Nieuw bestemmingsplan bebouwde kom

Maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke regelgeving en veranderingen in het beleid van de gemeente zorgen ervoor dat de huidige bestemmingsplannen voor de bebouwde kom aangepast moeten worden. Daarom is er één nieuw bestemmingsplan ontwikkeld dat onder andere de huidige bestemmingsplannen Dorp, Bedrijventerrein en Het Groene Woud vervangt. Het bestemmingsplan volgt zoveel mogelijk de bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen, wel zijn een aantal nieuwe wijzigingsbevoegdheid opgenomen en wordt op een aantal locaties een functiewijziging / herontwikkeling rechtstreeks mogelijk gemaakt. Wij raden inwoners en ondernemers in Woudenberg dan ook aan kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf van 3 januari 2018 tot en met 13 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BebouwdKomWoudnbrg-vg01.

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.
  • een ieder tegen de wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.