Gemeentenieuws

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen. U leest ze op deze pagina. De aanvragen die de gemeente krijgt en besluiten die de gemeente neemt, vindt u ook op de website overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan hier op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Meent 3, 3931 MD, de inrit tussen Meent 1 en Meent 3 weghalen en verplaatsen naar Meent 3, Z.339868.
Middenstraat 1, 3931 HH, tijdelijke huisvesting peuteropvang in bestaand gebouw, Z.339869.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Zomermarkt, Kroko’s Evenementen, Dorpsstraat en Voorstraat, waarbij beide straten afgesloten worden, 29 juli 2023, Z.339772.
Tandemtocht, Stichting TandemTocht Keistad, 13 mei 2023, door Woudenberg, Z.339776.
Stichting Kinderen van de Voedselbank, collecteren in de periode van 23 tot en met 29 april 2023, Z.339784.
Stichting Bethlehem, collecteren in de periode van 26 februari tot en met 4 maart 2023, Z.339867.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
20 januari 2023:
Ter Matenlaan 9, 3931 WE, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.339355.
20 januari 2023:
Voorstraat 16a, 3931 HD, het verbouwen en splitsen van de bovenwoning, Z.338373.
25 januari 2023:
Schoutstraat 32, 3931 HT, het bouwen van een woning, Z.338642.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
25 januari 2023:
Het houden van een gezellige avond, Voetbalvereniging Woudenberg, John F. Kennedylaan 116, 28 januari 2023, Z.339771.

Puzzelritten, AMBC Achterveld, 19 maart 2023, 23 april 2023, 29 mei 2023, 10 september 2023, 8 oktober 2023, 12 november 2023, Z.339469.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Lambalgseweg 19
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Lambalgseweg 19 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Lambalgseweg 19, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie G nummer 733. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een bedrijfswoning mogelijk wordt gemaakt.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 1 februari 2023 tot en met 14 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPlambalgsew19-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer R. Hanenburg. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Dorpsstraat 7, 3931 ED, het bouwen van 4 appartementen en winkelruimte, Z.339711.

Zeisterweg 38, 3931 MG, het kappen van een beukenboom, Z.339740.

Griftdijk 27, 3931 MC, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van de aan-/uitbouw, Z.339750.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het ophangen van spandoeken t.b.v. de ZOA-collecte, 20 maart tot en met 2 april 2023, Z.339701.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
13 januari 2023:
Schoutstraat 32, 3931 HT, het bouwen van een woning, Z.338642.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
16 januari 2023:
Zegheweg 38, 3931 MR, verplaatsen van de tijdelijke bebouwing, Z.030284.

Geweigerde omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
12 januari 2023:
Stationsweg West 137, 3931 EM, het kappen van een eik, Z.339127.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Rumelaarseweg 15
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 (Wabo) een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van een vijver met een omvang van ca. 3.182 m2 op het perceel aan de Rumelaarseweg 15 in Woudenberg. De gemeenteraad van de gemeente Woudenberg heeft op 22 december 2022 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Ter inzage
Het ontwerp van de omgevingsvergunning en het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen liggen van 25 januari 2023 tot en met 7 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. De ontwerp omgevingsvergunning kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna de omgevingsvergunning kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.OGVRumelaarweg15-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan de Parallelweg 5 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 6 januari 2023 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Sanidrome Hofland te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het starten van activiteiten van Sanidrome Hofland aan de Parallelweg 5 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/23/729636.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan de Stationsweg Oost 194 b in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 15 december 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op de verandering van het bedrijf aan de Stationsweg Oost 194 b in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/728569.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking definitief besluit intrekken vergunningen verleend aan Holding A.J. van Appeldoorn B.V. en Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. voor de locatie aan de Parallelweg 6 te Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben de milieuvergunningen ingetrokken die verleend waren aan Holding A.J. van Appeldoorn B.V. en Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. voor de locatie aan de Parallelweg 6 te Woudenberg in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op 22 augustus 2022 heeft vergunninghouder Van Appeldoorn Transport & Logistics BV en Van Appeldoorn Chemical Logistics BV ons verzocht deze vergunningen, wegens beëindiging van de activiteiten, in te trekken.

Het definitieve besluit heeft zaakkenmerk Z/22/724233.

Beroep aantekenen
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroep kan worden ingesteld door een:

o belanghebbende in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

o niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht op het ontwerpbesluit heeft ingediend;

o niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep laat onverlet dat de bestuursrechter de beroepsgronden zal toetsen aan het relativiteitsvereiste in de zin van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.

Richt uw beroepschrift aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/724233. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Woudenberg.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 17-01-2023
Op dinsdag 17-01-2023 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Kadernota VRU 2024
 • Opkoopbescherming
 • Collegewerkprogramma
 • Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht
   

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffier mevrouw E.M.H. Lemaier. Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online:
De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen

Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:

Bekendmaking melding aan de Davelaar 12 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 24 november 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Schimmel en Meerbeek te Woudenberg. De melding heeft betrekking op de realisatie van een kinderdagopvang aan de Davelaar 12 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/727834.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
3 januari 2023:
Sectie G nummer 719, het plaatsen van een hek en het herstellen van de in- en uitrit, Z.338718.

24 november 2022:
Ekris 56, 3931 PX, het kappen van een kastanjeboom, Z.338724.

24 november 2022:
Zegheweg 15, 3931 MR, het kappen van 5 bomen, Z.338754.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
4 januari 2023:
Paulus Potterlaan 16, 3931 TE, het vervangen van de deurluifel, Z.339204.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Rumelaarseweg 34, 3931 PA, nieuwbouw woning, Z.339529

Ingediende sloopmelding:
Oudenhorsterlaan 14, 3931 PR,
het slopen van een stal, Z.339517.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Plaatsen twee bouwcontainers en een sanitaire voorziening, maandag 16 januari 2023 tot en met vrijdag 21 april 2023, De Kolk 29-59, Z.339514.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 24 november 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen. De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesystemen aan de Moorsterweg 14 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/727854.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of via info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt

Verlenging beslistermijn (Wabo):
23 december 2022:
Griftdijk 31 en 33, 3931 MC, het plaatsen van twee tijdelijke woonunits en het realiseren van een uitweg, Z.338856.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
27 december 2022:
Nico Bergsteijnweg 37, 3931 CA, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.338619.

28 december 2022:
Sectie I nummer 436, verzorgingsplaats Oudenhorst - Rijksweg A12, het plaatsen van een extra overkapping, Z.339119.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

2022

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Moorsterweg 20, 3931 NC, het bouwen van 2 bedrijfsgebouwen en het aanleggen van een inrit, Z.339470.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Puzzelritten, AMBC Achterveld, 19 maart 2023, 23 april 2023, 29 mei 2023, 10 september 2023, 8 oktober 2023, 12 november 2023, Z.339469.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.  Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
14 december 2022:
Valleilaan 49, 3931 GN, het plaatsen van een overkapping en een schuurtje, Z.339122.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
16 december 2022:
Florijn Winterloop, Voetbalvereniging Woudenberg, 7 januari 2023, omgeving Woudenberg met tijdelijke afsluiting van de Griftdijk, de Meent, Heetvelderweg en Treekerweg van 10.00 uur – 13.00 uur, Z.338784.

Muziekfeest Oud en Nieuw, Wombarg met oudjaar, van 31 december 2022 tot en met 1 januari 2023, parkeerplaats op de Parklaan, waarbij de Parklaan en de Willem de Zwijgerlaan worden afgesloten. De parkeerplaats wordt vanaf 28 december 2022 tot en met 2 januari 2023 afgezet. Het plein voor het bordes van het gemeentehuis wordt vanaf 30 december 2022 tot en met 2 januari 2023 afgezet, Z.338511.

19 december 2022:
Het houden van een garageverkoop, Laan 1940-1945 nr. 21, 7 januari 2022, Z.339413.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Europaweg 2b, 3931 NJ, het brandveilig gebruik van het pand, Z.339325.

Het ontwerp van de omgevingsvergunning ligt vanaf 27 december 2022 ter inzage bij de servicebalie op het gemeentehuis, tijdens openingstijden. U kunt de stukken ook digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. Deze kan uw vragen beantwoorden en geeft uitleg over de procedure.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. Dat kunt u zowel telefonisch, per e-mail als per post doen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met loket leefomgeving. Dit kan via telefoonnummer 14033. U kunt ook een e-mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Ter Maatenlaan 9, 3931 WE, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning, Z.339355

De Bosrand 25c, 3931 AP, het uitbreiden van het kinderdagverblijf, Z.339357.

Burgwal 46, 3931 HM, het aanleggen van een oprit, Z.339360.

Meent 4a, 3931 MD, het plaatsen van zonnepanelen op een constructie, Z.339366.

Ingediende sloopmelding:
Moorsterweg 3, 3931 NC,
het slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbest, Z.339362.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het houden van een garageverkoop, Laan 1940-1945 nr. 21, 7 januari 2022, Z.339413.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen.  Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.
Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):

12 december 2022:
Zuiderbroek 18, 3931 MB, nieuwbouw vakantiewoning, Z.338762.

14 december 2022:
Prangelaar, sectie E nummer 3559, het bouwen van een woning en aanleg van een inrit, Z.338426.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

12 december 2022:
Stationsweg Oost 202, 3931 EX, aanleg damwand/grondwering, weg wordt vernieuwd en uitgebreid, plaatsing van winputten en uitkijkpunt met bank, Z.337754.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 22 – 12 - 2022
Op donderdag 22 december 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Nadere benutting krediet centrum
 • Ophogen budget starterslening
 • Verklaring geen bedenking Rumelaarseweg 15
 • Onderzoek Rekenkamercommissie Belastingsamenwerking Woudenberg

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Johan Willem Frisolaan 14, 3931 KC, het vernieuwen van de kozijnen en schroten, Z.339291.
Zeisterweg 106, 3931 MG, het verbouwen van de woning, wijzigen van het monument en het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik van de woning naar een recreatiewoning, Z.339311.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Europaweg 2b, 3931 NJ, het brandveilig gebruik van het pand, Z.339325.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.

Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding Besluit lozen buiten inrichtingen aan de Schoolstraat 9 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 18 november 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Van der Horst Holding B.V. te Woudenberg. De melding heeft betrekking op een lozing van grondwater afkomstig van ontwatering in het schoonwaterriool met een debiet van 15 m3/u in de periode van 18 november 2022 tot en met 2 december 2022 aan de Schoolstraat 9 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/727617.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):

6 december 2022:
Griftdijk 31, 3931 MC, perceelnummer 1723 , 1724 sectie H, het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw. Z.338785.

7 december 2022:
Griftdijk 33, 3931 MC, perceelnummer 1723 sectie H, het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw. Z.338820.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

7 december 2022:
Stationsweg West 68, 3931 ET, het bouwen van 2 woningen, Z.338752.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

2 december 2022:
Kerstnacht zingen, op het plein voor het gemeentehuis aan de Parklaan 1, 24 december 2022, Z.339189.

5 december 2022:
Henschotermeergames (zomereditie), Stichting Run#033, 5 juli 2023, Henschotermeer, Z.338910.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking definitieve besluit revisievergunning t.b.v. de locatie Moorsterweg 18-20  in Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben besloten om aan E. Haanschoten (op verzoek van Daadkracht eruit gehaald voor publicatie) een omgevingsvergunning milieu te verlenen. De omgevingsvergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een revisievergunning voor een pluimvee- en paardenhouderij. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/21/710782.

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Deze termijn begint op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroep kan worden ingesteld door een:

 •   belanghebbende in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 •   niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht op het ontwerpbesluit heeft ingediend;
 •   niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep laat onverlet dat de bestuursrechter de beroepsgronden zal toetsen aan het relativiteitsvereiste in de zin van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.

Richt uw beroepschrift aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/21/710782. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Stationsweg Oost 136, 3931 EW, het uitbreiden van een bijgebouw en het plaatsen van een nieuwe kap, Z.339193.
Paulus Potterlaan 16, 3931 TE, het vervangen van de deurluifel, Z.339204.
Nico Bergsteijnweg 10, 3931 CD, het uitbreiden van de woning, Z.339249.
Willem de Zwijgerlaan 165, 3931 KR, het plaatsen van twee dakkapellen op het voor- en achterdakvlak, Z.339253.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Europaweg 6, 3931 NJ, brandveilig gebruik, Z.339190.

Ingediende melding Besluit aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen:

Moorsterweg 14, 3931 NC, voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, Z.339191.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Kerstnacht zingen, op het plein voor het gemeentehuis aan de Parklaan 1, 24 december 2022, Z.339189.
U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

26 november 2022:
Stationsweg West 11, 3931 EJ, het oprichten van een bijgebouw, Z.338644.

28 november 2022:
Koningin Wilhelminastraat 13a, 3931 CH, het vernieuwen van de garage met een bovenverdieping en het plaatsen van zonnepanelen, Z.338369.

1 december 2022:
Hopeseweg 26a, 3931 PP, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Z.338230.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan YMCA Kampeercentra Woudenberg
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan YMCA Kampeercentra Woudenberg, ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor een hoofdgebouw van maximaal 750 m2 met daarin voorzieningen (keuken en sanitair), welke in de winter dient als opslagruimte en deels als groepsaccommodatie. Ruimte voor maximaal 140 tenten verdeeld over tentvelden, met bijbehorende spelvoorzieningen en waarvan maximaal 1 kampveld mag benut worden voor permanente kampeerhutjes ten behoeve van kamperen buiten het hoofdseizoen. Met het bestemmingsplan wordt de huidige verblijfsrecreatie aangepast en wordt het gebied waarop deze van toepassing is uitgebreid. Het betreft de locatie Zeisterweg 97 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie F, nummer 753.

Hiermee ontstaat de mogelijkheid om het kampeercentrum van de YMCA vanuit Leusden (Paradijsweg 4), binnen het landgoed Den Treek Henschoten, te verplaatsen naar Woudenberg en in Leusden het buitenterrein terug te geven aan de natuur. Ten behoeve van dit plan worden aanvullend in Leusden ook nog enkele gronden omgezet naar natuur.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer:NL.IMRO.0351.BP77952-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K.Kuperus. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 06-12-2022 en 07-12-2022

Op dinsdag 06-12-2022 en woensdag 07-12-2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. Op dinsdag staan de financiële punten op de agenda, onder andere:

 • Onderzoek rekenkamercommissie belastingsamenwerking Woudenberg
 • Financiële najaarrapportage 2022
 • Belastingverordeningen 2023

Op woensdag staan de reguliere punten op de agenda, onder andere:

 • Krediet restauratie monumentaal toiletgebouw bouwkavel Parallelweg 3
 • Nadere benutting krediet centrum
 • Ophogen budget starterslening

Beide vergaderingen beginnen om 19:30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffier mevrouw E.M.H. Lemaier. Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online:
De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Voskuilerweg 58

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Voskuilerweg 58 is vastgesteld.

