Digitaal Toegankelijk

We willen dat iedereen de website van de gemeente kan gebruiken. Ook mensen met een beperking. De overheid heeft hier eisen over vastgesteld. In die eisen staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en slechtzienden geen informatie mogen mislopen vanwege hun beperking. Meer informatie over de eisen vindt u op de website Digitoegankelijk. De gemeente wilt haar website en de websites die daaronder vallen in de toekomst volledig toegankelijk maken. Heeft u vragen of wilt u een probleem in het gebruik van de website melden, dan kunt u dat doorgeven via communicatie@woudenberg.nl     

Is de website van de gemeente Woudenberg digitaal toegankelijk? 
Gemeente Woudenberg streeft ernaar om haar online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Zoals staat beschreven in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De website van de gemeente heeft een status B en dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

  • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
  • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
  • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
  • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

De volledige stand van zaken van de website van de gemeente Woudenberg leest u in de uitgebreide toegankelijkheidsverklaring.

Dit is de officiële website van de gemeente Woudenberg. De gemeente Woudenberg is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Heeft u ideeen om de website te verbeteren? Of ziet u informatie die niet klopt? Laat het ons weten via communicatie@woudenberg.nl. Wij pakken uw bericht direct op en laten u weten wat we doen met uw idee. 

Het uitgangspunt is nu om de gemeentelijke informatie en producten én de website(s) vraaggericht en stap voor stap toegankelijk te maken tot we voldoen aan het besluit. Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen naar communicatie@woudenberg.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Wethouder Marleen Treep ondertekende op maandag 14 december 2020 namens de gemeente Woudenberg de landelijke ‘Direct Duidelijk deal’. De gemeente spreekt hiermee af dat medewerkers duidelijke(re) taal gebruiken in al hun communicatie met inwoners, ondernemers en organisatie. De gemeente  zet de komende tijd stappen om dit voor elkaar te krijgen. De laatste jaren werd hier al op ingezet. Bijvoorbeeld door de website te vernieuwen en toegankelijker te maken. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Marleen geeft aan: "Ik vind het heel belangrijk in begrijpelijke taal de informatie naar de inwoners te brengen. Een goed contact tussen de gemeente en de inwoners begint met duidelijke communicatie met elkaar. Daar gaan we het komend jaar verdere stappen in zetten. Zo gaat de gemeente medewerkers opleiden en gaan we de standaardbrieven onder de loep nemen. Het mooie van dit partnerschap is dat we nu ook mee kunnen doen in de regeling die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld waarin we allerlei tools en online trainingen kunnen volgen. Ik zie dit dan ook als een mooie stap door aan te haken bij dit bestaande initiatief."

Wat is direct duidelijk communiceren?
Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met behulp van schrijftips, een checklist, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

Waarom moet de overheid direct duidelijk communiceren?
Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Zo weet iedereen wat zijn rechten en plichten zijn. Bovendien zorgt duidelijke communicatie ervoor dat mensen vertrouwen hebben in de overheid en dat overheidsorganisaties minder tijd en geld hoeven te besteden aan het beantwoorden van vragen die onduidelijke communicatie oproept.

Campagne Direct Duidelijk
De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan. 

Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren. Organisaties kunnen zich aanmelden via www.directduidelijk.nl. De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.