Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan staat welke functies op welke locatie of plek zijn toegestaan.
  • Deze functie kan bijvoorbeeld het bouwen, maar ook het gebruiken zoals wonen, werken, groen of verkeer zijn.
  • Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart (verbeelding) en regels, Ook de regels die gelden voor de beschreven functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte of maximum bebouwingspercentage.
  • De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan herzien/wijzigen, bijvoorbeeld door een verandering in het beleid, het kan ook op basis van een verzoek.
  • Bestemmingsplannen bekijkt u op de website ruimtelijkeplannen.nl en hierbij kan gezocht worden op adres of op het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ via het invullen van de naam van het bestemmingsplan.

Als u een bestemmingsplan van Woudenberg wilt bekijken, dan vindt u deze op de website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunt u op basis van postcode en huisnummer het bestemmingsplan vinden.  

Een bestemmingsplan bestaat uit verschillende onderdelen:

Toelichting
In een bestemmingsplan wordt uitgelegd waarom het is gemaakt. Ook staat erin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder staat er in een bestemmingsplan of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren, zoals archeologie, flora en fauna en milieu.

Verbeelding
In het bestemmingsplan is een kaart (verbeelding) opgenomen waarop met kleuren, strepen en lettercodes de verschillende bestemming staan aangegeven. Deze verwijzen naar de regels die op de locatie van toepassing zijn.

Regels
In de regels van het bestemmingsplan staat omschreven wat wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming.

De Structuurvisie Woudenberg 2030 is in 2013 vastgesteld, veel projecten zijn voortvarend opgestart en zijn deels al afgerond. In 2017 is de Regionale ruimtelijke visie van de regio Amersfoort door de gemeente Woudenberg vastgesteld. Daarnaast zijn er economische ontwikkelingen, veranderingen in de woningmarkt en algehele maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding hebben gegeven om te bezien of de vastgestelde structuurvisie nog actueel is.

Op basis van een evaluatie is geconcludeerd dat de Structuurvisie in hoofdlijnen nog steeds actueel is. Met een beperkte actualisatie, in de vorm van deze oplegger, is de Structuurvisie de basis om de komende jaren sturing te geven aan ontwikkelingen. Met de actualisatie van de Structuurvisie kan deze bovendien worden gezien als voorloper van een Omgevingsvisie. Om inwoners en bedrijven duidelijkheid en zekerheid te geven is het bovendien wenselijk de huidige Structuurvisie te volgen en pas na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie kan dan ook voldoen aan alle wettelijke kaders en regels die hiervoor gelden (en die nu nog niet geheel bekend zijn). Er zijn, gelet op de projecten die inmiddels zijn afgerond dan wel in uitvoering zijn, enkele aanpassingen op de Structuurvisie wenselijk. Tevens is het wenselijk om een aantal “nieuwe” thema’s duidelijker te benoemen.Tot het moment dat een Omgevingsvisie wordt vastgesteld, maakt deze oplegger duidelijk welke aanpassingen anno 2019 door de raad van de gemeente Woudenberg op de Structuurvisie zijn vastgelegd.

Oplegger structuurvisie Woudenberg 2030 (pdf, 2 MB) Structuurvisie Woudenberg (pdf, 7 MB)

In deze nota wordt beschreven binnen welke kaders de gemeente Woudenberg uitvoering geeft aan haar grondbeleid. Het gaat hierbij met name om de beleidskeuzes die gemaakt worden. Hiermee wordt inzicht gegeven in de handelingswijze van de gemeente bij de inzet van haar grondbeleid. Het gaat daarbij om kaderstelling, het bieden van transparantie en het zorgen voor een eenduidige en consistente handelwijze in vergelijkbare situaties. De uitvoering van het grondbeleid is een taak van het college. De kaders worden vastgesteld door de gemeenteraad en worden middels deze nota bepaald.

Nota grondbeleid Woudenberg 2019 (pdf, 1 MB)

Tijdens de inzageperiode van een nieuw bestemmingsplan (ontwerpbestemmingsplan) kunt u een zienswijze over het plan naar de gemeenteraad sturen. In deze zienswijze geeft u uw mening over het plan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina zienswijze indienen.