Concept integrale verordening sociaal domein 2019 en nadere regels WMO/jeugd 2019

Burgemeester en wethouders van Woudenberg nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit voor inspraak op de concept integrale verordening sociaal domein 2019 en nadere regels WMO/jeugd 2019.

De gemeente Woudenberg is eindverantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grote groep inwoners met een ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij Coöperatie de Kleine Schans. In de verordening en nadere regels worden de werkwijze, regels, rechten en plichten vastgelegd.

Samen met betrokkenen komt Coöperatie De Kleine Schans tot een zo goed mogelijk afgestemde dienstverlening. De verordening geeft invulling aan één volledig proces in het sociaal domein met als vertrekpunt: ‘één individu of gezin, één plan’. De vraag staat centraal in één proces, waarbij wordt gezocht naar maatwerk en verbinding op het gehele sociale domein, ongeacht de vraag van de inwoner en het terrein waarbinnen de vraag valt.  In de concept verordening sociaal domein wordt beschreven dat een aantal artikelen hun uitwerking vinden in nadere regels. Beide documenten liggen tot 8 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg, of zijn hieronder te downloaden (PDF): 

Concept Verordening 2019

Was wordt tabel Nadere regels 2019

Was wordt tabel Verordening 2019

Concept nadere regels 2019

Begin 2018 zijn beide documenten vastgesteld door de Raad en het college, maar voor 2019 is er aanleiding om een (beperkt) aantal aanpassingen door te voeren. Dit betreft net als in 2018 met name aanpassingen naar aanleiding van juridische en wettelijke ontwikkelingen. Daarbij maken wij van de gelegenheid gebruik een aantal redactionele en technische wijzigingen door te voeren.

Tijdens deze inspraakperiode kunt u uw schriftelijke inspraakreacties sturen aan burgemeester en wethouders van Woudenberg, postbus 16, 3930 EA  Woudenberg of naar info@woudenberg.nl. 

Wilt u meer weten over de integrale verordening sociaal domein en nadere regels WMO/jeugd? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 14033. Na de inspraakronde worden de reacties verwerkt in een inspraakverslag en meegenomen in de definitieve verordening die ter vaststelling voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Vervolgens worden de definitieve nadere regels WMO/jeugd ter vaststelling aangeboden aan het college.