Woudenberg Werkt Samen

Samenwerken voor een sterk, sociaal en duurzaam economisch klimaat in Woudenberg:

De groep Woudenberg Werkt Samen is voortgekomen uit de thema- en inspiratieavond ‘Wind mee voor Woudenberg – samen werken aan een sterk en gezond economisch klimaat’, georganiseerd door de gemeente in 2016.

Tijdens deze avond zijn wensen en ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties, onderwijs en overheid. Eind 2016 is naar aanleiding van deze avond een uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 opgesteld. Deze uitvoeringsagenda geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om op innovatieve en dynamische wijze ideeën aan te dragen voor de uitdagingen waar Woudenberg voor staat.

Woudenberg Werkt Samen

Op initiatief van wethouder Gijs de Kruif en bedrijvencontactpersoon Sandra Neven is een aantal mensen uitgenodigd zitting te nemen in Woudenberg Werkt Samen. De leden van Woudenberg Werkt Samen vertegenwoordigen alle betrokken O’s, namelijk Onderwijs, Ondernemers, (maatschappelijke) Organisaties en Overheid. Deze groep neemt een voortrekkersrol. Kennis en krachten worden gebundeld, gericht op een duurzamere economie in Woudenberg. Kerntaak is om bestaande initiatieven in Woudenberg groter, beter maar ook duurzamer te maken. En nieuwe initiatieven helpen te realiseren.

Voorbeelden van initiatieven, waar Woudenberg Werkt Samen bij aangesloten is/was;

Matchbeurs

Een eerste nieuw initiatief was een matchbeurs in oktober 2017. Een matchbeurs is een beursvoer waar matches worden gemaakt met gesoten beurzen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en overheidspartijen. Het is een goed middel om in kaart te brengen waar de behoefte ligt aan hulp en versterking en waar mogelijke oplossingen liggen. Denk hierbij aan thema’s als kennis en materiaal delen, invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aanbieden/vragen om stageplaatsen etc. Tijdens deze beurs werden de eerste verbindingen tussen partijen gelegd.

Masterclass Marketing Woudenberg Centrum

Vanuit DNWS (Werkgroep De Nieuwe Winkelstraat) is vooral vanuit winkeliersvereniging DES de wens ontstaan Urban Solutions als bedrijf in te schakelen om te helpen bij positionering en marketing van Woudenberg. ‘Hoe Woudenberg Centrum nog beter op de kaart te zetten.’ Voor een vitaal, toekomstgericht Woudenberg centrum.

Er wordt vanuit meerdere sectoren samen opgetrokken om m.b.v. innovative marketingmethoden Woudenberg sterk neer te zetten in promotie en marketing. Gezamenlijk werden 3 avonden Masterclasses gevolgd en is een actieplan gemaakt, wat meehelpt om het dorp aantrekkelijk en gezellig te houden voor inwoners en bezoekers.

Heeft u een initiatief of idee, waarbij Woudenberg Werkt Samen mogelijk van hulp kan zijn. Om het project of initiatief groter, beter en/of duurzamer te maken of van de grond te helpen.. neem dan zeker contact op via info@woudenbergwerktsamen.nl.