Toelichting
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Voskuilerweg 58, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A nummer 1321, 1323, 1401, 1422, 1440, 1441, 1443 en 1563. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een efficiëntere agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. WPVoskuilerweg58-vg01

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

1.       belang heeft bij het bestemmingsplan, of

2.       heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Ringelpoel 15-17

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ringelpoel 15-17 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats worden één woning gerealiseerd. Het betreft de locatie Ringelpoel 15-17 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 204, 205, 536, 537, 559, 560 en 1061.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 7 december 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021ringelp15-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Zeisterweg 106, 3931 MG, het verbouwen van de woning, Z339118.
Sectie I nummer 436, verzorgingsplaats Oudenhorst - Rijksweg A12, het plaatsen van een extra overkapping, Z.339119.
Valleilaan 49, 3931 GN, het plaatsten van een overkapping en schuurtje, Z.339122.
Sectie I nummer 260, het uitvoeren van werkzaamheden aan het leidingnet, Z.339123.
Stationsweg West, 3931 EM, het kappen van een boom, Z.339127.
Nico Bergsteijnweg 10, 3931 CD, het uitbreiden van de woning en garage, OLO7075147.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Schoolstraat 9, 3931 HW,
het tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. het plaatsen van boorpalen, Z.339124.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt.

U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
21 november 2022
Schaarweide 15, 3931 LZ, het plaatsen van 25 zonnepanelen, Z.339037.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
23-11-2022:
Kerstmarkt, DES Woudenberg, waarbij de Dorpsstraat afgesloten wordt, 9 december 2022, Z.338760.
Ontheffing art. 35 verkoop likeur tijdens de kerstmarkt op 9 december 2022, Z.338683.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Klein Moorst 3a, 3931 ND, het bouwen van een woning, Z.339040.
Voskuilerweg 44, 3931 MX, het uitbreiden van een stal, Z.339081.
Prinses Amalialaan 1b, 3931 BE, het plaatsen van opsluitbanden in het talud, Z.339085.
Gouden Regen 6, 3931 ZE, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.339104.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Het houden van een feestavond, Korfbalvereniging Woudenberg, John F. Kennedylaan 114, 10 december 2022, Z.339026.
Feest ter ere behalen periodekampioenschap, v.v. Woudenberg, John F. Kennedylaan 116, 19 november 2022, Z.339079.

U kunt de documenten van de aanvraag digitaal toegestuurd krijgen.

Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer. Heeft u vragen over de aanvraag, dan kunt u bellen met 14033 onder vermelding van het zaaknummer en vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. U kunt nu geen bezwaar maken, dat kan als er een besluit is genomen over de aanvraag.

Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Een brief kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

16 november 2022:
Meent 1, 3931 MD, het bouwen van een bijgebouw ter vervanging van bestaande bijgebouwen, Z.336792.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 november 2022:
Het plaatsen van een container op de parkeerplaats van 25 november t/m 9 december 2022, Vermeerlaan 4, Z.338958.
Het plaatsen van een container van 9 november t/m 3 december 2022, op het grasveld bij/naast John F. Kennedylaan 130, Z.339029.

16 november 2022:
Het plaatsen van een container in de periode van 18 november t/m 5 december 2022, Eshoflaan 2, Z.339039.

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tot 6 weken na verlening digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen via loketleefomgeving@woudenberg.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een bezwaar maken bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 24 - 11 - 2022

Op donderdag 24 - 11 - 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023
 • Krediet Parallelweg Oost
 • Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2023
 • Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Schaarweide 15, 3931 LZ, het plaatsen van 25 zonnepanelen, OLOnr. 7374463.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Het plaatsen van een container op de parkeerplaats van 25 november t/m 9 december 2022, Vermeerlaan 4, Z.338958.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
3 november 2022:
Sectie G nummer 156, t.h.v. Zegheweg nr. 10, het kappen van 2 eiken (noodkap), Z.338871.
4 november 2022:
Europaweg 2b, 3931 NJ, tijdelijke logies en opvang vluchtelingen, Z.338857.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
7 november 2022:
Weco, verkoop van vuurwerk, Stationsweg Oost 203C, 29, 30 en 31 december 2022, Z.338759.
Velthuizen Keukens, Velthuizen Winterweek, Stationsweg Oost 277, 28 tot en met 31 december 2022, Z.338765.
8 november 2022:
Sinterklaasintocht op 12 november 2022, Vossenjacht op 19 november 2022,  Lampionnenoptocht op 25 november 2022, Sinterklaasontbijt op 26 november 2022, Sinterklaasfeest op 3 december 2022, Stichting Vrienden van Sinterklaas Woudenberg, centrum van Woudenberg, Z.338639.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 24 - 11 - 2022

Op donderdag 24 - 11 - 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023
 • Krediet Parallelweg Oost     
 • Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2023
 • Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Informatieavond Kennismaking Regionaal Bureau Toerisme | Donderdag 17 november
Op donderdag 17 november 2022 vindt van 20:00 tot 21:00 uur de informatieavond Kennismaking Regionaal Bureau Toerisme plaats. Tijdens de bijeenkomst geeft Michiel van der Schaaf, directeur van RBT Heuvelrug & Vallei een presentatie. Vervolgens is er voor de raadsleden gelegenheid om vragen te stellen. De informatieavond vindt online plaats en is live te volgen via deze link. U bent van harte uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Sectie G nummer 156, t.h.v. Zegheweg nr. 10, het kappen van 2 eiken (noodkap), Z.338871.

Rectificatie:
In week 44 is aangegeven dat er een aanvraag is gedaan voor een omgevingsvergunning
Europaweg 2 b,3931 NJ, gemeentelijke opvang Oekraïne, Z.338857.
Dit had moeten zijn:
Europaweg 2 b,3931 NJ, het verbouwen en tijdelijk wijzigen van het gebruik naar logiesfunctie, Z.338857.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Plaatsen bouwsilo, Heart for Gardens, 31 oktober tot en met 4 november 2022, Stationsweg West 104, Z.338897.
Henschotermeergames (zomereditie), Stichting Run#033, 5 juli 2023, Henschotermeer, Z.338910.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.
U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
4 november 2022:
Europaweg 2 b,3931 NJ, tijdelijke logies en opvang vluchtelingen, Z.338857.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Op 10 november 2022 houdt de commissie bezwaarschriften een openbare zitting.
In deze hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:

 • om 19.30 uur, bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Griftdijk 28,
 • om 20.15 uur, bezwaarschrift tegen afwijzing subsidie Stichting Burgerinitiatief Nederland.

De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 08-11-2022
Op dinsdag 08-11-2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2023
 • Ontwerp bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 RUD
 • Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht
 • Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023
 • Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022
 • Wensen en bedenkingen windbrief provincie Utrecht
 • Krediet Parallelweg Oost

De vergadering begint om 19:30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffier mevrouw E.M.H. Lemaier. Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online:
De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Zuiderbroek 18, 3931 MB, nieuwbouw vakantiewoning, Z.338762.
Sectie H nummer 1724, Griftdijk, nieuwbouw woning met bijgebouw, Z.338785.
Sectie H nummer 1723, Griftdijk, nieuwbouw woning met bijgebouw, Z.338820.
Griftdijk 31, 3931 MC, tijdelijke woningen Griftdijk 31 en 33, Z.338856.
Europaweg 2 b,3931 NJ, gemeentelijke opvang Oekraïne, Z.338857.
Europaweg 2 b, 3931 NJ, tijdelijke huisvesting Oekraïnse vluchtelingen, OLOnr. 7353457.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Velthuizen Keukens, Velthuizen Winterweek, Stationsweg Oost 277 28 december tot en met 31 december 2022, Z.338765.
Florijn Winterloop, Voetbalvereniging Woudenberg, 7 januari 2023, omgeving Woudenberg, Z.338784.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.
U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
24 oktober 2022:
Hoefblad 9, 3931 WJ, het plaatsen van twee lange dakkapellen op het linker- en rechter dakvlak, Z.338063.
25 oktober 2022:
Stationsweg West 91, 3931 EL, het wijzigen van twee deuren en een kozijn naar een muur met een dubbele deur, Z.338499.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
24 oktober 2022:
Het verkopen van oliebollen, Hervormde Gemeente Woudenberg Actie voor “Kom & Zie”, op het Poortplein en bij het Cultuurhuis, 31 december 2022, Z.338542.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Militaire oefening

In de periode van 31 oktober tot en met 3 november vindt in de omgeving van Woudenberg een militaire oefening plaats. Er wordt alles aan gedaan om hinder of overlast voor de burgers en het verkeer te voorkomen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Sectie G nummer 719, het plaatsen van een hek en het herstellen van de in- en uitrit, Z.338718.
Ekris 56, 3931 PX, het kappen van een kastanjeboom, Z.338724.
Stationsweg West 68, 3931 ET, het bouwen van twee nieuwe woningen, Z.338752.
Zegheweg 15, 3931 MR, het kappen van 5 bomen, Z.338754.

Rectificatie:
In week 40 is de aanvraag gepubliceerd:
Middenstraat 4, 3931 HJ, bouw 12 appartementen, Z.338489.
Dit had moeten zijn: bouw 13 appartementen.

Ingediende sloopmelding:
Rumelaarseweg 15, 3931 PA,
slopen bijgebouw, Z.338753.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Berkenlaan 9, 3931 ZV
, bemaling t.b.v. een nieuw te bouwen parkeerkelder, Z.338755

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Weco, Verkoop van vuurwerk, Stationsweg Oost 203C, 29, 30 en 31 december 2022, Z.338759.
Het verkopen van oliebollen, Hervormde Gemeente Woudenberg Actie voor “Kom & Zie”, op het Poortplein, 31 december 2022, Z.338542.
Kerstmarkt, DES Woudenberg, waarbij de Dorpsstraat afgesloten wordt, 9 december 2022, Z.338760.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.
U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
14 oktober 2022
Moorsterweg 14, nieuwbouw woning met bijgebouw, Z.338399.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
14 oktober 2022:
Voorhofmarkt en verkoop oliebollen, Protestantse Gemeente De Voorhof, 5 november 2022, Nico Bergsteijnweg 139, Z.338507.
Het maken van een film(testopname) over WO II, waarbij gebruik gemaakt wordt van onklaarbaar gemaakte wapens bij de loopgraaf Liniedijk, Motion Supply B.V., 23 oktober 2022, Z.338685.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften [GEANNULEERD] 

Onderstaande hoorzitting is geannuleerd en zal op een later moment opnieuw worden ingepland. 

Op 26 oktober 2022 houdt de commissie bezwaarschriften een openbare zitting.

In deze hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:

 • om 19.30 uur, bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte op het perceel Griftdijk 28,
 • om 20.15 uur, bezwaarschrift tegen afwijzing subsidie Stichting Burgerinitiatief Nederland.

De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Schoutstraat, sectie B nummer 6088, het bouwen van een woning, Z.338642.
Stationsweg West 11, 3931 EJ, het realiseren van vervangende nieuwbouw, Z.338644.
Klein Moorst 3, 3931 ND, het aanleggen van riolering, Z.33858.

Ingediende sloopmelding:
Klein Moorst 3, 3931 ND,
het slopen van 4 schuren, Z.338653.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Sinterklaasintocht op 12 november 2022, Vossenjacht op 19 november 2022,  Lampionnenoptocht op 25 november 2022, Sinterklaasontbijt op 26 november 2022, Sinterklaasfeest op 3 december 2022, Stichting Vrienden van Sinterklaas Woudenberg, centrum van Woudenberg, Z.338639.

Het maken van een film over WO II, waarbij gebruik gemaakt wordt van onklaarbaar gemaakte wapens bij de loopgraaf Liniedijk, Motion Supply B.V., 23 oktober 2022, Z.338685.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
10 oktober 2022
Laagerfseweg 5, 3931 PC, het bouwen van een woning, Z.337546.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:
7 oktober 2022:
Valleilaan 49, 3931 GN, het realiseren van een overkapping, Z.338092.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
6 oktober 2022:
Verklaring van geen bezwaar voor het houden van recreatief fietsevenement Rock Solid, True Grit Cycling Productions, 19 november 2022, Z.338422.

12 oktober 2022:
Het houden van een slipjacht, organisatie comité Slipjacht Woudenberg, 18 februari 2023, buitengebied van Woudenberg e.o., Z.338573.

Het houden van een loterij met de trekking/prijsuitreiking op 26 november 2022 in sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg, Z.338618.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 20 - 10 - 2022

Op donderdag 20 - 10 – 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

•        Aanwijzing lokale omroep
•        Begroting 2023-2026

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Voskuilerweg 47, 3931 MV, bouwen overkapping , Z.338597.
Nico Bergsteijnweg 37, 3931 CA, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.338619.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het houden van een slipjacht, organisatie comité Slipjacht Woudenberg, 18 februari 2023, buitengebied van Woudenberg e.o., Z.338573.
Het houden van een loterij met de trekking/prijsuitreiking op 26 november 2022 in sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg, Z.338618.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
30 september 2022
Nico Bergsteijnweg 79, 3931 CB, plaatsen airco op dakkapel, Z.338332.
30 september 2022
De Ruyterlaan 9, 3931 XA, nieuwbouw van een dakkapel en erker, Z.337711.
3 oktober 2022
Laagerfseweg 46, 3931 PG, het plaatsen van een bijgebouw waarbij het bestaande bijgebouw gesloopt wordt, Z.337048.
5 oktober 2022
Dashorsterweg 43, 3931 NA, het tijdelijk gebruik van woonunits, het plaatsen van zonnecollectoren op woonunits, het plaatsen van hekwerk, het aanleggen van een in-/uitrit en het aanleggen van beplanting, Z.331461.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
3 oktober 2022:
John F. Kennedylaan 131, het plaatsen van een container t.b.v. een verbouwing tot en met 11 november 2022, waarbij 3 parkeerplaatsen in gebruik worden genomen, Z.338463.
Het houden van een clinic met Olympisch dressuurruiter Ellen Bontje, De Valleiruiters,
21 oktober 2022, John F. Kennedylaan 2, Z.338541.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Anterieure overeenkomst Stationsweg West 68-68a

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan ‘Stationsweg West 68-68a’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer K.M. Druijff en mevrouw A. van der Linde is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Stationsweg West 68-68a ten behoeve van de functiewijziging van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en de realisatie van twee woningen. Het betreft het perceel Stationsweg West 68-68a, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie H, nummers 427, 914, 916.

