Grondwaterbeleidsplan

Grondwateroverlast is een onderwerp dat veel Woudenbergers bezighoudt. Dit blijkt uit een onderzoek waarbij de gemeente inwoners vroeg naar hun ervaringen met de grondwatersituatie in het dorp. Met deze input van inwoners en woningbouwverenigingen Vallei Wonen en Woonstede heeft de gemeente Woudenberg samen met de gemeente Scherpenzeel en het waterschap Vallei en Veluwe een plan opgesteld om de grondwaterproblemen in de bebouwde kom van Woudenberg en Scherpenzeel aan te pakken.
Het plan beschrijft welke acties de gemeente de komende jaren onderneemt om de grondwaterproblemen aan te pakken en overlast door grondwater in de toekomst te voorkomen. De komende jaren worden er verschillende maatregelen genomen om de problemen met het grondwaterpeil aan te pakken. Plaatsen in het dorp waar het grondwater de meeste overlast geeft, worden op korte termijn aangepakt. Hier wordt binnen 6 jaar actie ondernomen om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, hierbij valt te denken aan het vervangen van het riool, het herinrichten van een straat of buurt of het aanleggen van drainage. Op plaatsen waar niet direct actie nodig is, worden op het moment dat de riolering vervangen moet worden of er sprake is van andere werkzaamheden aan een weg maatregelen genomen om de grondwaterproblemen aan te pakken. Hieronder vindt u een kaart waarop u kunt zien op welke termijn in uw straat actie wordt ondernomen. Als er werkzaamheden plaatsvinden in uw straat, dan wordt u hier vooraf over ge├»nformeerd.

  • Binnen de donkerblauw gearceerde gedeelten wordt binnen 7 jaar (2016-2022) actie ondernomen om de grondwaterstand te verlagen.
  • Binnen de lichtblauw gearceerde gedeelten wordt op lange termijn actie ondernomen om de grondwaterstand te verlagen.