Duurzaamheid in Woudenberg

Duurzaam Woudenberg
Welkom op de duurzame pagina van de gemeente Woudenberg. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Woudenberg. Samen met u wil de gemeente de komende jaren de schouders eronder zetten om wonen, werken en leven in Woudenberg te verduurzamen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende duurzame opgaven van de gemeente en hoe we dat samen met u willen vormgeven. Verschillende links naar andere pagina’s geven u informatie over bijvoorbeeld subsidies of relevante tips om uw woning te isoleren. Ook vindt u hier vragen en antwoorden over de energietransitie en het laatste nieuws.

Lees ook het nieuwsbericht 'Woudenberg bereidt zich voor op een duurzame toekomst'.

Duurzame onderwerpen

Het landelijk klimaatakkoord heeft veel teweeg gebracht, qua bewustwording bij inwoners en bedrijven, maar ook wat voor werk er verzet is en nog moet worden binnen de gemeente Woudenberg. Het duurzaamheidsplan (pdf, 2 MB),de oplegger (pdf, 843 KB) bij de expeditie en de uitvoeringsstrategie (pdf, 886 KB) geven richting aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Naast de al mooie resultaten zoals: nieuwe, duurzame lantaarnpalen, laadpalen, postcoderoosproject, WAUW!denberg, Energie in Woudenberg, fairtrade gemeente, is er ook nog heel veel werk aan de winkel. Voor de Regionale Energie Strategie (RES) moeten concrete afspraken gemaakt worden om te komen tot 49% CO2 reductie in 2030. En de Transitievisie Warmte  moeten we in 2021 opstellen. Hierin komen voorstellen te staan voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken.

De Transitievisie Warmte (TVW) geeft stap voor stap aan hoe we in de gemeente Woudenberg duurzaam en aardgasvrij gaan verwarmen en koken. In de zogenaamde Transitievisie Warmte komt per wijk te staan welke warmteoptie het meest geschikt is. Niet alle wijken gaan tegelijkertijd van het aardgas af. Ook dat gaat stap voor stap.  

Eind 2020 is er een inwonersenquête gehouden en in februari van 2021 is er een online bewonersbijeenkomst georganiseerd. De vragen die gesteld zijn hebben we met bijbehorende antwoorden in een zogenaamd Q&A lijst (pdf, 82 KB) gezet.

Heeft u de online bewonersbijeenkomst van 9 februari 2021 gemist of wilt u die graag nog een keer terugzien? Ga dan hier naar de presentatie.

Het opwekken van duurzame energie door wind en zon is noodzakelijk. Het klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse versie van het klimaatakkoord geven aan dat we al in 2030 een CO2 reductie van 49% behaald moeten hebben. Verschillende regio’s in Nederland geven in een zogenaamde RES aan waar zij in 2030 grootschalig zon en -windenergie willen en kunnen opwekken. Gemeente Woudenberg is aangesloten bij RES regio Amersfoort. Op de website https://www.resregioamersfoort.nl leest u bijvoorbeeld met wie we samenwerken in de regio, het laatste nieuws en vragen en antwoorden.

Inmiddels is de Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort gepubliceerd. Na de positieve besluitvorming van alle colleges, gaat de RES 1.0 (pdf, 4 MB) nu ter besluitvorming naar alle gemeenteraden van de Regio, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen. In Woudenberg wordt de RES 1.0 op 1 juni behandeld in de raadscommissie. Op 1 juli zal de gemeenteraad beslissen over de RES 1.0.    

Wilt u meer weten over de RES 1.0 in een paar minuten? Bekijk dan hier het filmpje.

Nieuws en acties

Dinsdag 2 november is er een digitaal platform zon en wind gelanceerd. Een online platform met informatie over duurzame energieopwekking van zon- en wind in Woudenberg. Hier kunnen inwoners, ondernemers en betrokkenen aangeven waar zij vinden dat er wel of geen zonne- en windenergie opgewekt mag worden in de gemeente Woudenberg.