Anterieure overeenkomst Rumelaarseweg 31

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan ‘Rumelaarseweg 31’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer A.C. van der Velden is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Rumelaarseweg 31 ten behoeve van de vormverandering van het agrarisch bouwvlak binnen de agrarische bestemming. Het betreft het perceel Rumelaarseweg 31, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie I, nummers 262 en 263.

Anterieure overeenkomst Klein Moorst 3 en 5

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Klein Moorst 3-5’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer G.P. van Ruitenbeek is een anterieure overeenkomst afgesloten voor de percelen Klein Moorst 3 en 5 voor de bestemmingswijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en de toevoeging van één woning. Het betreft de percelen Klein Moorst 3 en 5, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A, nummers 1228, 1287, 1447 en 1560.

Anterieure overeenkomst Moorsterweg 3

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Moorsterweg 3’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de Diaconie van de protestantse gemeente in Leusden is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Moorsterweg 3 voor de bestemmingswijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming en de toevoeging van twee woningen. Het betreft het perceel Moorsterweg 3, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A, nummers 1082, 1286, 1325, 1326, 1327, 1331 en 1332.

Anterieure overeenkomst Voskuilerweg 58

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan ‘Voskuilerweg 58’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer D. van Dijk is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Voskuilerweg 58 ten behoeve van de vormverandering van het agrarisch bouwvlak binnen de agrarische bestemming. Het betreft het perceel Voskuilerweg 58, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A nummers 1321, 1323, 1401, 1422, 1440, 1441, 1443 en 1563.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Voskuilerweg 58

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Voskuilerweg 58 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Voskuilerweg 58, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A nummer 1321, 1323, 1401, 1422, 1440, 1441, 1443 en 1563. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een efficiëntere agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 12 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: Nl.IMRO.0351.WPVoskuilerweg58-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Rectificatie: Bekendmaking bestemmingsplan Klein Moorst 3 en 5

Burgemeester en wethouders van Woudenberg hebben op 5 oktober jl. bekend gemaakt dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Klein Moorst 3 en 5’ van 5 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 ter inzage zou liggen. Per abuis was raadpleging van het vastgestelde bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl niet mogelijk. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt daarom vanaf 12 oktober 2022 opnieuw voor een periode van zes weken ter visie gelegd.

Het bestemmingsplan ligt van 12 oktober 2022 tot en met 22 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPKlnMoorst3en5-vg01

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wordt een kleine woning mogelijk gemaakt in samenhang met landschapsherstel en natuurontwikkeling. Het betreft de locatie Klein Moorst 3 en 5 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummers 1228, 1287, 1447 en 1560.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Middenstraat 4, 3931 HJ, bouw 12 appartementen, Z.338489.
Huygenslaan 14, 3931 VG, het verplaatsen van de inrit, Z.338497.
Stationsweg West 91, 3931 EL, het wijzigen van twee deuren en een kozijn naar een muur met een dubbele deur, Z.338499.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
John F. Kennedylaan 131, het plaatsen van een container t.b.v. een verbouwing tot en met 11 november 2022, Z.338463.
Parklaan 11, het tijdelijk (in de middag) afsluiten van de weg ter hoogte van Parklaan 11, 7 oktober 2022, Z.338505.
Voorhofmarkt en verkoop oliebollen, Protestantse Gemeente De Voorhof, 5 november 2022, Nico Bergsteijnweg 139, Z.338507.
Muziekfeest Oud en Nieuw, Wombarg met oudjaar, 31 december 2022/1 januari 2023, parkeerplaats Willem de Zwijgerlaan, Z.338511.
Het houden van een clinic met Olympisch dressuurruiter Ellen Bontje, De Valleiruiters, 21 oktober 2022, John F. Kennedylaan 2, Z.338541.
Oktoberfest, Voetbalvereniging Woudenberg, 15 oktober 2022, John F. Kennedylaan 116, Z.338543.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding aan de Hopeseweg 26A in Woudenberg 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 22 december 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van V.O.F. Van Kruistum - De Greef te Overberg.

De melding heeft betrekking op het realiseren van een vleeskalverenstal en een pluimveestal en het wijzigen van de dieraantallen op de locatie Hopeseweg 26a te Woudenberg. De melding is geregistreerd onder zaakkenmerk Z/22/712702.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking ontwerpbesluit intrekken vergunningen verleend aan Holding A.J. van Appeldoorn B.V. en Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. voor de locatie aan de Parallelweg 6 te Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg zijn van plan om de milieuvergunningen verleend aan Holding A.J. van Appeldoorn B.V. en Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. voor de locatie aan de Parallelweg 6 te Woudenberg in te trekken in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op 22 augustus 2022 heeft vergunninghouder Van Appeldoorn Transport & Logistics BV en Van Appeldoorn Chemical Logistics BV ons verzocht deze vergunningen, wegens beëindiging van de activiteiten, in te trekken.

Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z/22/724233.

U wilt reageren?
U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van woensdag 5 oktober tot en met dinsdag 15 november 2022. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de gemeente Woudenberg. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/724233. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van de locatie Stationsweg West 48 in Woudenberg. 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg zijn vanwege de toenemende verkeersdrukte nabij de Europaweg/Stationsweg-West en de Laan 1940-1945 voornemens de verkeerssituatie te wijzigen. Het wijzigen van de betreffende verkeerssituatie heeft tot gevolg dat er fysieke aanpassingen aan de weg gaan plaatsvinden. Bij fysieke aanpassingen aan de weg dient nagegaan te worden of de aanpassingen tot gevolg hebben dat de geluidbelasting op nabij gelegen woningen als gevolg van verkeerslawaai toeneemt. Bij een toename van meer dan 1,5 dB is er sprake van een reconstructiesituatie Wet geluidhinder. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat bij één woning in Woudenberg sprake is van een reconstructiesituatie waarbij tevens de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg zijn voornemens om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde betreft de woning aan de Stationsweg West 48 (reconstructiewoning). Het besluit heeft het zaakkenmerk Z/21/710673.

Ter inzage
Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen van 6 april tot 18 mei 2022. Gedurende deze inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit kan dus ongewijzigd als definitief besluit hogere waarden worden vastgesteld. Het beroep kan worden ingesteld door een:

 • belanghebbende in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
 • niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht op het ontwerp besluit heeft ingediend;
 • niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit. De mogelijkheid tot het instellen van beroep laat onverlet dat de bestuursrechter de beroepsgronden zal toetsen aan het relativiteitsvereiste in de zin van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep (de motivering).

Voorlopige voorziening/schorsing
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, o.v.v. voorlopige voorzieningen. In dat geval treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal ingediend worden bij 'het digitale loket rechtspraak'. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn afzonderlijke kosten verbonden. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via het e-mailadres c.dejong@rudutrecht.nl of 06-55498013.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht, C. de Jong (c.dejong@rudutrecht.nl) of via telefoonnummer 06-55498013. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

22 september 2022:
Ekris 52b, 3931 PX, het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw en de aanleg van een inrit, Z.337106.

27 september 2022:
Hopeseweg 26a, 3931 PP, het wijzigen van een agrarische bedrijf en realisatie van agrarische bedrijfsbebouwing betreft de activiteiten bouwen en omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), Z.335361.

BESLUIT MER-BEOORDELING
31 augustus 2022

Op 22 december 2021 hebben wij een schriftelijke mededeling (verder: aanmeldnotitie) ontvangen als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) voor een wijziging van een agrarisch bedrijf aan de Hopeseweg 26a te Woudenberg. Wij hebben besloten, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, in samenhang met artikel 7.17, eerste lid van de Wm, dat er voor de omgevingsvergunning, waarin de activiteiten zoals opgenomen in de aanmeldnotitie, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld.

Dit besluit wordt gezien als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit kan alleen bezwaar worden gemaakt door een belanghebbende, die - los van het besluit omgevingsvergunning Wabo - rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
22 september 2022:
Najaarsconcert 2022, Fidelio, 29 oktober 2022, De Camp, de Bosrand 17A, Z.338309.
28 september 2022:
Kinderkledingbeurs, 8 oktober 2022, sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.338405.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Militaire oefening
In de periode van 3 en 4 oktober 2022 vindt in de omgeving van Woudenberg een militaire oefening plaats. Er wordt alles aan gedaan om hinder of overlast voor de burgers en het verkeer te voorkomen.

 

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Stationsweg West 68-68a
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Stationsweg West 68-68a is vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en het realiseren van twee levensloopbestendige woningen. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar twee burgerwoningen. Het betreft de locatie Stationsweg West 68-68a te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 427, 914, 916 en 917.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 5 oktober 2022 tot en met dinsdag 15 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. WPstationw68-vg01

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Bekendmaking bestemmingsplan Moorsterweg 3
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 22 september 2022 het bestemmingsplan Moorsterweg 3 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats worden twee woningen gerealiseerd. Het betreft de locatie Moorsterweg 3 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummers 1051, 1082, 1286, 1325, 1326, 1327, 1331 en 1332.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 5 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPMoorst3-vg01

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Bekendmaking bestemmingsplan Klein Moorst 3 en 5
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 22 september 2022 het bestemmingsplan Klein Moorst 3 en 5 heeft vastgesteld.

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wordt een kleine woning mogelijk gemaakt in samenhang met landschapsherstel en natuurontwikkeling. Het betreft de locatie Klein Moorst 3 en 5 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummers 1228, 1287, 1447 en 1560.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 5 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPKlnMoorst3en5-vg01

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Prangelaar, sectie E nummer 3559, het bouwen van een woning en aanleg van een inrit, Z.338426.

Willem de Zwijgerlaan 11, 3931 KL, het verhogen van de nok, Z.338462.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen: 
Verklaring van geen bezwaar voor het houden van recreatief fietsevenement Rock Solid, True Grit Cycling Productions, 19 november 2022, Z.338422.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.
U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem aan de Prunushof 8 in Woudenberg. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 11 augustus 2022 een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Ground Research B.V. te Wormerveer. De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, aan de Prunushof 8 Woudenberg heeft zaakkenmerk Z/22/724067. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Bekendmaking melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem aan de Stationsweg West 21 in Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 12 augustus 2022 een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Ground Research B.V. te Wormerveer. De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem, aan de Stationsweg West 21 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/724076. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
14 september 2022: Zegheweg t.h.v nummer 6, kadastraal bekend als WDBOZ sectie G, nummer 156, het kappen van een eik (Quercus robur), Z.337966.
16 september 2022: Nico Bergsteijnweg 81, 3931 CB, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.337356. De Steen 7, 3931 VK, uitbreiding woning, Z.337137.
19 september 2022: Nico Bergsteijnweg 53, 3931 CB, vervangen kozijn, Z.338128.
19 september 2022: Brinkkanterweg 23, 3931 PJ, herbouw van de open loods, Z.337354.
21 september 2022: Nijverheidsweg 21a, 3931 CW, het plaatsen van een veranda, Z.337975.
21 september 2022: Middenstraat 44, 3931 HK, verbouw woning, Z.337963.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreid (Wabo):
28 september 2022:
Projectuitvoeringsbesluit Klein maar Fijn te Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet een projectuitvoeringsbesluit hebben verleend voor het bouwplan ´Klein maar Fijn´.

Het bouwplan

Klein maar Fijn Wonen betreft de ontwikkeling van 30 tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie tussen de Vermeerlaan en Europaweg, ter plaatse van een honden uitlaatplaats, adres Europaweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie H nr. 1058.

Het projectuitvoeringsbesluit strekt ertoe alle bestuursrechtelijke toestemmingen te vervangen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het project. Op deze wijze wordt de vergunningverlening voor dit bouwproject versneld, omdat alle benodigde besluiten in één keer kunnen worden genomen. In dit geval gaat het om de volgende besluiten:

 • een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder;
 • omgevingsvergunning voor de activiteit ´bouwen´;
 • omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’;

Inzien

Het besluit met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, ligt met ingang van woensdag 28 september 2022 tot en met dinsdag 8 november 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het projectuitvoeringsbesluit is ook in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen (gedurende de terinzagetermijn) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

U bent belanghebbende als u:

 • tijdig bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze naar voren hebt gebracht;
 • redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpplan naar voren hebt gebracht;
 • door een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan in een ongunstiger positie wordt gebracht.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende de beroepsgronden in het beroepschrift opneemt en dat er na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat de Afdeling op het beroep beslist.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
16 september 2022:
Het houden van een volkskerstzang, Hervormde Gemeente Woudenberg, 24 december 2022, sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.338175.

14 september 2022:
Het plaatsen van een sanitaire voorziening, 14 november tot 5 december 2022, Paulus Potterlaan 19, Z.338441.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Koningin Wilhelminastraat 13a, 3931 CH, het vernieuwen van de garage met een bovenverdieping en het plaatsen van zonnepanelen, Z.338369.
Voorstraat 16a, 3931 HD, een interne verbouwing van een bestaand bouwwerk met constructieve wijziging (toevoeging van één woning), Z.338373.
Moorsterweg, sectie A nummer 1227, nieuwbouw woning met bijgebouw, Z.338399.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Kinderkledingbeurs, 8 oktober 2022, sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.338405.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding van een activiteit aan de Klein Landaas 17 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 17 augustus 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van VANHAL Installatietechniek te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het starten van het bedrijf aan de Klein Landaas 17 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-3830.|Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
12 september 2022: Laagerfseweg 5, 3931 PC, het bouwen van een woning, Z.337546.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
14 september 2022: Stationsweg Oost 184b, 3931 EW, het toestaan van specifiek gebruik middels een afwijkingsbevoegdheid van het pand, Z.337924.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
Datum:6 september 2022 Het plaatsen van een bouwcontainer, Wilgenlaan 16, Woudenberg, Z.338333.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 22-09-2022
Op donderdag 22-09-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Eenmalige bijdrage trainingsfaciliteit De Camp 2022
 • Zomerbrief 2022
 • Voorfinanciering Klein maar fijn wonen
 • Huisvestingsverordening 2022-2026
 • Vaststellen bestemmingsplan Klein Moorst 3-5
 • Vaststellen bestemmingsplan Moorsterweg 3

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Militaire oefening
De militaire oefening wordt gehouden van 19 september t/m 30 september 2022, en speelt zich af in het gebied in de volgende gemeenten: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Ede, Wageningen, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Scherpenzeel, Barneveld, Soest.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Stationsweg West 88, 3931 EV, tijdelijke woning, Z.338320.
Nico Bergsteijnweg 79, 3931 CB, plaatsen airco op dakkapel, Z.338332.

