Lokale regelgeving en beleid

Beleidsregels

Hier vindt u alle geldende beleidsstukken van de gemeente Woudenberg.

14e wijziging Bouwverordening 2012 (pdf, 1.4 MB)
14e wijziging Bouwverordening vastgesteld 22 maart 2012 (pdf, 1.4 MB)
Aanvullende subsidieregels peuteropvang (pdf, 105 KB)
Afvalbeleid (pdf, 5.1 MB)
Afvalwaterplan 2013-2017 (pdf, 1.9 MB)
Afwegingsmodel handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen (pdf, 1.5 MB)
Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (pdf, 12.4 MB)
Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (pdf, 1.2 MB)
Beleidsnota Uitwegvergunningen (pdf, 71 KB)
Beleidsnotitie Werkgeversdienstverlening (pdf, 629 KB)
Beleidsregels Aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie (pdf, 215 KB)
Beleidsregels Bijzondere Bijstand  (pdf, 806 KB)
Beleidsregels voor coffeeshops (pdf, 83 KB)
Beleidsregels Invordering gemeentelijke belastingen (pdf, 466 KB)
Beleidsregels Kostenvergoeding Bezwaarfase (pdf, 48 KB)
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht (pdf, 109 KB)
Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke heffingen (pdf, 330 KB)
Beleidsregels laadpalen (pdf, 89 KB)
Beleidsregels Nodeloze Meldingen (pdf, 432 KB)
Beleidsregels ongeregistreerd grondgebruik (pdf, 142 KB)
Beleidsregels ontheffingen RVV 1990 (pdf, 157 KB)
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (pdf, 839 KB)
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2015  (pdf, 600 KB)
Beleidsregels Schuldhulpverlening (pdf, 137 KB)
Beleidsregels standplaatsen Woudenberg (pdf, 243 KB)
Beleidsregels subidieregelingen Sociaal Domein (pdf, 55 KB)
Beleidsregels Terugvordering en Verhaal (pdf, 301 KB)
Beleidsregels Toekennen vermindering van gemeentelijke belastingen (pdf, 164 KB)
Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats (pdf, 629 KB)
BIBOB-beleidslijn (pdf, 336 KB)
Bomenbeleidsplan (pdf, 374 KB)
Duurzaamheidsplan (pdf, 1.2 MB)
Evenementenbeleid (pdf, 274 KB)
Evenementenbeleid bijlage 1: Relevante Wetten (pdf, 1.6 MB)
Gladheidbestrijdingsplan (pdf, 867 KB)
Gladheidbestrijdingsroute 1 (pdf, 1.5 MB)
Gladheidbestrijdingsroute 2 (pdf, 1.3 MB)
Groenbeleidsplan (pdf, 7.9 MB)
Hondenbeleidsnota (pdf, 196 KB)
Indieningsvereisten Ruimtelijke Plannen Gemeente Woudenberg (pdf, 147 KB)
Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 (pdf, 1.2 MB)
Mandaatregeling 2018 (pdf, 48 KB)
Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de APV (pdf, 283 KB)
Nadere regels subsidie bedrijven (pdf, 174 KB)
Nadere regels Jeugdhulp en WMO 2019 (pdf, 589 KB)
Nalevingsbeleid Drank- en horeca  (pdf, 212 KB)
Nota Beperken Alcoholreclame in Openbare Ruimte (pdf, 5.6 MB)
Nota Grondbeleid (pdf, 1.3 MB)
Nota IBOR (pdf, 10.2 MB)
Nota Keetbeleid Regio De Vallei (pdf, 582 KB)
Nota strategische visie op samenwerking (pdf, 472 KB)
Parkeerbeleidsplan (pdf, 1.2 MB)
Parkeerverordening (pdf, 102 KB)
Rapport Speelruimte Woudenberg (pdf, 4.1 MB)
Regeling kindpakket (pdf, 35 KB)
Sociaal Jaarverslag 2017 (pdf, 927 KB)
Stookbeleid gemeente Woudenberg (pdf, 172 KB)
Toekomstvisie Woudenberg 2030 (pdf, 1.5 MB)
Toelichting Kindpakket (pdf, 52 KB)
Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 (pdf, 344 KB)
Uitvoeringsbesluit re-integratie werkleeraanbod (pdf, 106 KB)
Verbeterplan afvalscheiding bijlage (xlsx, 12 KB)
Verbeterplan afvalscheiding 2015-2017 (pdf, 1022 KB)
Wegsleepverordening (pdf, 94 KB)
Woonvisie 2019+ (pdf, 2.4 MB)