Een digitaal platform voor iedereen
In 2030 wil de gemeente Woudenberg 49% minder CO2-uitstoten. Om dit te bereiken, is het nodig om energie te besparen en duurzaam energie op te wekken. Dit kan niet alleen met zonnepanelen op daken. Ook zonnevelden en/of windmolens (windturbines) zijn daarvoor nodig om voldoende schone energie op te wekken. En daarom nodigt de gemeente iedereen in Woudenberger uit om het gesprek aan te gaan en aan te geven waar er wel of niet duurzame zonne- en windenergie opgewekt mag worden. Iedereen kan meedoen op het digitale platform, www.zonenwindwoudenberg.nl, en is ook welkom om mee te denken tijdens de tweede en laatste digitale samenwerksessie op dinsdag 14 december.

Kleinschalige energieopwekking niet voldoende
Het is duidelijk dat wij in Nederland en in Woudenberg niet genoeg hebben aan besparen en kleinschalige opwek (zonnepanelen op daken) om in de toekomst over voldoende elektra te beschikken. Vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) en de nationale afspraken wordt daarom ook in Woudenberg gekeken waar en op welke manier grootschalige duurzame opwek van zon- en windenergie mogelijk is.

Samen sterker
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze toekomst en iedereen kan zijn steentje bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan minder weggooien, meer groen in de tuin en op daken en zonnepanelen. Alleen zo kunnen we werken aan het doel om in 2050 duurzaam en CO2-neutraal te zijn. Doet u mee!?

De energieprijzen zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Verder heeft het Kabinet gemeenten gevraagd om in 2022 eenmalig een bedrag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zullen de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen voor huishoudens met een lager inkomen namelijk veel harder stijgen dan voor huishoudens met een hoger inkomen.

Wie komen in aanmerking voor een energietoeslag en hoe vraag ik het aan?
Huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen deze toeslag automatisch. Verder komen inwoners van de gemeente Woudenberg wiens inkomen lager is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld) in aanmerking voor de energietoeslag. De precieze bedragen zijn terug te vinden op de website van De Kleine Schans. Verder moet u of uw huishouden nog voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toeslag. Voor meer informatie hierover en het aanvragen van de energietoeslag kunt u ook terecht bij De Kleine Schans.

Wat kan ik zelf doen om minder energie te gebruiken?
Woudenberg beschikt over zes gecertificeerde energiecoaches. Zij staan klaar om u te ondersteunen als u aan de slag wilt met het energiegebruik in uw woning. Bekijk voor meer informatie de website van Energie in Woudenberg. Check ook de rest van deze duurzaamheidspagina voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning.

Dinsdag 14 december jl. vond de tweede en laatste samenwerksessie Zon & Wind Woudenberg plaats. Tijdens deze sessie zijn inwoners, ondernemers en betrokkenen in 4 groepen uiteen gegaan. In deze groepen hebben de deelnemers met elkaar de locaties onderzocht waar zon en wind opgewekt kan worden. De input die deze avond is opgehaald is verwerkt op het digitaal platform zon en wind Woudenberg. Op dit platform kunt u tot en met 31 december 2021 uw wensen en bezwaren kenbaar maken op het gebied van grootschalige opwek van zon en wind in Woudenberg. De presentatie van deze avond is hieronder terug te lezen.

Presentatie tweede samenwerksessie zon en wind Woudenberg. (pdf, 5 MB)

De vragen die gesteld zijn tijdens de samenwerksessie zijn beantwoord en worden op dit moment verwerkt op het platform. En zijn straks terug te vinden onder het kopje veelgestelde vragen op het platform. In een afwegingskader worden richtlijnen en regels opgesteld. Hieraan kunnen in de toekomst initiatieven getoetst worden. Alleen aan initiatieven die voldoen aan het afwegingskader, verleent de gemeente dan medewerking door het starten van een vergunning- of bestemmingsplanprocedure. In het afwegingskader zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Inzicht in de kansen en belemmeringen ten opzichte van zonneparken en windturbines;
  • Voorwaarden rondom kansrijke gebieden en uitsluitingsgebieden;
  • Een samenvatting van de afweging die hieraan ten grondslag ligt;
  • Een procesbeschrijving voor het indienen en in behandeling nemen van initiatieven;
  • Een verslag van het participatieproces.

