Bestemmingsplannen inzien

De bestemmingsplannen van Woudenberg zijn vrijwel allemaal terug te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website zoekt u op basis van postcode en huisnummer het bestemmingsplan op.

Nieuw bestemmingsplan Bebouwde Kom

Maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke regelgeving en veranderingen in het beleid van de gemeente zorgen ervoor dat de huidige bestemmingsplannen voor de bebouwde kom aangepast moeten worden. Daarom is er één nieuw concept bestemmingsplan ontwikkeld dat onder andere de huidige bestemmingsplannen Dorp, Bedrijventerrein en Het Groene Woud vervangt. In principe is het nieuwe bestemmingsplan niet heel erg anders dan de huidige bestemmingsplannen, maar hier en daar zijn wat regels veranderd. Omdat wij het belangrijk vinden om u te informeren over het concept bestemmingsplan organiseren wij een tweetal inloopmomenten. U kunt op deze momenten het concept bestemmingsplan ‘Bebouwde kom’ inzien en toelichting vragen aan medewerkers van de gemeente. U kunt tot en met 25 april een inspraakreactie op het voorontwerp indienen, zie voor meer informatie de onderstaande nieuwsbrief.
De uitgangspunten voor dit nieuwe bestemmingsplan kunt u vinden in de concept Nota van Uitgangspunten (zie hieronder).  Mocht u op dit moment vragen hebben over het nieuwe bestemmingsplan Bebouwde Kom dan kunt u een e-mail verzenden aan bebouwdekom@woudenberg.nl.

Bestemmingsplannen Woudenberg

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld aangegeven waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot de gebouwen mogen zijn. Ook eventuele beperkingen staan erin. Hierbij kunt u denken aan archeologie, flora en fauna en milieu. De gemeente moet zich, net als haar inwoners, aan het bestemmingsplan houden.

Structuurvisie 

Onderdelen bestemmingsplan

Toelichting

In een bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom het is gemaakt. Ook staat erin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder staat er in een bestemmingsplan of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Kaart (verbeelding)

Op de kaart staat het bestemmingsplan getekend. De bestemmingen staan daarop aangegeven met kleuren, strepen en lettercodes.

Regels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.