Begroting

Bij onveranderd beleid en zonder een aanzienlijke en structurele verhoging van de inkomsten, komt de gemeente Woudenberg veel geld tekort. In 2021 is dat een bedrag van €1.055.000. Voor 2022 tot en met 2024 verwacht de gemeente jaarlijks een tekort van €899.000, dat kan oplopen tot €949.000. Het Rijk zegt wel extra geld toe, maar dit is een eenmalig bedrag en biedt geen oplossing voor het meerjarige tekort. Een begroting als vraagt om forse ingrepen.

Wethouder Vlam van financiën: “Dit vraagt om vergaande maatregelen. Op 2 juli spraken we hier al over met de gemeenteraad. Daarbij spraken we drie te volgen stappen af. Als eerste zetten we in op extra geld vanuit het Rijk. En als dat niet voldoende is, starten we een bezuinigingsdialoog. Als deze maatregelen niet genoeg opbrengen, komt een verhoging van gemeentelijke belastingen in beeld. Dit zijn ingrijpende maatregelen die de inwoners en ondernemers van Woudenberg raken. Maar als er minder in de gemeentelijke portemonnee binnen komt dan er uit gaat, moet je dit weer in balans brengen. Alleen op die manier kunnen we ook op langere termijn onze wettelijke taken uitvoeren en ons voorzieningenniveau voor Woudenberg in stand houden. Helaas staat Woudenberg niet alleen voor deze opgave, bijna alle gemeenten in Nederland hebben financiële problemen. Juist in deze tijd waarin je als gemeente wilt investeren in economisch herstel en zorg en ondersteuning voor inwoners, hebben gemeenten onvoldoende middelen om hier extra op in te zetten.”

Maatregelen

De gemeente gaat minder inkomsten ontvangen uit het gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Ook is er geen zicht op structureel meer geld vanuit het Rijk om de stijgende zorgkosten van de gemeente te bekostigen. Extra structurele middelen vanuit het Rijk zijn onzeker en de gemeenten moet er rekening mee houden dat het Rijk de tekorten niet volledig gaat compenseren.

Bezuiniging

De inkomsten voor de uitvoering van taken in het sociaal domein zijn niet in balans met de uitgaven. En het is reëel om te aan te nemen dat de zorgkosten alleen al door loon- en prijsindexeringen de komende jaren verder blijven stijgen. De steeds verdere stijging van de zorgkosten is onhoudbaar en de manier waarop de zorg nu is georganiseerd kost teveel en moet anders en beter. Los van de doorstijgende kosten, ligt er ook een opgave in de transformatie van zorg: dichterbij, beter, goedkoper en met meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners. Dit vraagt om een maatschappelijk gesprek. Zo kunnen inwoners samen bepalen hoe de beschikbare middelen ingezet moeten worden. Daarnaast stelt het college voor om te bezuinigen op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente.

Stijging OZB

Op het voorzieningenniveau van de gemeente hoeft minder bezuinigd te worden door een verhoging van de OZB. Zo dragen alle inwoners en bedrijven in 2021 bij aan het in stand houden van de Woudenbergse voorzieningen. Het college stelt voor de OZB te verhogen met 8,5%. Bovenop de al ingeboekte verhoging van de inflatiecorrectie van 1,5%.

Rest van het tekort

De verwachting is dat na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 het nieuwe kabinet een besluit zal nemen over extra geld voor gemeenten. Daarom is het voorstel om een tweede bezuinigingsdialoog over de woon- en leefomgeving in het najaar 2021 te starten als meer duidelijk is of gemeenten daadwerkelijk extra financiële middelen gaan ontvangen. Pas dan is de omvang van de rest van het tekort voldoende duidelijk.

Begroting in een oogopslag

De infographic laat in een oogopslag zien hoe de gemeente er financieel voor staat en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. Zo worden in 2021 200 woningen gebouwd en wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door de herinrichting van het kruispunt Europaweg in een rotonde En worden in de wijk Laanzicht speellocaties opnieuw ingericht, samen met de kinderen in de wijk. Ook wordt ingezet op meer opwekken van duurzame energie en bevorderen van biodiversiteit.  De voorbereidingen voor  de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn al in volle gang. Dit vraagt om aanpassingen op de stembureaus zodat alle inwoners veilig kunnen stemmen in coronatijd. Meer informatie over wat de gemeente in 2021 gaat doen, is te vinden op de infographic. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Hoe nu verder?

De begroting en de maatregelen om het tekort te dekken worden op 6 en 13 oktober 2020 tijdens een openbare commissievergadering besproken. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in de aula bij de begraafplaats. De gemeenteraad neemt vervolgens in de raadsvergadering van 28 oktober 2020 een besluit.  Op de pagina gemeentebestuur vindt u onder andere de beleidsbegroting en de aanpak van de eerste Bezuinigingsdialoog in het sociaal domein.