Planning
Het concept afwegingskader wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na de verkiezingen start het besluitvormingsproces. Uiteindelijk stelt de raad het afwegingskader met de zoekgebieden vast. Zij beslist wat de aanpak voor grootschalige opwek van zon- en windenenergie in Woudenberg gaat worden op de lange termijn en gebruikt het afwegingskader dus als basis bij de beoordeling van plannen die ingediend worden bij de gemeente.

De gemeente Woudenberg gaat met de zogenaamde RREW regeling woningeigenaren èn huurders op weg helpen met het verduurzamen van hun woning.

Met deze regeling, die nu is toegekend en geldig is tot en met juli 2022, kunnen huishoudens heel eenvoudig energiebesparende maatregelen treffen in huis.
Dit is niet alleen goed voor uw portemonnee maar zorgt ook voor comfortabeler wonen.
Ga voor meer informatie hierover naar energie-in-woudenberg.nl/activiteiten.

Links naar andere relevante pagina’s

Samen maken we van Woudenberg een energiezuinige gemeente. Dat doen we met de gemeente, inwoners, ondernemers en nog heel veel meer andere partijen. Hieronder treft u verschillende links aan naar pagina’s die u wellicht inspireren of van de juiste informatie voorzien om duurzame stappen te zetten.

Energie in Woudenberg, Duurzaam Woudenberg, de gemeente Woudenberg en bedrijven uit Woudenberg werken samen om u te stimuleren en te helpen uw woning te verduurzamen. Met de campagne ‘Energie in Woudenberg’ willen we ervoor zorgen dat het voor u, inwoners van de gemeente Woudenberg, gemakkelijk wordt om mee te werken aan een energiezuinige gemeente. Meer informatie over de mogelijkheden voor uw huis vindt u op de website van Energie in Woudenberg.

Sinds 9 juli 2018 beschikt Woudenberg over zes gecertificeerde energiecoaches: Rob Kröber, Paul Reijenga, Rob van den Brink, Rien Zandee, Kees de Wit en Henk Wierda. 
Zij volgden de training van Milieu Centraal voor energiecoaches. Ze staan klaar om u te ondersteunen als u aan de slag wilt met het energiegebruik in uw woning. Bekijk voor meer informatie de website van Energie in Woudenberg.

Bent u benieuwd naar de landelijke subsidies- en financieringsmogelijkheden? Bekijk deze op de website van Duurzaam Bouwloket.

De gemeente Woudenberg en stichting Duurzaam Woudenberg willen woningeigenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Daarom is ervoor gekozen om een betaalbare, professionele energiescan mogelijk te maken via de medewerking van een lokale adviseur en een gemeentelijke subsidie. Geef u hier op voor de Energiescan.

Heeft u vragen over duurzaam (ver)bouwen, energie besparen of energie opwekken? Het Duurzaam Bouwloket adviseert u graag over de mogelijkheden.

U kunt gratis en onafhankelijk informatie en/of advies inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket. Ook staan de adviseurs van het Duurzaam Bouwloket voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. Stuur hiervoor een e-mail of  WhatsApp naar 06-48 48 11 88.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen de gemeente met betrekking subsidieregelingen, duurzaam (ver)bouwen en energie besparen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief  en ontvang ieder kwartaal het laatste nieuws.

Het Duurzaam Bouwloket is ook actief op Facebook en Twitter. Hier kunt u regelmatig nieuwe tips lezen over duurzaamheid.