Nieuw bestemmingsplan bebouwde kom

Maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke regelgeving en veranderingen in het beleid van de gemeente zorgen ervoor dat de huidige bestemmingsplannen voor de bebouwde kom aangepast moeten worden. Daarom is er één nieuw bestemmingsplan ontwikkeld dat onder andere de huidige bestemmingsplannen Dorp, Bedrijventerrein en Het Groene Woud vervangt. Het bestemmingsplan volgt zoveel mogelijk de bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen, wel zijn een aantal nieuwe wijzigingsbevoegdheid opgenomen en wordt op een aantal locaties een functiewijziging / herontwikkeling rechtstreeks mogelijk gemaakt. Wij raden inwoners en ondernemers in Woudenberg dan ook aan kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BebouwdKomWoudnbrg-ow01. Of via de hieronder opgenomen bestanden. 

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw M. Valé of mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt. Alleen mensen en organisaties die tijdige zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan, komen in aanmerking om later eventueel in beroep te gaan tegen het vast gestelde bestemmingsplan.