Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet)

  • Bij ingrepen in uw (leef)omgeving kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Met ingrepen bedoelen we bijvoorbeeld:
    • (Ver)bouwen
    • Slopen
    • Kappen
    • Andere werkzaamheden op uw perceel.
  • In de Wet natuurbescherming (Wnb) staat dat u bij uw werkzaamheden rekening moet houden met de natuurwaarden.