Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet)

 • Bij ingrepen in uw (leef)omgeving kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Met ingrepen bedoelen we bijvoorbeeld:
  • (Ver)bouwen
  • Slopen
  • Kappen
  • Andere werkzaamheden op uw perceel.
 • In de Wet natuurbescherming (Wnb) staat dat u bij uw werkzaamheden rekening moet houden met de natuurwaarden.

Een goede manier om energie te besparen, is het isoleren van uw dak, muren en vloer. Wanneer u uw woning laat isoleren, is het van belang om een erkende aannemer hiervoor in de arm te nemen om de natuur ín uw woning te beschermen. Want wanneer de spouwmuren en het dak aan de buitenzijde worden geïsoleerd, kunnen er geen dieren meer naar binnen of naar buiten indien aanwezig. Vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen broeden in de spouw of onder de dakpannen. Vleermuizen overwinteren er ook vaak. Dus bij isolatie kunnen deze dieren dood gaan of ze moeten hun heil ergens anders vinden.

Bij isolatiewerkzaamheden (die in principe niet vergunningplichtig zijn) dient volgens de richtlijnen Natuurvriendelijk isoleren van de Provincie Utrecht gewerkt te worden. Dit houdt in dat de aannemer controleert op de aanwezigheid van vogels en/of vleermuizen in de spouw en/of onder het dak. Wanneer deze dieren aanwezig zijn, zal de aannemer de plekken waar geïsoleerd wordt, volgens de richtlijnen natuurvrij maken om daarmee te voldoen aan de Wet Natuurbescherming.

Natuuronderzoek
Op dit moment laat gemeente Woudenberg een ecologisch onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van deze dieren in de bebouwde kom van ons dorp. Dit onderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2024 afgerond. Onderzoeksbureau Viridis voert het onderzoek uit.

Het natuuronderzoek levert een Soorten Management Plan (SMP) op. In dit plan staat waar dieren broeden of overwinteren. Als bekend is waar ze zitten, moet alternatieve woongelegenheid worden aangeboden in de vorm van vleermuis- of vogelkasten. Er zijn in het voorjaar van 2023 in Woudenberg op diverse plaatsen vleermuizenkasten geplaatst in samenwerking met inwoners. De kosten voor deze broedkasten en het plaatsen ervan zijn door de gemeente bekostigd. Naar verwachting wordt in 2024 opnieuw de mogelijkheid geboden om uw woning beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een vleermuiskast. Er is op dit moment een lijst met Woudenbergers die zich hier enthousiast voor hebben aangemeld, zij krijgen in het vroege voorjaar hier nader bericht over.

Pre-SMP
Totdat het definitieve SMP vastgesteld is, geldt het zogeheten pre-SMP. Hierbij heeft Woudenberg een tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing gekregen van de provincie. De pre-SMP ontheffing is van toepassing op isolatiewerkzaamheden, zoals spouwmuurisolatie, binnen- en/of buiten-dakisolatie, isoleren van borstweringen, het aanbrengen van isolatiewanden aan de binnen- en buitenzijde van de muur en het plaatsen van zonnepanelen.

Voor verbouwingen, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een dakkapel, is tijdens het pre-SMP nog wel eigen onderzoek nodig.

Gecertificeerde bedrijven
Tot het moment van het definitieve SMP vallen alle isolatiewerkzaamheden onder de tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing. De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door isolatiebedrijven met een certificaat van de provincie. Ongeveer 80% van de isolatiebedrijven in de regio Utrecht kennen de werkwijze van de provincie, deze bedrijven zijn ook op de hoogte van de periodes waarin er niet geïsoleerd mag worden als gevolg van bijvoorbeeld een broedperiode. Isolatiebedrijven hebben zelf een meldplicht bij de gemeente binnen hun werkzaamheden. Voor u én de dieren is het van belang om bij de aannemer te vragen of hij beschikt over het benodigde certificaat. Op deze manier gaat natuurbescherming hand in hand met woningisolatie.

In de Wnb staan regels voor het behoud van de biologische diversiteit. En voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten (zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).

Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, zijn we als gemeente verplicht daarnaar te kijken. De gemeente moet beoordelen of de realisatie van een project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten.

De vraag of uw project gevolgen voor beschermde soorten heeft is dus belangrijk. Daarnaast moet u bij het ontwerpen of verbouwen nadenken over hoe u rekening kunt houden met de natuur.

 • U kunt bij de renovatie van het dak bijvoorbeeld speciale dakpannen gebruiken voor gierzwaluwen.
 • U kunt een vogelvide plaatsen.
 • Bij nieuwbouw kunt u nestkasten in de spouw bouwen.

Er wordt geadviseerd om eerst te (laten) onderzoeken of uw project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten. U kunt voor een eerste beoordeling een zogenaamde quick scan uit laten voeren door een gespecialiseerd bureau.

Als uit die scan blijkt dat nader onderzoek nodig is, dan moet u dit onderzoek eerst laten uitvoeren. Zonder onderzoek krijgt u geen vergunning. Houd er overigens rekening mee dat onderzoek naar sommige soorten, zoals vleermuizen, alleen in een bepaalde periode in het jaar kunnen.

Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor uw project (zoals bij sloopmeldingen of vergunningvrij kappen of bouwen) moet u rekening moet houden met de Wet natuurbescherming. Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning moet aanvragen bij de provincie.

Een eventuele ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming kunt u aanvragen bij de provincie Utrecht

Meer informatie Wet natuurbescherming