Dialooggroepen presenteren voorstellen aan gemeenteraden Regio Amersfoort

Op maandag 24 juni jl. presenteerden drie dialooggroepen – bestaande uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – hun ideeën op het terrein van wonen, energie & duurzaamheid en de arbeidsmarkt. De voorstellen werden gepresenteerd aan gemeente-raadsleden van de negen regiogemeenten en worden meegenomen bij het opstellen van de Strategische Agenda van Regio Amersfoort.

Regio Amersfoort bestaat uit negen gemeenten die, met elkaar én samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, werken aan een gezamenlijke toekomst. Actuele thema’s zijn Ener-gietransitie en duurzaamheid, Inclusieve arbeidsmarkt en Kwalitatieve woningbouw. Voor ieder thema is een zogenoemde dialooggroep gevormd met als opdracht innovatieve oplossingen voor het thema te presenteren. Oplossingen die aan de randvoorwaarden voldoen, worden in principe overgenomen in de Strategische Agenda van Regio Amersfoort.

Presentatie
De dialooggroepen zijn vijf avonden bij elkaar geweest om na te denken over innovatieve oplossingen. “Ik ben erg blij dat zoveel inwoners, ondernemers en organisaties met elkaar en met ons hebben mee-gedacht over de opgaven waar we voor staan. Wat een betrokkenheid en expertise is er in onze regio aanwezig. Ik bedank iedereen heel hartelijk voor zijn of haar bijdrage aan deze dialooggroepen”, aldus burgemeester Van de Groep van Bunschoten namens Regio Amersfoort.

Energietransitie en duurzaamheid
Gemeenten hebben de opdracht, samen met betrokken partijen, een plan maken waarbij de CO2-uitstoot wordt gereduceerd met tenminste 49% in 2030. Dit plan, dat de komende maanden wordt op-gesteld, wordt de Regionale Energiestrategie (RES) genoemd. Het gaat hierbij om het verduurzamen van bestaande woningen en het zoeken naar mogelijkheden voor het opwekken van nieuwe energie.

De Dialooggroep Energietransitie presenteerde een actieplan met 35 acties om de CO2-uitstoot in de regio te reduceren. De acties hebben betrekking op mobiliteit, de gebouwde omgeving, financiële arrangementen, opwekking van energie, duurzame werkgelegenheid, lokale economie, voorlichting en draagvlak en een lobby-agenda. Het voorstel is daarnaast om in te zetten op het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals wind, zon, geothermie, groengas, biomassa, waterkracht en aquathermie.

Kwalitatieve woningbouw
De druk op de regionale woningmarkt is hoog en neemt naar verwachting toe. Het is de uitdaging om regionale afspraken te maken om flexibele, passende en betaalbare woonruimte voor iedereen moge-lijk te maken. Niet in concrete aantallen en bouwplekken, maar in kwaliteit, rekening houdend met de (toekomstige) vraag naar woonruimte én het karakter (van de diverse kernen) van onze regio.

Het belangrijkste advies van de Dialooggroep Kwalitatieve woningbouw om de woningbouwbehoefte te realiseren is een betere kwalitatieve spreiding en hoogbouw. Dit leidt volgens de dialooggroep tot een (bouw)regiostad waarin gemeenten niet meer kijken óf er wordt gebouwd maar vooral waar be-paalde kwaliteit of woonomgevingen het beste kunnen worden gerealiseerd.

Inclusieve arbeidsmarkt
De afgelopen jaren is in onze regio hard gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen onder-wijs en arbeidsmarkt. Maar we zijn er nog niet. De ambitie is om per 2024 met onderwijs, ondernemers en overheden te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waaraan iedereen kan deelnemen.
Een oplossing om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, is bijvoorbeeld een meester-gezel constructie; de regio helpt werkgevers bij het opleiden van leermeesters en vervolgens kan een werkzoekende aan de slag in deze constructie. Mensen met een achterstandspositie krijgen op deze manier een plek op de arbeidsmarkt en er ontstaat een betere aansluiting op de behoefte van de werkgevers.

Hoe gaat het nu verder?
De plannen van de Dialooggroepen worden opgenomen in de nieuwe Strategische Agenda voor de Regio. De negen gemeenteraden besluiten in het najaar over de plannen.

Meer informatie
Alle voorstellen van de drie dialooggroepen vindt u op https://bureau.regioamersfoort.nl/nieuws/.
 

Naar overzicht