Ingediende sloopmelding: 4 september 2022: Stationsweg West 88, 3931 EV, slopen bijgebouwen, Z.338317.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:

Bekendmaking melding van een activiteit aan de Ekris 52 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 22 december 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op de wijziging van de veehouderij aan de Ekris 52 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-5952.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking melding Besluit lozen buiten inrichtingen aan de Stationsweg Oost 201 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 25 maart 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Qonect Bouwadvies B.V. te Hoevelaken.

De melding heeft betrekking op het lozen van grondwater op het schoonwaterriool ten behoeve van het aanleggen van een kelder, aan de Stationsweg Oost 201 in Woudenberg en is geregistreerd onder kenmerk Z/22/716600. De omvang van de lozing bedraagt maximaal 30 m3/uur. Het onttrokken grondwater zal via een slibvangput worden geloosd op het nabij gelegen schoonwaterriool, de lozing zal plaats vinden tot 23 september 2022.  

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Voorgenomen verkoop van gemeentegrond
De gemeente Woudenberg (gemeente) is voornemens om een perceel grond, gelegen nabij de Nijverheidsweg 60 te Woudenberg, ter grootte van circa 67 m2, te verkopen aan de eigenaar die gevestigd is aan de Nijverheidweg 60 te Woudenberg (koper).

Er mag op basis van de ligging van het perceel redelijkerwijs worden aangenomen dat de koper de enige serieuze gegadigde is voor deze verkoop. Het voormeld perceel grenst direct aan de eigendommen van koper. Deze zakelijke beschrijving en verkooptekening liggen gedurende vier weken ter inzage bij de gemeente. Een ieder kan reageren dan wel bezwaar maken tegen de voorgenomen verkoop van voormeld perceel (gemeente)grond. Reacties en/of bezwaren dienen binnen vier weken te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg of per e-mail: info@woudenberg.nl.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het plaatsen van een bouwcontainer, Wilgenlaan 16, Woudenberg, Z.338333.

Najaarsconcert 2022, Fidelio, 20 oktober 2022, De Camp, de Bosrand 17A, Z.338309.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

25 augustus 2022: Verkoop van oliebollen, 30 en 31 december 2022, Van Beeklaan 2, Wombargse stroopwafel backerij Z.338200.

6 september 2022: Plaatsen van een bouwcontainer, 3 september 2022 t/m 16 september 2022, Westerwoud 25, Z338295.

7 september 2022: Het plaatsen van een container in week 37 en 39, Albert Cuyplaan 8, Z.338280.

8 september 2022: Meewind Koers, International Cycling Events, 16 oktober 2022, Z.338165.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking verlenen vergunning Ekris 52 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 1 september 2022 een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verleend in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) voor het wijzigen van de veehouderij op de locatie Ekris 52 in Woudenberg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/22/717058.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA Woudenberg. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente  Woudenberg. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw naam en contactgegevens;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;
 • de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
 • als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening

Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt. U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030- 7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/717058. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Woudenberg.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.


Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Stationsweg oost 202
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Stationsweg oost 202 is vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Stationsweg Oost 202 (achter de watertoren), kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie G nummer 218. Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming milieuzone – Waterwingebied. Zodat het gebied in gebruik genomen kan worden voor de waterwinning.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 14 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPstatoost202-vg01 .

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

1.       belang heeft bij het wijzigingsplan, of

2.       heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Anterieure overeenkomst Stationsweg Oost 202
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan “Stationsweg oost 202” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de naamloze vennootschap Vitens N.V is een anterieure overeenkomst afgesloten voor de percelen bij Stationsweg Oost 202 ten behoeve van de functiewijziging naar waterwingebied. Het betreft het perceel Stationsweg oost 202, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie G nummer 218.

Inspraak ontwerp afwegingskader zon en wind
De gemeente Woudenberg heeft een ontwerp afwegingskader grootschalige opwek door middel van zon en wind opgesteld. Ter voorbereiding daarvan hebben in het najaar van 2021 een aantal samenwerksessies plaatsgevonden. Het concept afwegingskader is hierop gebaseerd maar kent een ander detailniveau dan de eerder gesprekken.

Er is daarom besloten het concept afwegingskader voor inspraak te inzage te leggen, alvorens te besluiten over de vaststelling.

Het concept afwegingskader zon en wind bestaat uit verschillende aspecten:

-         Inzicht in de kansen en belemmeringen voor zonneparken en windturbines in Woudenberg.

-         Voorwaarden rondom kansrijke gebieden en uitsluitingsgebieden (inclusief een samenvatting van de afweging die hieraan ten grondslag ligt).

-         Procesbeschrijving voor het indienen en in behandeling nemen van initiatieven.

De ontwikkelingen en denkwijze, maar ook de problematiek rond grootschalige opwek door middel van zon en wind is volop in beweging. Het blijft dan ook van belang om dit blijvend te volgen. Immers de mate waarin een bijdrage geleverd moet worden om de landelijke doelstelling van het klimaatakkoord te halen door opwek via zon en wind kan in de loop van de jaren veranderen (meer of minder worden). Het kader is zo opgesteld dat het in alle gevallen de basis kan bieden voor afwegingen. Waarbij altijd uitgegaan wordt van de stand van de techniek en wetgeving op dat moment.

Ter inzage en reacties
De ontwerp afwegingskader zon en wind ligt van 14 september tot en met 18 oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken bekijken op het gemeentehuis (bij de ontvangstbalie) of via de website www.woudenberg.nl onder “Duurzaamheid in Woudenberg”.

Tijdens de vermelde periode kan iedereen zijn of haar reactie mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033.

Na de inspraakperiode
Na afloop van de inspraaktermijn worden eventuele aanpassingen naar aanleiding van de reacties verwerkt in de definitieve nota, welke ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad.  

Vragen over of naar aanleiding van deze nota kunt u stellen via info@woudenberg.nl.
 

Uit de Raad | Raadsvergadering van 22 september

Op donderdag 22-09-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

Eenmalige bijdrage trainingsfaciliteit De Camp 2022
Zomerbrief 2022
Voorfinanciering Klein maar fijn wonen
Huisvestingsverordening 2022-2026
Vaststellen bestemmingsplan Klein Moorst 3-5
Vaststellen bestemmingsplan Moorsterweg 3

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Zeisterweg, sectie H nummer 1575, het wijzigen van de bestaande uitrit, Z.338226.
Hopeseweg 26a, 3931 PP, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Z.338230.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Verkoop van oliebollen, 30 en 31 december 2022, Van Beeklaan 2, Wombargse stroopwafel backerij Z.338200.
Het plaatsen van een container in week 37 en 39, Albert Cuyplaan 8, Z.338280.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.
U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.
U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

27 juli 2022: Laagerfseweg 81, 3931 PD, (Kadastrale aanduiding: Woudenberg, sectie I, nr. 134).Tijdelijke bed & breakfast inclusief bijgevoegd recreatiegebouw, Tijdelijk Handelen In Strijd Met Regels Ruimtelijke Ordening, Z.336987.

30 augustus 2022: Ekris 52, 3931 PX, het wijzigen van de bestaande bedrijfswoning, Z.337809.
26 augustus 2022: Ekris 52, 3931 PX, het uitbreiden van een te bouwen pluimveestal, Z.335011.
31 augustus 2022: Schoolstraat 9a, 3931 HW, nieuwbouw van een appartementengebouw, Z.337747.
31 augustus 2022: Rembrandtlaan 31, 3931 TH, plaatsen van dakkapellen voor het voor- en achterdakvlak, Z.337080.
31 augustus 2022: John F. Kennedylaan 75, 3931 XG, het plaatsen van een dakkapel, Z.337185.
11 augustus 2022: Moorsterweg 14, 3931 NC, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, Z.337524.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

29 augustus 2022: Buurt bbq, Prins Clausstraat t.h.v. nr. 9, 10 september 2022, Z.338205.
31 augustus 2022: Plaatsen bouwcontainer, parkeervak Paulus Potterlaan 42, 31-08-9-9, Z.338283.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.
 

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Rumelaarseweg 31

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Rumelaarseweg 31 is vastgesteld.

Toelichting
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Rumelaarseweg 31, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie I nummer 262 en 263. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een efficiëntere agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 7 september 2022 tot en met 19 oktober 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPRumelaarseweg31-vg01

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

1.       belang heeft bij het wijzigingsplan, of

2.       heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking ontwerpbesluit revisievergunning t.b.v. de locatie Moorsterweg 18-20  in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg zijn van plan om een omgevingsvergunning milieu te verlenen. De omgevingsvergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een revisievergunning voor een pluimvee- en paardenhouderij. Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z/21/710782.

U wilt reageren?
U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van woensdag 31 augustus 2022 tot en met dinsdag 11 oktober 2022.

U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de gemeente Woudenberg. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/21/710782. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking melding aan de Rijksweg A12, E35 (ZZ) in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 29 juli 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam. De melding heeft betrekking op het verwijderen vande lpg installatie behorend bij het tankstation Bloemheuvel aan de Rijksweg A12, E35 (ZZ) in Woudenberg en heeft bij ons het zaakkenmerk Z/22/723579.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Bekendmaking melding aan de Nico Bergsteijnweg 15 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 12 juli 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Gemeente Woudenberg te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het lozen van onttrokken grondwater op het nabijgelegen vuilwaterriool, aan de Nico Bergsteijnweg 15 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/723101. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Meewind Koers, International Cycling Events, 16 oktober 2022, Z.338165.
Het houden van een volkskerstzang, Hervormde Gemeente Woudenberg, 24 december 2022, sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.338175.
Buurt bbq, Prins Clausstraat t.h.v. nr. 9, 10 september 2022, Z.338205.
Veluwse Herfsttocht, Driebergse Tourclub, 25 september 2022, Z.338213.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
19 augustus 2022:
Vondellaan 46, 3931 VC, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van het dakvlak, Z.337254.
20 augustus 2022:
Piet Heynlaan 50, 3931 AE, het realiseren van een aanbouw aan de woning, Z.337597.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:
17 augustus:
Stationsweg Oost 136, 3931 EW, het plaatsen van een overkapping, Z.337306.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
22 augustus 2022:
Buurt bbq, Willem de Zwijgerlaan op grasveld naast nummer 2, 24 september 2022, Z.337996.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 06-09-2021
Op dinsdag 06-09-2021 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Zomerbrief 2022
 • Huisvestingsverordening 2022-2026
 • Voorfinanciering Klein maar fijn wonen
 • Eenmalige bijdrage trainingsfaciliteit De Camp 2022
 • Vaststellen bestemmingsplan Klein Moorst 3-5
 • Vaststellen bestemmingsplan Moorsterweg 3
 • Ontwerp bestemmingsplan Hoevelaar fase 2 o.v.v. de GWB-fractie
 • Convenant Duurzame Woningbouw o.v.v. de SGP en GWB-fractie
 • Stand van zaken Klein maar fijn wonen o.v.v. de GWB-fractie
 • Tijdelijke kinderopvang Voorstraat o.v.v. de GWB-fractie

De vergadering begint om 19:30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffier mevrouw E. (Eva) Lemaier.
Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl  of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online:

De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen

De gemeente en ROVA voeren bewonersonderzoek uit
​​​​​​​De gemeente en ROVA voeren een bewonersonderzoek uit. Met het bewonersonderzoek wordt de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening rondom de inzameling van afval en grondstoffen door ROVA gemeten.

Hiervoor hebben willekeurig gekozen adressen een brief ontvangen van onderzoeksbureau Integron. Heeft u een brief ontvangen? Dan hopen we van harte dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Met uw feedback helpt u de gemeente en ROVA om de dienstverlening van ROVA te verbeteren. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 3 oktober. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Valleilaan 49, 3931 GN, realiseren overkapping. Z.338092.
Nico Bergsteijnweg 53, 3931 CB, vervangen kozijn, Z.338128.

Ingediende sloopmelding:
Zeisterweg 8, 3931 MG, slopen schuur, Z.338122.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Prunushof 8, 3931 MM,
realiseren gesloten bodemenergiesysteem, Z.338093.
Stationsweg West 21, 3931 EJ, realiseren gesloten bodemenergiesysteem, Z.338109.

Bekendmaking verlenen vergunning Rumelaarseweg 3 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 22 augustus 2022 een vergunning verleend in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning heeft betrekking op de nieuw te bouwen schapenstal en een varkensstal dat omgebouwd wordt naar een stal voor vrouwelijk jongvee, op de locatie Rumelaarseweg 3 in Woudenberg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/22/721759.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu, natuur, bodem, landschap en water. De RUD werkt voor de provincie Utrecht en 11 gemeenten.

Bekendmaking melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Kievit 14 te Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 20 juni 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen. De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Kievit 14 te Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/722366.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA Woudenberg. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente Woudenberg.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en contactgegevens;
  • de datum waarop u het bezwaar indient;
  • een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;
  • de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
  • als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/721759. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Utrechtse Fiets 4-daagse, recreatieve fietstoerrit door Woudenberg, 25 tot en met 28 augustus 2022, Z.338120.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
12 augustus 2022:
Koningin Julianaplein 4, 3931 CK, omzetten van kantoorgebouw naar 5 studio's, Z.336459.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
12 augustus 2022:
Het plaatsen van een videoscherm met speaker om de tour te kunnen volgen, springkussens voor de kinderen, muziek en versiering, Pannenkoekenhuis Bergzicht, 20 augustus 2022, Z.337970.

15 augustus 2022:
Het plaatsen van een bouwcontainer, Koningin Emmastraat 12, 12 september tot en met 25 september 2022, Z.338130.

15 augustus:
Het plaatsen van een hijskraan, Gouden Regen 62, 23 september 2022, Z.338132.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften
Op 25 augustus 2022 houdt de commissie bezwaarschriften een openbare zitting. In deze hoorzitting wordt de volgende zaak behandeld:

- om 19.30 uur, bezwaarschriften tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, Huisstede 4.

De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wom-besluit Manifestatie Agractie 20 augustus

- Wom-besluit manifestatie Agractie 20 augustus (pdf, 964 KB)
- Draaiboek manifestatie Agractie  (pdf, 729 KB)
- Verkeersplan aanrijroutes manifestatie Agractie (pdf, 637 KB)
- Aanvullingen verkeersplan manifestatie Agractie (pdf, 88 KB)

 

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer aan de Rumelaarseweg 3 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 1 juni 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van J.C. van Ekris en J.G. van Ekris-Fokker te Woudenberg. Deze melding heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe schapenstal en het omschakelen van een varkensstal naar een rundveestal aan de Rumelaarseweg 3 in Woudenberg. De melding is geregistreerd onder zaakkenmerk Z/22/721670.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
4 augustus 2022:
John F. Kennedylaan 75, 3931 XG, plaatsen dakkapel, Z.337185.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
4 augustus 2022:
Nico Bergsteijnweg 5, 3931 CA, het uitbouwen aan de achterzijde van de woning en het wijzigen van de voor- en zijgevels, Z.337244.

9 augustus 2022:
Nico Bergsteijnweg 43, 3931 CB, bouwen van en tuinhuis, Z.337600.

Artikel
Militaire oefening

Van 15 augustus 2022 tot en met 2 september 2022 vindt in de omgeving van Woudenberg een militaire oefening plaats. Er wordt alles aan gedaan om hinder of overlast voor de burgers en het verkeer te voorkomen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Middenstraat 44, 3931 HK, verbouw woning, Z.337963.
Zegheweg 6, 3931 MR, kappen van een boom, Z.337966.
Nijverheidsweg 21a, 3931 CW, het plaatsen van een veranda, Z.337975.
Prinses Amalialaan 5b, 3931 BE, het aanleggen van een parkeerplaats, Z.337976.
Rembrandtlaan 31, 3931 TH, plaatsen dakkapel voordakvlak, Z.337980.
Hoefblad 9, 3931WJ, plaatsen dakkapellen zijdakvlak, olo 7174185.

Ingediende sloopmelding:
Middenstraat 44, 3931 HK,
slopen ten behoeve van verbouw woning, Z.337999.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het plaatsen van een videoscherm met speaker om de tour te kunnen volgen, springkussens voor de kinderen, muziek en versiering, Pannenkoekenhuis Bergzicht, 20 augustus 2022, Z.337970.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
29 juli 2022:
Nijverheidsweg 21, 3931 CW, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Z.337303.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
2 augustus 2022:
Vuelta Woudenberg 2022, het plaatsen van een tribune, een horecaplein en tevens het organiseren van een dikke bandenrace, alles in het kader van La Vuelta op 20 augustus 2022 op de locaties Zeisterweg en Griftdijk, Z.337352.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Stationsweg Oost 184b, 3931 EW, wijziging van het gebruik, Z.337924.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
26 juli 2022:
Maarsbergseweg 73, 3931 JG, plaatsen dakkapel, Z.337140.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
22 juli 2022:
Feestavond tijdens clubkampioenschappen, TV ’t Schilt, John F. Kennedylaan 114, 3 september 2022, Z.337746.
Buurt bbq, hoek Ekris – Laan van Blotenburg, 27 augustus 2022, Z.337856.
Kaartleesrit August Time Rally, De Rallymeester, 19 augustus 2022, Z.337910.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Stationsweg West 68, 3931 ET, nieuwbouw van 2 woningen, Z.337847.

Ingediende sloopmelding:
Stationsweg West 68, 3931 ET,
het slopen van een loods, Z.337849.
Stationsweg West 88, 3931 EV, het slopen van een schuur, Z.337874.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Buurt bbq, hoek Ekris – Laan van Blotenburg, 27 augustus 2022, Z.337856.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
15 juli 2022:
Ekris 52, 3931 PX, het bouwen van een pluimveestal, Z.335011.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 juli 2022:
Buurt BBQ, Willem de Zwijgerlaan 115 - 125, 13 Augustus 2022, Z.337752.

12 juli 2022:
Art. 35 ontheffing i.v.m. La Vuelta Hollandia Woudenberg, Zeisterweg, 20 augustus 2022, Z.337138.

15 juli 2022:
Vogeltentoonstelling, Vogelvereniging Zang en Kleur Woudenberg, 24-26 november 2022, Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.337481.

14 juli 2022:
Plaatsen bouwcontainer, Zwanebloem 37, 8-12 augustus 2022, Z.337862.

20 juli 2022:
Buurt BBQ, Gouden Regen 2-26, 3 september 2022, Z.337815.
Wombargs Landleven, 13 augustus 2022, Maarsbergseweg 47, Z.337339.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Dashorsterweg 41
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Dashorsterweg 41 is vastgesteld.

Toelichting
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bouwvlak ter legalisering van de gerealiseerde woning met aangebouwde veranda en een (nog te realiseren) bijgebouw. Het betreft de locatie Dashorsterweg 41 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummer 1550.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 27 juli 2022 tot en met dinsdag 6 september 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPDashorsterweg41-VG01

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

1.       belang heeft bij het bestemmingsplan, of

2.       heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Schoolstraat 9a, 3931 HW, nieuwbouw van een appartementengebouw, Z.337747.
Stationsweg Oost 202, 3931 EX, aanleg damwand/grondwering, weg wordt vernieuwd en uitgebreid, plaatsing van winputten en uitkijkpunt met bank, Z.337754.
Ekris 52, 3931 PX, het wijzigen van de bestaande bedrijfswoning, Z.337809.

Ingediende sloopmelding:
Schoolstraat 9 a, 3931 HW,
sloop t.b.v. nieuwbouw appartementen, Z.337795.
Zeisterweg 53, 3931 ME, sloop 3 schuren, Z.337818
Ekris 52B, 3931 PX, sloop 2 veldschuren, Z.337820.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Nico Bergsteijnweg 15, 3931 CA
, het lozen van water, Z.337802.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Feestavond tijdens clubkampioenschappen, TV ’t Schilt, John F. Kennedylaan 114, 3 september 2022, Z.337746.
Buurt BBQ, Willem de Zwijgerlaan 115 - 125, 13 Augustus 2022, Z.337752.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking aanvraag Obm aan de Rumelaarseweg 3 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 2 juni 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvrager wil starten met van het houden van schapen en wil een varkensstal omschakelen naar een stal voor vrouwelijk jongvee op de locatie Rumelaarseweg 3 in Woudenberg. De aanvraag heeft zaakkenmerk Z/22/721759.

Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. Wij nemen binnen 8 weken een besluit op de aanvraag. Deze termijn kunnen wij met zes weken verlengen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Voorgenomen uitgifte in erfpacht van gemeentegrond
De gemeente Woudenberg is voornemens om een perceel grond, nabij de Vermeerlaan/ Europaweg te Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie H nummer 1058 (gedeeltelijk), ter grootte van circa 891 m2, voor 15 jaar (met een mogelijkheid van 1 jaar verlenging) in erfpacht uit te geven aan Omnia Wonen, bestemd voor de realisatie van 30 tijdelijke sociale huurwoningen ten behoeve van één- en tweepersoonshuishoudens. Er mag redelijkerwijs worden aangenomen dat Omnia Wonen de enige serieuze gegadigde is voor deze erfpachtuitgifte. Het gaat hier om een uniek tijdelijk sociaal woningbouwproject waarbij verplaatsbare woningen worden gerealiseerd bestemd voor een specifieke doelgroep. De tijdelijke aard van de exploitatie van sociale huurwoningen is redelijkerwijs alleen voor een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet interessant. Deze zakelijke beschrijving en uitgiftetekening liggen gedurende vier weken ter inzage bij de gemeente Woudenberg. Een ieder kan reageren dan wel bezwaar maken tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht van voormeld perceel (gemeente)grond. Reacties en/of bezwaren dienen binnen vier weken te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, 3931 KK Woudenberg of per e-mail: info@woudenberg.nl.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
7 juli 2022
Laagerfseweg 46, 3931 PG, het plaatsen van een bijgebouw waarbij het bestaande bijgebouw gesloopt wordt, Z.337048.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
27 juni 2022:
De Heygraeff 9, 3931 ML, een noodkap van een zomereik (Quercus robur), Z.337309.
8 juli 2022:
Stationsweg West 62, 3931 ET, oprichten berging en erfafscheiding, Z.336988.
11 juli 2022:
sectie G nummer 2073 Parallelweg 19, het oprichten van bedrijfsruimten, Z.336113.
12 juli 2022:
Laanzicht 56, 3931 RP, het bouwen van een erker, Z.336849.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
14 juli 2022:
Zomermarkt, Kroko’s evenementen, Voorstraat en Dorpsstraat, 23 juli 2022, Z.336674.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
De Ruyterlaan 9, 3931 XA, nieuwbouw van een dakkapel en erker, Z.337711.
De Bron 2, 3931 XR, garagedeur vervangen voor een glazen deur, Z.337712

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
29 juni 2022:
Van Rijningenpark 6, 3931 XP, Interne verbouwing van de woning, Z.337209.
1 juli 2022:
Zwarte Roodstaart 1, 3931 GS, Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.337162.
Westerwoud 125, 3931 DJ, Het wijzigen van de constructie van de woning, Z.337000.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
6 juli 2022:
Poortzangersfestival, Poortzangers, 3 september 2022, Dorpsstraat / Prins Bernhardstraat, Z.336482.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking bestemmingsplan De Meent 9
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2022 het bestemmingsplan De Meent 9 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Meent 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie H, nummer 1160. Met het bestemmingsplan wordt een recreatieve bestemming (manege met atelierruimte) gewijzigd in Wonen en Maatschappelijk. In ruil voor de sloop van de bedrijfsgebouwen maakt het bestemmingsplan de bouw van drie nieuwe woningen mogelijk. De bestaande (bedrijfs)woning en atelierruimte worden positief bestemd middels een woon- en een maatschappelijke bestemming. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op een verbod van paardenbakken en extra inritten.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021meent9-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking bestemmingsplan Laagerfseweg 46
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2022 het bestemmingsplan Laagerfseweg 46 heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Laagerfseweg 46, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie H, nummers 308, 1661 en 1663. Met het bestemmingsplan wordt een kleinschalige uitbreiding gedaan van de woonbestemming en het bouwvlak ten behoeve van een betere terrein indeling. Daarbij worden de huidige bijgebouwen gesloopt en een nieuw bijgebouw gerealiseerd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.Laagerfseweg46-Vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking bestemmingsplan Moorsterweg 14
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2022 het bestemmingsplan Moorsterweg 14 heeft vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Moorsterweg 14, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A, nummer 1227. Met het bestemmingsplan wordt er een nieuwe invulling gegeven aan de woonbestemming op het perceel. Een groot deel van de bestaande bebouwing wordt gesloopt en er wordt een nieuwe woning met bijgebouw geplaatst. Tevens wordt de landschappelijke kwaliteit versterkt.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. BP2022Moorstw14-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Meent 9
Het college van Woudenberg maakt bekend zij het ontwerp hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder vastgesteld voor de woningen na herontwikkeling van het perceel Meent 9, kadastraal sectie H, nummer 1160 te Woudenberg.

Het besluit ligt vanaf 13 juli 2022, gedurende 6 weken ter inzage bij de balie op het gemeentehuis, Parklaan 1 te Woudenberg.

Inspraak
Het ontwerp van dit besluit en alle op het besluit betrekking hebbende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis van Woudenberg, Parklaan 1 te Woudenberg. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Belanghebbenden kunnen zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg of bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Archimedeslaan 6, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Nico Bergsteijnweg 68, 3931 CE, het bestaande balkon hek vervangen en het balkon groter maken, Z.337510.
Moorsterweg 14, 3931 NC, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, Z.337524.
Laagerfseweg, sectie H nummer 1715, het bouwen van een woning, Z.337546.
Piet Heynlaan 50, 3931 AE Woudenberg, uitbouw van woning, Z.337597.
Nico Bergsteijnweg 43, 3931 CB, bouwen van en tuinhuis, Z.337600.
Albert Cuyplaan 33, 3931 LD, wijzigen constructie woning, Z.337601.

Ingediende sloopmelding:
Zeisterweg 106, 3931 MG Woudenberg,
slopen en t.b.v. daarvan asbestsanering, Z.337640.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Paulus Potterlaan 29, 3931 TD Woudenberg,
plaatsen bouwcontainer, 5 juli tot en met 8 juli 2022, Z.337602.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
25 juni 2022:
De Nieuwe Poort 2, 3931 JK, het plaatsen van een terrasafscheiding, Z.336852.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
21 juni 2022:
Buurtfeest, Grasveld Tromplaan nabij de bungalows, 2 juli 2022, 18.00 tot 22.00 uur, Z.337378.

24 juni 2022:
10 jarig bestaan en opening pand Velthuizen Keukens, 24 en 25 juni 2022, Stationsweg Oost 277, Z.337482.

28 juni 2022:
Plaatsen bouwcontainer, 5 juli tot en met 8 juli, Paulus Potterlaan 29, 3931 TD Woudenberg, Z.337602

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking vaststelling wijzigingsplan Voskuilerdijk 12
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het wijzigingsplan Voskuilerdijk 12 is vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Voskuilerdijk 12, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A, nummer 1299. Met het wijzigingsplan wordt de bedrijfsbestemming met functieaanduiding vogelasiel gewijzigd naar een woonbestemming. Het grootste deel van de bijgebouwen wordt hierbij gesloopt of weggehaald.

Ter inzage
Het wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 6 juli 2022 tot en met dinsdag 16 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPVoskuilerdijk12-VG01.

Beroep en inwerking
Bent u het niet eens met het wijzigingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het wijzigingsplan eens bent. U kunt alleen beroep instellen indien u:

1.       belang heeft bij het bestemmingsplan, of

2.       heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpwijzigingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpprojectuitvoeringsbesluit Klein maar Fijn te Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij voornemens om met toepassing van artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet een projectuitvoeringsbesluit te nemen voor het bouwplan ´Klein maar Fijn´.

Het bouwplan
Klein maar Fijn Wonen betreft de ontwikkeling van 30 tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie tussen de Vermeerlaan en Europaweg, ter plaatse van een honden uitlaatplaats, adres Europaweg ongenummerd, kadastraal bekend sectie H nr. 1058.

