Woudenberg presenteert sluitende begroting van 36,4 miljoen

In de begroting 2020 laat de gemeente Woudenberg zien hoe zij met 36,4 miljoen euro haar taken gaat uitvoeren. In deze begroting zit ook een bezuinigingsopgave om ruimte te maken voor nieuwe opgaven. Door nieuwe taken en de groei van de gemeente nemen de uitgaven toe terwijl de inkomsten, met name de uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt, onzeker zijn.

In de begroting 2020  laat de gemeente Woudenberg zien hoe zij met 36,4 miljoen euro haar taken gaat uitvoeren. In deze begroting zit ook een bezuinigingsopgave om  ruimte te maken  voor nieuwe opgaven. Door nieuwe taken en de groei van de gemeente nemen de uitgaven toe terwijl de inkomsten, met name de uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt, onzeker zijn. 

In de raadsvergadering van juli 2019 besloot de gemeenteraad jaarlijks 250.000 euro te bezuinigen. Het college doet nu concrete voorstellen om de komende vier jaar gemiddeld 278.000 euro per jaar te kunnen besparen. 

Wethouder financiën Anita Vlam: “Goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers,  ook in de toekomst, vraagt om een robuuste begroting waarin de gemeente tegenvallers kan opvangen. Woudenberg wil een gemeente blijven waar het fijn wonen en leven is.  Hoewel het financieel zwaar weer is voor gemeenten en de uitdagingen groot zijn, presenteert Woudenberg met een gemiddelde besparing van 278.000 euro per jaar een sluitende begroting en een gezond financieel meerjarenperspectief.  Naast de uitvoering van wettelijke taken en voortzetting van huidig beleid zet de gemeente ook in op nieuwe taken. Denk hierbij aan de energietransitie, inspelen op klimaatverandering,  vergroten van de biodiversiteit, ontwikkeling van het landelijk gebied, duurzame mobiliteit en de nieuwe omgevingswet. “

Bezuinigingsvoorstellen van 278.000 euro

Voorafgaand aan het opstellen van de begroting heeft de gemeenteraad in juli 2019 kaders en aandachtspunten voor uitwerking van de bezuinigingsopgave meegegeven: 

  • De bezuinigingsopgave wordt vastgesteld op € 250.000 per jaar;
  • De mogelijkheden om te bezuinigen zijn bepalend en niet de inhoud van de programma’s. De totale bezuinigingsopgave wordt dus niet vooraf verdeeld over de programma’s;
  • Bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen met draagvlak van Coöperatie De Kleine Schans, partners in de regio, maatschappelijke organisaties en adviesorganen;
  • Op het minimabeleid wordt niet bezuinigd;
  • Geen belastingverhogingen, tenzij de gewenste bezuinigingen van € 250.000 per jaar niet volledig in de begroting gevonden kunnen worden.

Bezuinigingen vragen keuzes en worden gevoeld in de samenleving. Het college heeft daarom ingezet op besparingen door efficiëntere inzet van budgetten en uitvoering van taken. Maar ook op besparingen op de interne organisatie en op besparingen die inwoners en de samenleving zo min mogelijk direct raken. Daar waar dit wel het geval is, is het college van mening dat dit verantwoord is en dat deze activiteiten, zodra er weer meer financiële armslag is, geïntensiveerd kunnen worden. Belanghebbende organisaties zijn vooraf geïnformeerd over de voorstellen. Bij de behandeling van de begroting besluit de gemeenteraad over de besparingsvoorstellen. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming door de raad vervolgt het college het gesprek met belanghebbenden over de uitvoering van het besparingsvoorstel. 

Hoe nu verder?

De begroting en de bezuinigingsvoorstellen worden op 8 oktober 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De gemeenteraad neemt vervolgens in de raadsvergadering van 31 oktober 2019 een besluit. Daarna bekijkt de gemeente per voorstel hoe dit uitgevoerd moet worden en welke partijen daarbij betrokken zijn. De vergaderstukken zijn te vinden op de pagina raadsvergaderingen. Hier vindt u onder andere de beleidsbegroting, een infographic en de lijst met bezuinigingsvoorstellen.

De begroting in een oogopslag

Naar overzicht