Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet)

 • Bij ingrepen in uw (leef)omgeving kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Met ingrepen bedoelen we bijvoorbeeld:
  • (Ver)bouwen
  • Slopen
  • Kappen
  • Andere werkzaamheden op uw perceel.
 • In de Wet natuurbescherming (Wnb) staat dat u bij uw werkzaamheden rekening moet houden met de natuurwaarden.

In de Wnb staan regels voor het behoud van de biologische diversiteit. En voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten (zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).

Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, zijn we als gemeente verplicht daarnaar te kijken. De gemeente moet beoordelen of de realisatie van een project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten.

De vraag of uw project gevolgen voor beschermde soorten heeft is dus belangrijk. Daarnaast moet u bij het ontwerpen of verbouwen nadenken over hoe u rekening kunt houden met de natuur.

 • U kunt bij de renovatie van het dak bijvoorbeeld speciale dakpannen gebruiken voor gierzwaluwen.
 • U kunt een vogelvide plaatsen.
 • Bij nieuwbouw kunt u nestkasten in de spouw bouwen.

Er wordt geadviseerd om eerst te (laten) onderzoeken of uw project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten. U kunt voor een eerste beoordeling een zogenaamde quick scan uit laten voeren door een gespecialiseerd bureau.

Als uit die scan blijkt dat nader onderzoek nodig is, dan moet u dit onderzoek eerst laten uitvoeren. Zonder onderzoek krijgt u geen vergunning. Houd er overigens rekening mee dat onderzoek naar sommige soorten, zoals vleermuizen, alleen in een bepaalde periode in het jaar kunnen.

Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor uw project (zoals bij sloopmeldingen of vergunningvrij kappen of bouwen) moet u rekening moet houden met de Wet natuurbescherming. Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning moet aanvragen bij de provincie.

Een eventuele ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming kunt u aanvragen bij de provincie Utrecht

Meer informatie Wet natuurbescherming