Bestemmingsplan bebouwde kom

Maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke regelgeving en veranderingen in het beleid van de gemeente zorgen ervoor dat de huidige bestemmingsplannen voor de bebouwde kom aangepast moeten worden. Daarom is er één nieuw bestemmingsplan ontwikkeld dat onder andere de huidige bestemmingsplannen Dorp, Bedrijventerrein en Het Groene Woud vervangt. Het bestemmingsplan volgt zoveel mogelijk de bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen, wel zijn een aantal nieuwe wijzigingsbevoegdheid opgenomen en wordt op een aantal locaties een functiewijziging / herontwikkeling rechtstreeks mogelijk gemaakt. Wij raden inwoners en ondernemers in Woudenberg dan ook aan kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan.