Compensatie voor te hoog OZB-tarief

Door een te laag ingeschatte stijging van de WOZ-waarden is het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen dit jaar te hoog uitgevallen. Het college  komt in de Kadernota 2020-2023 met het voorstel om de te veel betaalde OZB in 2019  in 2020 te compenseren aan inwoners.

Het OZB-tarief voor woningen wordt zowel structureel als incidenteel gecorrigeerd. Met terugwerkende kracht wordt de te veel betaalde OZB in 2019 gecompenseerd in 2020. Omdat het OZB-tarief voor een aantal jaar vaststaat, wordt het tarief ook voor de komende jaren gecorrigeerd. In de Kadernota 2020-2023 presenteert het college  dit voorstel aan de gemeenteraad.

Wat is er gebeurd?

Ieder jaar geeft een extern taxatiebureau een indicatie van de gemiddelde waardestijging van woningen in Woudenberg. De gemeente gebruikt deze informatie om het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. De herwaardering was toen nog niet afgerond. Begin februari 2019 is het percentage door het taxatiebureau bijgesteld naar boven. Toen waren de OZB-tarieven echter al vastgesteld. De verhoging van dit percentage had invloed op de te betalen onroerendezaakbelasting. Het college stelt nu voor om de teveel betaalde OZB over 2019  in 2020 te compenseren.

Bespreking in gemeenteraad

Het voorstel tot compensatie van de teveel betaalde OZB wordt op 18 en 25 juni 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De gemeenteraad stelt vervolgens de Kadernota, waarin dit voorstel is opgenomen, vast op 11 juli 2019. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad.

Naar overzicht