Woudenberg aan de slag om zorgkosten te beheersen

Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Woudenberg te kampen met hogere uitgaven voor de jeugdzorg en zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Om de zorgkosten meer in balans te brengen zijn de gemeente Woudenberg en Coöperatie De Kleine Schans in september vorig jaar gestart met een pakket aan maatregelen dat de inkomsten en uitgaven meer in balans moet brengen.  Samen met veel betrokken organisaties wordt hier hard aan gewerkt. Tijdens een informatieavond op 16 mei werd de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste resultaten en opbrengsten van de maatregelen. Maar ook de dilemma’s werden op tafel gelegd.

Doel van de maatregelen
Het doel van de maatregelen is om in 2022 een besparing te realiseren van €400.000. De afspraak is dat de maatregelen passen in de gewenste beweging binnen zorg, de zogenaamde transformatie. Specialistische zorg wordt dan bijvoorbeeld meer lokaal ingezet, er wordt vanuit een brede invalshoek gekeken naar de ondersteuningsvragen en de draagkracht van inwoners en hun naasten wordt versterkt. Deze maatregelen doen geen afbreuk aan de  kwaliteit van zorg en de dienstverlening aan inwoners. 

Eerste opbrengsten
Tijdens de informatieavond werden de eerste opbrengsten van de maatregelen gepresenteerd. De conclusie was  dat de gemeente op koers ligt om zowel haar inhoudelijke resultaten als financiële resultaten te behalen. Een voorbeeld van een succesvol resultaat is het gebruik van de JIM-methodiek door De Kleine Schans. In  complexe casussen wordt naar een Jim (jouw in gebrachte mentor) gezocht, waardoor zware inzet van zorg voorkomen kan worden. Maar ook het op te starten ontmoetingspunt in Het Cultuurhuis is een mooi voorbeeld van een initiatief dat invulling geeft aan het uitgangspunt om ondersteuningsvragen lokaal en preventief op te pakken. 

Toelichting werkateliers
Een persoonlijke toelichting door deelnemers van de werkateliers van Coöperatie De Kleine Schans liet zien dat de betrokkenheid en inzet van maatschappelijke organisaties  groot is. Deze werkateliers bestaan uit leden van de ALV van Coöperatie van De Kleine Schans, waar nodig aangevuld met andere partijen. Zij zijn aan de slag gegaan met verschillende onderwerpen die voortkomen uit de maatregelen, zoals de begeleiding van statushouders en alternatieve vormen van specialistische zorg.

Naar overzicht