Positieve jaarrekening 2020 door corona

De gemeente Woudenberg heeft 2020 financieel afgesloten met een overschot van € 123.000 op de jaarrekening. Onverminderd blijft dat de financiële situatie van de gemeente zorgelijk is. Dat komt vooral door de nog steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg en Wmo en het structureel tekort aan geld vanuit het Rijk. Het verwacht tekort over 2020 mag dan een overschot zijn geworden, maar is vooral te danken aan het stilvallen van activiteiten door corona en de grote inspanningen van de ambtelijke organisatie. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten via aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad.

Onzeker
Het resultaat is positiever dan het nadelig resultaat van € 369.000 dat het college afgelopen najaar nog verwachtte. Het overschot uit deze jaarrekening is vooral te danken aan het stilvallen van activiteiten door corona. Ook dit jaar keert het Rijk overigens geld uit voor genomen coronamaatregelen, maar tegelijkertijd blijft het toekomstig financiële perspectief onzeker.

Wethouder Anita Vlam: “Door de coronacrisis is minder uitgegeven dan begroot. Door de maatregelen is een deel van de geplande activiteiten en ontwikkelingen niet doorgegaan of uitgesteld. Ambtelijk is er hard gewerkt om de overschrijdingen op budgetten niet te laten ontstaan en dit heeft gezorgd voor vertraging in de uitgaven. Het resultaat in de jaarrekening schetst hierdoor een vertekend beeld. De middelen die niet zijn uitgegeven gaan naar de reserves. Zodra de situatie het toelaat, geven we daar alsnog invulling aan. En daar komt bij dat het moeilijk in te schatten is wat de impact van corona voor 2021 en verder is.”

Zorgen over toekomst
Woudenberg staat sinds begin dit jaar onder verscherpt toezicht van de provincie. De begroting voor 2021-2024 is niet sluitend en voor uitgaven bovenop de begrootte uitgaven moet de gemeente toestemming vragen aan de provincie. Het college spreekt haar zorg uit over de toekomstige financiën. En er is meer reden voor zorg dan alleen corona. De nog steeds oplopende kosten voor de jeugdzorg en Wmo is een grote zorgenpost en er is nog altijd een structureel tekort aan geld vanuit het Rijk. In 2020 nam de gemeente al een pakket aan zichtbare en voelbare maatregelen om te bezuinigen aan. De gemeente blijft er alles aan doen om op provinciaal en landelijk niveau de problematiek op de agenda te zetten en te houden. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

Bijzonder jaar
Terugkijkend op 2020 concludeert de gemeente dat dit een bijzonder jaar was. Positief is dat medewerkers, meestal vanuit hun thuiswerkplek, ervoor gezorgd hebben dat de werkzaamheden doorgingen en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties doorging.

De jaarrekening wordt op dinsdag 22 juni zowel beeldvormend als oordeelsvormend in de raadscommissievergadering besproken. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van een beeldvormende behandeling op 8 juni. De gemeenteraad neemt vervolgens op donderdag 1 juli een besluit. De stukken zijn te vinden op Raadscommissie 22 juni 2021 19:30:00, Gemeente Woudenberg

Naar overzicht