Het projectuitvoeringsbesluit strekt ertoe alle bestuursrechtelijke toestemmingen te vervangen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het project. Op deze wijze wordt de vergunningverlening voor dit bouwproject versneld, omdat alle benodigde besluiten in één keer kunnen worden genomen. In dit geval gaat het om de volgende besluiten:

•        −een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder;

•        −omgevingsvergunning voor de activiteit ´bouwen´;

•        −omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’;

Inzien
Het ontwerp besluit met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, ligt met ingang van woensdag 6 juli 2022 tot en met dinsdag 16 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerp projectuitvoeringsbesluit is ook in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp projectuitvoeringsbesluit kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit. Uw zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening. Het is niet mogelijk om een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Brinkkanterweg 23, 3931 PJ, herbouw van de open loods, Z.337354.
Nico Bergsteijnweg 81, 3931 CB, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.337356.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Wombargs Landleven, 13 augustus 2022, Maarsbergseweg 47, Z.337339.
Vuelta Woudenberg 2022, het plaatsen van een tribune, een horecaplein en tevens het organiseren van een dikke bandenrace, alles in het kader van La Vuelta op 20 augustus 2022 op de locaties Zeisterweg en Griftdijk, Z.337352.
Buurtfeest, grasveld Tromplaan nabij de bungalows, 2 juli 2022, 18.00 tot 22.00 uur, Z.337378.
10 jarig bestaan Velthuizen Keukens, 25 juni 2022, Stationsweg Oost 277, Z.337482.
Vogeltentoonstelling, Vogelvereniging Zang en Kleur Woudenberg, 24-26 november 2022, Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.337481.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
15 juni 2022:
Griftdijk 28, 3931 MC, het vergroten van een bestaand bedrijfspand, Z.335896.

16 juni 2022:
Davelaar 10, 3931 PS, het aanleggen van een paardenbuitenbak met een omheining, Z.336722.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
13 juni 2022:
La Vuelta Hollanda 2022, verklaring van geen bezwaar, Woudenberg e.o., 20 augustus 2022, Z.337233.

20 juni 2022:
Grebbe Toertocht, Driebergse Tourclub, 3 juli 2022, door Woudenberg e.o., Z.337297.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking verlenen vergunning Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 28 juni 2022 een vergunning verleend in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van de veehouderij aan de locatie Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/21/711365.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA, Woudenberg. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de Gemeente Woudenberg.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en contactgegevens;
  • de datum waarop u het bezwaar indient;
  • een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;
  • de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
  • als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/21/711365. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 30-06-2022
Op donderdag 30-06-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Verklaring geen bedenkingen Klein maar Fijn
 • Vaststellen bestemmingsplan Moorsterweg 14
 • Diverse verordeningen i.v.m. Omgevingswet
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Meent 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Laagerfseweg 46
 • Vaststelling jaarrekening 2021 gemeente Woudenberg
 • Kaderbrief 2023-2026

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Nico Bergsteijnweg 5, 3931 CA, het uitbouwen aan de achterzijde van de woning en het wijzigen van de voor- en zijgevels, Z.337244.
Vondellaan 46, 3931 VC, het plaatsen van een dakkapel, Z.337254.
Nijverheidsweg 21, 3931 CW, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Z.337303.
Stationsweg Oost 136, 3931 EW, het plaatsen van een overkapping, Z.337306.
De Heygraeff 9, 3931 ML, het kappen van een aangetaste boom, Z.337309.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
La Vuelta Hollanda 2022, verklaring van geen bezwaar, Woudenberg e.o., 20 augustus 2022, Z.337233.
Grebbe Toertocht, Driebergse Tourclub, 3 juli 2022, door Woudenberg e.o., Z.337297.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
8 juni 2022
Ekris 16, 3931 PW, het plaatsen van een nok verhogende dakkapel, Z.336864.

8 juni 2022
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het veranderen van de woning in 5 appartementen, Z.336258.

14 juni 2022
Laagerfseweg 92, 3931 PG, het vervangen en vergroten van de bovenbouw van de ligboxenstal en het oprichten van een open loods, Z.335253.

14 juni 2022
De Kaneel 22, 3931 AM, het renoveren van de gevel, Z.336630.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Rumelaarseweg 31
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Rumelaarseweg 31 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Rumelaarseweg 31, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie I nummer 262 en 263. Met het wijzigingsplan wordt de vorm van het agrarisch bouwvlak gewijzigd zodat een efficiëntere agrarisch bedrijfsvoering mogelijk is.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 22 juni 2022 tot en met 2 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.Rumelaarseweg31-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 21-06-2022

Op dinsdag 21 juni 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staat het volgende onderwerp:

•        Aanwijzingsbesluit tweede loco-griffier

De vergadering begint om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis.
U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 21-06-2022
dit is de uitloop van de raadscommissievergadering van 14-06-2022

Op dinsdag 21-06-2022 wordt de raadscommissievergadering van 14-06-2022 hervat.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Verklaring geen bedenkingen Klein maar fijn
 • Vaststellen Bestemmingsplan Laagerfseweg 46
 • Diverse verordeningen i.v.m. Omgevingswet
 • Vaststelling jaarrekening 2021 gemeente Woudenberg
 • Kaderbrief 2023-2026
   

De vergadering begint om circa 19:35 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de loco-griffier: l.vos@woudenberg.nl

Stukken online:

De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
John F. Kennedylaan 75, 3931 XG, het plaatsen van een dakkapel, Z.337185.
Nico Bergsteijnweg 111, 3931 CC, het plaatsen van een schutting met poortdeur aan de voorzijde van de carport, Z.337208.
Van Rijningenpark 6, 3931 XP, het intern verbouwen van de woning, Z.337209.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Laagerfseweg 92 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 16 december 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van C.G. en W.J. de Kruif te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het vervangen en vergroten van de bovenbouw van stal A en het oprichten van een werktuigenberging als verlenging van de ligboxenstal aan de Laagerfseweg 92 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-5884.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):

Bekendmaking verlenging van de beslistermijn omgevingsvergunning Moorsterweg 18-20 te Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg hebben besloten de beslistermijn op de aanvraag van een revisievergunning te Moorsterweg 18-20 met zes weken te verlengen. Deze aanvraag is door ons ontvangen op 08 november 2021 en heeft betrekking op de uitbreiding van een veehouderij. De inrichting ligt aan de Moorsterweg 18-20 te Woudenberg. De zaak heeft kenmerk Z/21/710782.

U kunt als belanghebbende alleen bezwaar maken tegen de verlenging van de beslistermijn, als u door het verlengen van deze termijn in uw belangen wordt geschaad.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
2 juni 2022:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het verbouwen van een kapschuur, Z.336790.

3 juni 2022:
Westerwoud 11, 3931 DJ, Het bouwen van een bijgebouw, Z.336848.

4 juni 2022:
Brinkkanterweg 8, 3931 PJ, verbouwen van een schuur t.b.v. mantelzorg, Z.336325.

7 juni 2022:
Maarsbergseweg 73, 3931 JG, Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.336618.

7 juni 2022:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het legaliseren uitbreiden van de woning, Z.336789.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
2 juni 2022:
Plaatsen bouwcontainer, Gouden Regen 37, 27 juni tot en met 31 juli 2022, Z.337179.

3 juni 2022:
Het houden van een skateclinic op de skatebaan (tegen de Frans Halslaan aan), Sport Akkoord, 13 juli 2002, Z.336963.

7 juni 2022:
Truckersdag 2022, Woudenberg e.o., Reinaerde, 24 september 2022, Z.337075.

9 juni 2022:
Art. 35 ontheffing i.v.m. Haantjesdag, Herry’s Bar, 11 juni 2022, Z.337221.
Art. 35 ontheffing i.v.m. Haantjesdag, C. van Rinsum, 11 juni 2022, Z.337224.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Geeresteinselaan 22 en 22a, 3931 JC, het vernieuwen en ophogen van het complete dak en het vernieuwen zijgevel en ophogen, Z.337100.
Ekris 52b, 3931 PX, het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw en de aanleg van een inrit, Z.337106.
Maarsbergseweg 73, 3931 JG, plaatsen dakkapel, Z.337140.
De Steen 7, 3931 VK, uitbreiden woonhuis, Z.337137.
Zwarte Roodstaart 1, 3931 GS, plaatsen dakkapel, Z.337162.

Ingediende sloopmelding:
Geeresteinselaan 22 en 22a, 3931 JC,
het slopen van de daken, Z.337099.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 23 mei 2022.
Stichting Run033, Henschotermeergames, Henschotermeer, 6 juli 2022, Z337023.

Geweigerde omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 25 mei 2022
Ekris 23, 3931 PT, het kappen van een berk, Z.33530

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
24 mei 2022:
Talen Midden B.V., Plaatsen van een bouwcontainer, Laan van Blotenburg tegenover nr. 14A, 25 mei 2022 t/m 22 juli 2022, Z.337085.

3 juni 2022:
Eenmalige verplaatsing verzameling standplaatsen zaterdagmarkt, standplaatsen verplaatsen van het Poortplein naar De Nieuwe Poort i.v.m. het evenement Haantjesdag, 11 juni 2022, Z.335472.

Haantjesdag, Stichting Haantjesdag, 11 juni 2022, Dorpsstraat en Voorstraat, waarbij gedeelten van de weg afgesloten worden, Z.335472.

Heuvelrug Triathlon, Stichting Heuvelrug Triathlon, Henschotermeer, waarbij gedeelten van de weg en/of fietspad rondom en in de buurt van het Henschotermeer tijdelijk afgesloten worden, 11 juni 2022, Z.336754.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Klein Moorst 3 en 5
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Klein Moorst 3 en 5 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar reguliere woningen. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wordt een kleine woning mogelijk gemaakt in samenhang met landschapsherstel en natuurontwikkeling. Het betreft de locatie Klein Moorst 3 en 5 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummers 1228, 1287, 1447 en 1560.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 8 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPKlnMoorst3en5-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Moorsterweg 3
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Moorsterweg 3 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Met het bestemmingsplan wordt de agrarisch bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een reguliere woning. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en hiervoor in de plaats worden twee woningen gerealiseerd.

Voor de bouw van twee woningen, is enerzijds aansluiting gezocht bij de ruimte-voor-ruimte regeling, in de vorm van sloop van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing en anderzijds het verbeteren van de kwaliteit van het landschap door herstel van de historische landschappelijke kenmerken en structuren. Het betreft de locatie Moorsterweg 3 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummers 1051, 1082, 1286, 1325, 1326, 1327, 1331 en 1332.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 8 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPMoorst3-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Stationsweg oost 202
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Stationsweg oost 202 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Stationsweg Oost 202 (achter de watertoren), kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie G nummer 218. Met het wijzigingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming milieuzone – Waterwingebied. Zodat het gebied in gebruik genomen kan worden voor de waterwinning.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 8 juni 2022 tot en met 19 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.WPstatoost202-ow01.

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 2
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hoevelaar fase 2 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het bestemmingsplan 'Hoevelaar Fase 2' is het vervolg van het eerder vastgestelde bestemmingsplan Hoevelaar fase 1. In Hoevelaar fase 2 is ruimte voor ongeveer 275 woningen in verschillende categorieën. Ook is er ruimte voor groen, waterberging en parkeren.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 8 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. BP2021hoevelaar2‐ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Crisis- en herstelwet
Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat, indien u na vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad beroep wilt instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn bij de beroepsprocedure. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Laagergseweg 46, 3931 PG, het plaatsen van een bijgebouw waarbij het bestaande bijgebouw gesloopt wordt, Z.337048.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Stichting Run033, Henschotermeergames, Henschotermeer, 6 juli 2022, Z337023.
Reinaerde, Truckersdag 2022, door Woudenberg e.o., 24 september 2022, Z.337075.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
23 mei 2022:
Stationsweg Oost 199, 3931 EP, (ingediend als: Hoevelaar, sectie G nummer 2036, het bouwen van een woning in het project Hoevelaar, Z.335152.
Stationsweg Oost 199, 3931 EP, (ingediend als: Hoevelaar, sectie G nummer 2036, het plaatsen van een tijdelijke woonunit in het plan Hoevelaar, Z.334905.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
20 mei 2022:
Het plaatsen van een container, Nico Bergsteijnweg 41, tot en met 11 juli 2022, Z.336963.
Het houden van een high tea, Willem de Zwijgerlaan 31 en 33, Z.336961.

23 mei 2022:
Het plaatsen van bouwmateriaal (HR++ glas ter vervanging van dubbel glas) in een parkeervak voor de Frans Halslaan 3, van 14 t/m 22 juni 2022, Z.337042.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 14-06-2022
Op dinsdag 14 juni 2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan Meent 9
 • Vaststellen Bestemmingsplan Laagerfseweg 46
 • Vaststellen Bestemmingsplan Moorsterweg 14
 • Diverse verordeningen i.v.m. Omgevingswet
 • Evaluatie jaarwisseling 2021-2022 op verzoek van de CU-fractie
 • Aanbieding Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht – geen zienswijze
 • Meerjarenbegroting RWA 2023-2026 en jaarrekening 2021 - geen zienswijze
 • Vaststelling jaarrekening 2021 gemeente Woudenberg
 • Kaderbrief 2023-2026
   

De vergadering begint om 19:30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Wilt u meepraten of inspreken over (één van) deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffier de heer K. (Klaas) Wiesenekker. Dit kan per e-mail: k.wiesenekker@woudenberg.nl  of telefonisch via nummer: 14 033.

Stukken online: De volledige agenda en agendastukken vindt u online op https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/Vergaderingen

Bekendmaking bestemmingsplan Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-33
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 het bestemmingsplan Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-33 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-33, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie G, nummer 19, 403, 406 en 408 (allen gedeeltelijk) alsmede de gronden gelegen aan de Griftdijk 31-33 (het ongenummerde grasland ten noorden van nummer 29), kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie H, nummer 25, 26 en 30 (gedeeltelijk).

Het bestemmingsplan wijzigt de agrarische bestemming van Zuiderbroek 18 naar wonen en op de locatie aan de Grifdijk wordt de agrarische bestemmingen gedeeltelijke gewijzigd naar Wonen, Water en Natuur. In ruil voor de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing op het perceel Zuiderbroek 18, met uitzondering van de bedrijfswoning, maakt het bestemmingsplan de bouw van 2 vrijstaande woningen mogelijk. Om cultuurhistorische en landschappelijke redenen worden de twee nieuwe vrijstaande woningen gebouwd op de Griftdijk 31-33.

