Ontwerp rampbestrijdingsplan Van Appeldoorn Chemical Logistics BV ter inzage

Het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, voornemens is het herziene rampbestrijdingsplan voor Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V., Parallelweg 6, te Woudenberg vast te stellen.
Het rampbestrijdingsplan is herzien op grond van artikel 6.1.7 Besluit veiligheidsregio’s dat voorschrijft dat een rampbestrijdingsplan ten minste éénmaal per drie jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Er is geen sprake van nieuwe risico’s of ontwikkelingen.

Doel en reikwijdte
In het rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario’s wordt in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop beschreven.

Terinzagelegging
Alvorens het herziene plan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal het plan in ontwerp, conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, vanaf 3 mei 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging een zienswijze naar voren brengen.
Het plan ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Woudenberg, Parklaan 1, Woudenberg (Klantcontactcentrum)
  • Veiligheidsregio Utrecht, Belcampostraat 10, Utrecht (receptie)

Deze locaties zijn dagelijks op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur
Daarnaast is het ontwerp van het plan beschikbaar via www.officielebekendmakingen.nl en www.vru.nl

Zienswijzen
Zienswijzen kunnen tot 14 juni 2019 kenbaar gemaakt worden bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. Na afloop van deze periode zal het dagelijks bestuur, met inachtneming van de ingekomen zienswijzen, het rampbestrijdingsplan definitief vaststellen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden naar:
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, ter attentie van de heer H. Kolkman, Postbus 3154, 3502 GD Utrecht. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Kolkman, telefoon 088 – 878 3811, e-mail .

Naar overzicht