Woudenberg staat voor een financiële opgave

Gemeente Woudenberg verwacht over 2020 een tekort van €317.000. Dit tekort loopt af tot een voordelig resultaat van €179.000 in 2023. Daarom stelt het college voor om in te zetten op een besparing van 250.000 per jaar.  Het tekort in de begroting wordt, net als in veel andere gemeenten, grotendeels veroorzaakt door de stijgende zorgkosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. Daarnaast heeft de gemeente te maken met andere grote uitdagingen: inzet op de energietransitie, inspelen op klimaatverandering,  vergroten van de biodiversiteit, ontwikkeling van het landelijk gebied, duurzame mobiliteit en de nieuwe omgevingswet. Tot slot vindt het college het belangrijk de gemeentelijke dienstverlening gelijke pas te laten houden met de groei van de gemeente en de nieuwe taken.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer de Kadernota voor het daaropvolgende jaar vast. In de Kadernota worden de ambities van het gemeentebestuur en nieuwe ontwikkelingen vertaalt in een (financieel) meerjarenperspectief.

Wethouder financiën Anita Vlam: “Hoewel het meerjarenperspectief in de Kadernota 2020-2023 in financieel opzicht lichtpuntjes laat zien, is het college van mening dat het nodig is om de gemeentelijke uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. We zien dat de uitgaven toenemen door nieuwe taken en de groei van de gemeente, terwijl de inkomsten, met name de uitkeringen die gemeente van het Rijk ontvangt, met onzekerheid omgeven zijn. Goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers,  ook in de toekomst, vraagt om een robuuste begroting waarin de gemeente tegenvallers kan opvangen en hiervoor voldoende reserves heeft.  Met een besparing van jaarlijks 250.000 euro kan dit gerealiseerd worden.”

Hogere zorgkosten

Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Woudenberg te kampen met hogere uitgaven voor de jeugdzorg en zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft, blijft gelijk maar de ingezette zorg duurt wel langer en is kostbaarder. Woudenberg heeft relatief veel oudere inwoners, waarvan velen langer thuis blijven wonen. Ambulante zorg en dagbesteding nemen hierdoor toe. Gemeenten worden deels door het Rijk gecompenseerd voor deze hogere kosten, maar dit is lang niet toereikend. Ook wil het college blijven investeren in een gezonde leefstijl en het laten meedoen van inwoners door het sluiten van lokaal Sportakkoord en begeleiding van nieuwkomers.

Groei van de gemeente

De groei van de gemeente leidt tot meer dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals vergunningen en toezicht en in het beheer van de openbare taken. Ook vraagt het oppakken van uitdagingen op het gebied van energietransitie en klimaatverandering extra mankracht. De gemeente werkt aan de Regionale  Energiestrategie, het verduurzamen van woningen, het opstellen van een warmtevisie en lokale activiteiten op gebied van duurzaamheid worden voortgezet.

Bespreking Kadernota en Jaarrekening

De Kadernota en de Jaarrekening worden op 18 en 25 juni 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De gemeenteraad stelt vervolgens de Kadernota en de Jaarrekening vast op 11 juli 2019. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl onder de button financiële stukken.

Hoe verder?

Na vaststelling van de Kadernota 2020-2023 worden de voorbereidingen gestart voor het samenstellen van de begroting 2020-2023. Deze wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden voor de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

Naar overzicht