De wijzigingen betreffen samengevat, een verplaatsing van de inrit van de twee nieuwe woningen en een bestemming die groen aan de zijde van het naastgelegen bedrijf en woning aan de Griftdijk.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf van 1 juni 2022 tot en met 12 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer:NL.IMRO.0351.BPzuid18grift-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Laagerfseweg 81, 3931 PD, tijdelijk afwijken bestemmingsplan, Z.336987.
Stationsweg West 62, 3931 ET, oprichten berging en erfafscheiding, Z.336988.
Westerwoud 25, 3931 DJ, constructieve wijziging draagmuur, Z.337000.

Ingediende sloopmelding:
Laagerfseweg 92, 3931 PG,
het slopen van schuren, Z.337002.
Westerwoud 25, 3931 DJ, (draag)wanden weghalen en het geheel door middel van een staalconstructie opvangen, Z.337004.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer   Stuivenberg Tuinmachines V.O.F.- Griftdijk 28 in Woudenberg
Wij hebben op 24 februari 2022 van Stuivenberg Tuinmachines V.O.F. een melding in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. Deze melding heeft betrekking op het actualiseren van de bedrijfssituatie. De activiteiten binnen de inrichting bestaan uit de verkoop en reparatie van tuin- en parkmachines en elektrisch gereedschap. Tevens zijn er binnen de inrichting een reparatiewerkplaats, opslagruimten voor machines en onderdelen en een showroom. De inrichting is gelegen aan de Griftdijk 28 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/715204.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het houden van een skateclinic op de skatebaan, Sport Akkoord, 13 juli 2002, Z.336963.
Ontheffing geluid, het aanbrengen van anti-loopmatten naast de overweg (in het spoor) inclusief het aanpassen van het straatwerk en het hekwerk op ProRail terrein.
Er wordt een aggregaat (voor verlichting) en eventueel een minigraver ingezet tijdens de werkzaamheden, ProRail, 30-06-2022 23.00u tot 1-07-2022 8.00 uur, overweg Laagerfseweg (nabij Laagerfseweg 98, 3931 PG) Z.336994.
Het houden van een high tea, Willem de Zwijgerlaan 31, Z.336961.
Het plaatsen van een container, Nico Bergsteijnweg 41, tot en met 11 juli 2022, Z.336963.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
13 mei 2022:
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het veranderen van de woning in 5 appartementen, Z.336258.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum:11 mei 2022:
Huisstede 4, 3931 MT, Inrit, en het bouwen van een vrijstaande woning met vrijstaand bijgebouw en erfafscheiding, waarbij het vrijstaand bijgebouw ten tijde van uitvoering gebruikt wordt als tijdelijke woonunit, Z.335622.

Datum: 16 mei 2022:
Stationsweg Oost 259, 3931 ER, verbouw van kantoorruimte, Z.336383.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:
Datum: 18 mei 2022:
Dorpsstraat 19, 3931 ED, wijzigen bestemming, Z.336379.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
10 mei 2022:
Fietstocht La Vuelta22Amerongen, Woudenberg e.o., 4 juni 2022, Z.336808.

13 mei 2022:
Buurt BBQ Eshoflaan t.h.v. nrs. 35, 37 en 39, Buurtvereniging Eshoflaan, 1 juli 2022, Z.336692.
Het plaatsen van een container t.b.v. afvoer oude tegels en tijdelijke opslag nieuwe tegels in 1 parkeervak aan de Kikkerbeet, Van Steenbergenlaan 18, van 19 mei t/m 2 juni 2022, Z.336894.

17 mei 2022:
Survivaltocht, Hervormde Gemeente Scherpenzeel, Brinkkanterweg t.h.v. nr. 20, Z.336734.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking bestemmingsplan Herziening Hoevelaar fase 1
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 het bestemmingsplan Herziening Hoevelaar fase 1 gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Sinds het van kracht zijn van het bestemmingsplan 'Hoevelaar fase 1' zijn enkele omissies aan het licht gekomen, die om reparatie vragen. De voorliggende herziening van het bestemmingsplan ziet op deze reparatie.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2021hoevelrhz1-vg01

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Dashorsterweg 41
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Dashorsterweg 41 ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het aanpassen van het bouwvlak ter legalisering van de gerealiseerde woning met aangebouwde veranda en een (nog te realiseren) bijgebouw. Het betreft de locatie Dashorsterweg 41 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie A nummer 1550.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPDashorsterweg41-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Anterieure overeenkomst Dashorsterweg 41
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan ‘Dashorsterweg 41’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer C.R. Verhoog en de besloten vennootschap Landgoed Lambalgen-Berkhorst B.V. te Woudenberg is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Dashorsterweg 41 ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak binnen de woonbestemming. Het betreft het perceel Dashorsterweg 41, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A, nummer 1550.

Anterieure overeenkomst Moorsterweg 14
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Moorsterweg 14” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer en mevrouw Bosman en mevrouw is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Moorsterweg 14 ten behoeve van aanpassing van de woonbestemming. Het betreft het perceel Moorsterweg 14, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A, nummer 1227.

Anterieure overeenkomst Voskuilerweg 36
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Voskuilerweg 36’ een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer G. van Dijk en mevrouw M. van Dijk-Westeneng is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel aan de Voskuilerweg 36 te Woudenberg ten behoeve van de functiewijziging naar bedrijf. Het betreft het perceel Voskuilerweg 36, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A, nummers 1556, 1570 en 1571.

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Ekris 16, 3931 PW, het plaatsen van een nok verhogende dakkapel, Z.336864.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Buurt BBQ Eshoflaan t.h.v. nrs. 35, 37 en 39, Buurtvereniging Eshoflaan, 1 juli 2022, Z.336692.
Eenmalige verplaatsing verzameling standplaatsen zaterdagmarkt, standplaatsen verplaatsen van het Poortplein naar De Nieuwe Poort i.v.m. het evenement Haantjesdag, 11 juni 2022, Z.335472.
Het plaatsen van een container t.b.v. afvoer oude tegels en tijdelijke opslag nieuwe tegels op parkeervak Kikkerbeet, mevr. E.A. van Houtert, Van Steenbergenlaan 18, van 19 mei t/m 3 juni 2022, Z.336894.
Fietstocht La Vuelta22Amerongen, Woudenberg e.o., 4 juni 2022, Z.336808.
Het plaatsen van een container van 24 juni 2022 tot en met 22 juni 2022, J. Fortgens, Vondellaan 46, Z.336934.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding Activiteitenbesluit milieubeheer van Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen  - Laagerfseweg 77 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 11 februari 2022 een melding in het kader van Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen te Woudenberg. De melding heeft betrekking op de omschakeling van een regulier zeugenbedrijf naar een gesloten biologische varkenshouderij, aan de Laagerfseweg 77 in Woudenberg. De melding is geregistreerd onder zaakkenmerk Z/22/714771. (dossier gemeente Z.335891).

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking verlenen vergunning Laagerfseweg 77 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 16 mei 2022 een vergunning verleend aan Maatschap J.G. Verbeek en G.J. Verbeek- Van Garderen te Woudenberg in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de veebezetting op de veehouderij aan de Laagerfseweg 77 te Woudenberg. Het besluit heeft zaakkenmerk Z/22/714930.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. De van rechtswege verleende vergunning treedt na de bezwarentermijn in werking, tenzij bezwaar is gemaakt. Dan wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op het bezwaar is beslist.

Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Gemeente Woudenberg, postbus 16, 3930 EA, Woudenberg.

U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de gemeente Woudenberg.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en contactgegevens;
  • de datum waarop u het bezwaar indient;
  • een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;
  • de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;
  • als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening).

Voorlopige voorziening
Ook als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/22/714930. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de gemeente bij de gemeente Woudenberg, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag tussen 08.30 uur - 16.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 uur - 12.00 uur, op afspraak te maken via website www.woudenberg.nl/afspraak-loket-leefomgeving

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 10 mei 2022
Laagerfseweg 48-50, 3931 PG, het plaatsen van een erfafscheiding, Z.336300.
Datum: 10 mei 2022
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, Plaatsen van een waterpompinstallatie, Z.336109.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
4 mei 2022:
Kaartleesrit "W&R rally 2022", Ten Events, 3 juni 2022, Z.336785.
6 mei 2022:
Aanvraag art. 35 ontheffing D&H, Reinaerde, zomerfeestje voor cliënten, 24 en 25 juni 2022, Z.336784.
Het plaatsen van een container van 1 t/m 24 juni 2022, S. van der Tuin, Beukenlaan 8, Z.336786.
9 mei 2022:
Blind Elephant Motorrun, MBT MAC Veenendaal, 11 juni 2022, Z.336781.
10 mei 2022:
Fietstocht en actiemarkt, Leliezorggroep, Huize Nieuwoord, Maarsbergseweg 22, 21 mei 2022, Z.336576
Avondvierdaagse Woudenberg, 14 juni 2022 t/m 17 juni 2022, Z.336312.
11 mei 2022:
Stichting Cement, het houden van theaterspektakel Sanne met voorafgaand een informatiemarkt waar organisaties m.b.t. de agrarische sector zich presenteren en de bezoekers voorafgaand een maaltijd nuttigen, 24 en 25 juni en 1 en 2 juli 2022, tegenover het weiland van De Steeg 6, Z.336535.
Tour de Junior, 10 augustus 2022, Tour de Junior Achterveld, Z.336782.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het uitbreiden van de woning met een tuinkamer, Z.336789 (CLO).
Rumelaarseweg 60, 3931 PA, het intern verbouwen van de schuur, Z.336790 (CLO).
Meent 1, 3931 MD, het bestaande bijgebouw slopen en een nieuw bijgebouw plaatsen, Z.336792 (CLO).
Laan van Nieuwoord 69, 3931 DE, het plaatsen van een fietsenstalling in de voortuin, Z.336807 (CLO).
Westerwoud 11, 3931 DJ, het bouwen van een bijgebouw, Z.336848.
Laanzicht 56, 3931 RP, het bouwen van een erker, Z.336849 (CLO).
Prinses Amalialaan 5b, 3931 BE, het verbreden van de inrit, Z.336850.
De Nieuwe Poort 2, 3931 JK, het plaatsen van een terrasafscheiding, Z.336852 (CLO).

Rectificatie:
Landaasweg 17, 3931 GA,
het vestigen van het bedrijf voor de verhuur van legertenten en de verhuur van overige tenten en benodigdheden, Z.336643 CLO.
Zowel de locatie als omschrijving is niet correct, dit moet zijn:
Laagerfseweg 31a, 3931 PC, het aanvragen van een watervergunning, (af te handelen door het waterschap), Z.336643 CLO.

Ingediende sloopmelding:
Rumelaarseweg 60, 3931 PA,
het slopen van stallingsruimte en het verwijderen van asbest, OLOnr. 6939289.

Ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer:
Bekendmaking melding van een activiteit aan de Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 2 december 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van De Koning-van Ginkel V.O.F. te Woudenberg. De melding heeft betrekking op op het realiseren van een emissiearme pluimvee- en vleeskalverenstal, het realiseren van een wintergarten aan de bestaande pluimveestal, het wijzigen van de veebezetting en het wijzingen van de voeropslagen aan de Heuvelsesteeg 32 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-5678.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingediende melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen:
Sectie B nummer 2143,
het aanleggen van een nieuw systeem, Z.336787 (CLO).

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Blind Elephant Motorrun, MBT MAC Veenendaal, 11 juni 2022, Z.336781.
Tour de Junior, 10 augustus 2022, Tour de Junior Achterveld, Z.336782.
Op de Zeisterweg het plaatsen van een tribune en een groot scherm en een horecaplein, in de Voorstraat een dikke bandenrace, alles in het kader van La Vuelta, 20 augustus 2022, Buurtsportcoach, Z.336748.
Heuvelrug Triathlon, Stichting Heuvelrug Triathlon, Henschotermeer, 11 juni 2022, Z.336754.
Kaartleesrit "W&R rally 2022", Ten Events, 3 juni 2022, Z.336785.
Het plaatsen van een container van 1 juni 2022 tot en met 27 juli 2022, S. van der Tuin, Beukenlaan 8, Z.336786.
Aanvraag art. 35 ontheffing D&H, Reinaerde, zomerfeestje voor clienten, 24 en 25 juni 2022, Z.336784.
Het plaatsen van een container van 30 mei 2022 tot en met 14 juni 2022, G. van de Craats, Frans Halslaan 3, Z.336831.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
28 april 2022:
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.
30 april 2022: 
Heuvelsesteeg 32, 3931 PP, het realiseren van twee agrarische bedrijfsgebouwen, Z.335650.
2 mei 2022:
John F. Kennedylaan 19, 3931 XE, het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.336229.
2 mei 2022:
Davelaar 4, 3931 PS, bouwen tuinhuis, Z.335791.
3 mei 2022:
Gerard Doulaan 8, 3931 LG, het vervangen van een deel glas door een dichte muur, Z.336230.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
28 april 2022:
Het ontvangen van lopers en hun begeleiders die deelnemen aan de bevrijdingsvuurestafette en de overdracht van het vuur aan de burgemeester, die een vuurschaal zal aansteken, Sti. Oranjecomité, 5 mei 2022, Parklaan 1, bordes voor het gemeentehuis, Z.336690.
29 april 2022:
Tentfeest, PJGU, in het weiland tegenover Laagerfseweg 92, 21 mei 2022, Z.336401.
2 mei 2022:
Voorjaarsconcert 'Highlights of the Maestro' op 14 mei 2022, Fidelio, Sporthal De Camp, De Bosrand 17a, Z.336646.
Reinaerde, standplaats voor de maanden juni, juli, augustus en september, De Heygraeff 3, Z.336546.
4 mei 2022:
Het organiseren van een oldtimer rit, 25 juni 2022, Stichting Sociëteitenrally, Z.336694.
Woudenbergse Proeverij op 9 juli 2022, Dorpsstraat (wordt afgesloten), Stichting Proef Woudenberg, Z.336183.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Stationsweg West 68-68a
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Stationsweg West 68-68a ter inzage wordt gelegd.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en het realiseren van twee levensloopbestendige woningen. De twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar twee burgerwoningen. Het betreft de locatie Stationsweg West 68-68a te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie H nummers 427, 914, 916 en 917.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.WPstationw68-ow01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer L. Toppen. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Voskuilerdijk 12
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan Voskuilerdijk 12 hebben vastgesteld.

Toelichting
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Voskuilerdijk 12, kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie A, nummer 1299. Met het wijzigingsplan wordt de bedrijfsbestemming met functieaanduiding vogelasiel gewijzigd naar een woonbestemming. Het grootste deel van de bijgebouwen wordt hierbij gesloopt of weggehaald.

Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het ontwerpwijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het plan id-nummer: NL.IMRO.0351.WPVoskuilerdijk12-on01

Zienswijze
Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Anterieure overeenkomst Voskuilerdijk 12  
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsplan “Voskuilerdijk 12” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met mevrouw H. Sjollema te Woudenberg is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Voskuilerdijk 12, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie A nummer 1299.

Bekendmaking bestemmingsplan Schoolstraat 9
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 bestemmingsplan Schoolstraat 9 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Schoolstraat 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummers 4148, 4184, 5800, 5801 en 6039. Met het bestemmingsplan wordt de bestaande bedrijfsfunctie omgezet naar een woonfunctie ten behoeve van kleine woningen bedoeld voor verhuur. Het plan omvat onder meer de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing alsmede de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een appartementengebouw met minimaal 8 en maximaal 10 kleine wooneenheden en de daarbij behorende (parkeer-)voorzieningen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351. BBkschoolstr9-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerp-bestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bekendmaking bestemmingsplan Voskuilerweg 36
Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 bestemmingsplan Voskuilerweg 36 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Op het perceel rust momenteel een agrarische bestemming waar een intensieve veehouderij is toegestaan. Met de herziening van de bestemming wordt de agrarische bestemming deels gewijzigd naar een bedrijfsbestemming.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPVoskuilerweg36-vg01.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, binnen de bovengenoemde termijn, beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het niet met het bestemmingsplan eens bent.

U kunt alleen beroep instellen indien u:

 1. belang heeft bij het bestemmingsplan, of
 2. heeft gereageerd (een zienswijze heeft ingediend) op het ontwerpbestemmingsplan.

U stuurt uw beroepschrift aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van de Raad van State. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?
Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Davelaar 10, 3931 PS, het realiseren van een buitenbak voor paarden met een omheining, Z.336722.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Het ontvangen van lopers en hun begeleiders die deelnemen aan de bevrijdingsvuurestafette en de overdracht van het vuur aan de burgemeester, die een vuurschaal zal aansteken, Sti. Oranjecomité, 5 mei 2022, Parklaan 1, bordes voor het gemeentehuis, Z.336690.
Het organiseren van een oldtimer rit, 25 juni 2022, Stichting Sociëteitenrally, Z.336694.
Zomermarkt, 23 juli 2022, Krokos evenementen, centrum van Woudenberg, Dorpsstraat en Voorstraat, Z.336674.
Survivaltocht, Hervormde Gemeente Scherpenzeel, Brinkkanterweg t.h.v. nr. 20, Z.336734.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
22 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, het verbouw en renoveren van de woning, Z.335432.

26 april 2022: Gouden Regen 44b, 3931 ZE, plaatsen dakkapel op het voordakvlak, Z.335979.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

25 april 2022:
Werkzaamheden aan het spoor (overweg Laagerfseweg nabij Laagerfseweg 98), aanvraag ontheffing geluidshinder, i.o.v. ProRail, 19 en 20 mei 2022, Z.336586.
Eindfeest schooljaar 2021/2022, Stichting Ouderraad Jan Ligthartschool Woudenberg, Frans Halslaan 4, schoolplein en naastgelegen grasveld, 1 juli 2022, Z.336500.
Bruiloft, T. Hazeleger, Laagerfseweg 12a, 24 juni 2022, Z.336435.

26 april 2022:
Spieren aan de wandel Pinkstertocht, Woudenberg e.o., 5 juni 2022, Z.336236.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verleende vergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

Aan Greenspread B.V., is vergunning verleend voor het plaatsen van laadpalen op basis van artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woudenberg. Deze vergunning is van toepassing op de volgende locatie:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Paulus Potterlaan, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de boven het besluit vermelde datum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verleende vergunning voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen

Aan Greenspread B.V., is vergunning verleend voor het plaatsen van laadpalen op basis van artikel 2:10 en 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woudenberg. Deze vergunning is van toepassing op de volgende locatie:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Zwanebloem, aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de boven het besluit vermelde datum een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Verkeersbesluit 

Het college van B&W heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Paulus Potterlaan, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

Inzien en bezwaar
De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van zes weken op de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Vermeld u in het bezwaarschrift uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het betreffende besluit.

Verkeersbesluit

Het college van B&W heeft besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 1. Twee parkeerplaatsen aan de Zwanebloem, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

Inzien en bezwaar
De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en liggen ter inzage bij klantcontactcentrum (receptie) op het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen, binnen een termijn van zes weken op de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Vermeld u in het bezwaarschrift uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het betreffende besluit.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Maarsbergseweg 73, 3931 JG, Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Z.336618 CLO.
De Kaneel 22, 3931 AM, het renoveren van de gevel, Z.336630 CLO.
Moorsterweg 14, 3931 NC, het aanleggen van een poel, Z.336641 CLO.
Landaasweg 17, 3931 GA, het vestigen van het bedrijf voor de verhuur van legertenten en de verhuur van overige tenten en benodigdheden, Z.336643 CLO.
Europaweg, sectie H nummer 1058, het bouwen van 30 tijdelijke woningen, Z.336651 CLO.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Fietstocht en actiemarkt, Leliezorggroep, Huize Nieuwoord, 21 mei 2022, Z.336576.
Voorjaarsconcert 'Highlights of the Maestro' op 14 mei 2022, Fidelio, De Bosrand 17a, Z.336646.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
19 april 2022:
Griftdijk 28, 3931 MC, het vergroten van een bestaand bedrijfspand, Z.335896.
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
13 april 2022:
De Bongerd 1, 3 en 5, 3931 VM, het aanpassen en moderniseren van de kamers, uitgevoerd met eigen sanitair, Z.335341.
Westerwoud 13, 3931 DJ, het realiseren van een tuinkamer met berging, Z.335642.
Laan van Blotenburg 16a, 3931 SK, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning, Z.335865.

19 april 2022:
Zegheweg 8, 8a t/m 8f, 3931 MR, het bouwen van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 april 2022:
Plaatsen van een springkussen, Dhr. Vonhof, grasveld nabij Gouden Regen 31 + 33, 27 april 2022, Z.336488.

20 april 2022:
Het plaatsen van een hijskraan, Prefast, Esdoornlaan 7, 11 mei tussen 07 - 15 uur, Z.336529.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Ekris 23, 3931 PT, het kappen van een berk, Z.33530 (CLO).

Bekendmaking aanvraag vergunning aan de Ekris 52 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg hebben op 28 februari 2022 een aanvraag voor een betreft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van V.O.F. Mulder Woudenberg te Woudenberg voor het wijzigen van het bouwplan. De aanvrager wil een nog niet gebouwde pluimveestal uitbreiden op de locatie Ekris 52 in Woudenberg. De aanvraag heeft zaakkenmerk Z/22/717058. Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. Wij nemen binnen 8 weken een besluit op de aanvraag. Deze termijn kunnen wij met zes weken verlengen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Eindfeest schooljaar 2021/2022, Stichting Ouderraad Jan Ligthartschool Woudenberg, Frans Halslaan 4, schoolplein en naastgelegen grasveld, 1 juli 2022, Z.336500.

Plaatsen van een springkussen, Dhr. Vonhof, grasveld nabij Gouden Regen 31 + 33, 27 april 2022, Z.336488.

Het plaatsen van een hijskraan, Prefast, Esdoornlaan 7, 11 mei tussen 07 - 15 uur, Z.336529.

Reinaerde, standplaats in de maanden juni, juli, augustus en september, De Heygraeff 3, Z.336546.

Stichting Cement, het houden van theaterspektakel Sanne met voorafgaand een informatiemarkt waar organisaties m.b.t. de agrarische sector zich presenteren en de bezoekers voorafgaand een maaltijd nuttigen, 24 en 25 juni en 1 en 2 juli 2022, tegenover het weiland van De Steeg 6, Z.336535.

Werkzaamheden aan het spoor (overweg Laagerfseweg nabij Laagerfseweg 98), aanvraag ontheffing geluidshinder, i.o.v. ProRail, 19 en 20 mei 2022, Z.336586.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 13 juli 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van B. Mijts te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting, B. Mijts Schilderwerken, aan de Stationsweg Oost 269 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2021-3289. Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
8 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, verbouw/renovatie woning, Z.335432.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
8 april 2022: Nijverheidsweg 42, 3931 CX, het uitbreiden van de woning, waarmee de woning wordt opgesplitst in 3 woningen en de bestaande inrit verbreden, Z.335810.

6 april 2022: Stationsweg West 62, 3931 ET, verbouw/renovatie woning, Z.335432.

11 april 2022: Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR,  het vernieuwen van de gevels, het verhogen van het dak inclusief het realiseren van een aanbouw en verduurzamen van de woning,   Z.335940.                                                                                                                                                                 
12 april 2022: Prins Mauritslaan 21, 3931 KD, uitbreiding van woning, Z.336029.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
11 april 2022: Oranjecomité Woudenberg, 26 april 2022 Koningsnacht in de kantines van de voetbal- en korfbalvereniging van Sportpark De Grift, 27 april 2022 Koningsdag in het centrum van Woudenberg, waarbij gedeelten van het centrum worden afgesloten, Z.336182.

Helemaal Hollands Koningsdag, Herry’s Bar, 27 april 2022, gedeelte van de Dorpsstraat tussen nummer 23 en 17 wordt afgesloten, Z.336049.

Het houden van een kleedjesmarkt/rommelmarkt op Koningsdag, 27 april 2022, mevr. E. Brons, Rembrandtlaan, Z.336477.

12 April 2022: Jubileum dag i.v.m. 25 jarig bestaan dierenambulance Woudenberg, Dierenambulance Woudenberg Dhr. E. Vreezen, 4 juni 2022 11.00 – 16.00 uur, De Bosrand 15-17, Z.336162.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Anterieure overeenkomst Schoolstraat 9

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Woudenberg bekend dat er in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan “Schoolstraat 9” een anterieure overeenkomst is afgesloten. In het onderstaande is een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomsten weergegeven.

Met de heer R. van Wolfswinkel is een anterieure overeenkomst afgesloten voor het perceel Schoolstraat 9 ten behoeve van de functiewijziging van bedrijfsfunctie naar woonfunctie. Het plan omvat onder meer de sloop van alle aanwezige bestaande bebouwing alsmede de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een appartementengebouw met maximaal 10 kleine wooneenheden en de daarbij behorende (parkeer-)voorzieningen. Het betreft het perceel Schoolstraat 9, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie B, nummers 4148, 4184, 5800, 5801 en 6039.

Uit de Raad | Raadsvergadering van 28-04-2022

Op donderdag 28 april 2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Benoeming accountant voor de controle van de jaarstukken 2022 t/m 2024
 • 11e herziening en afsluiting Amalialaan
 • 14e herziening en afsluiting Het Groene Woud
 • 4e herziening Nijverheidsweg
 • 6e herziening Hoevelaar fase 1
 • Herziening 2022 Spoorzone
 • Resultaatbestemming grondexploitaties 2021
 • Vaststellen bestemmingsplan Schoolstraat 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Herziening Hoevelaar Fase 1
 • Vaststellen bestemmingsplan Voskuilerweg 36
 • Vaststellen bestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
 • Reglementen van orde

De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. U kunt de vergadering ook meeluisteren. Op de website verschijnt (bij de vergadering zelf) een mediaplayer op het moment dat de vergadering start.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Kouweland 23, 3931 SE, het starten van een trimsalon in de schuur, Z.336434.
Koningin Wilhelminastraat 19, 3931 CH, het bouwen van een veranda aan de achterzijde van de woning, Z.336445.
Koningin Julianaplein 4, 3931 CK, omzetten van kantoorgebouw naar 5 studio's, Z.336459.
Nico Bergsteijnweg 81, 3931 CB, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Z.336490.

Rectificatie reguliere aanvraag gepubliceerd in week 12:
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE,
het realiseren van vier wooneenheden, Z.336258.
Dit moet zijn:
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het veranderen van de woning in 5 appartementen, Z.336258.

Ingediende sloopmelding:
Stationsweg West 9, 3931 EJ,
het slopen van een schuur en saneren van asbest, Z.336464.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Bruiloft, T. Hazeleger, Laagerfseweg 12a, 24 juni 2022, Z.336435.
RegioBank Poortzangers festival, Dorpsstraat, 3 september 2022, Z.336482.
Het houden van een kleedjesmarkt/rommelmarkt op Koningsdag, E. Brons, Rembrandtlaan, Z.336477.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
Datum: 6 april 2022
Zegheweg 8a, 3931 MR, nieuwbouw van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
6 april 2022:
De Heygraeff 3, 3931 MK, het plaatsen van units voor een tijdelijke huisvesting van 8 cliënten voor een periode van 1 jaar, Z.335611.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
1 april 2022:
Feestavond, Sport en Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17, 23 april 2022, Z.336067.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Voorstraat 9-11, 3931 HA, transformatie winkels naar wonen, Z336341.
Stationsweg Oost 259, 3931 ER, verbouw van kantoorruimte, Z.336383
Dorpsstraat 19, 3931 ED, wijzigen bestemming, Z.336379.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Stationsweg Oost 201, 3931 EP
, het tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. plaatsen van kelder, Z.336361.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Avondvierdaagse Woudenberg, Mevr. De Noo, 14 t/m 17 juni 2022, Z.336312.
Tentfeest, PJGU, Laagerfseweg 92, 21 mei 2022, Z.336401.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ten behoeve van de locatie Stationsweg West 48 in Woudenberg.
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudenberg zijn vanwege de toenemende verkeersdrukte nabij de Europaweg/Stationsweg-West en de Laan 1940-1945 voornemens de verkeerssituatie te wijzigen. Het wijzigen van de betreffende verkeerssituatie heeft tot gevolg dat er fysieke aanpassingen aan de weg gaan plaatsvinden. Bij fysieke aanpassingen aan de weg dient na-gegaan te worden of de aanpassingen tot gevolg hebben dat de geluidbelasting op nabij gelegen woningen als gevolg van verkeerslawaai toeneemt. Bij een toename van meer dan 1,5 dB  is er sprake van een reconstructiesituatie Wet geluidhinder.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat bij één woning in Woudenberg sprake is van een reconstructiesituatie waarbij tevens de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg zijn voornemens om gebruik te maken van deze mogelijkheid. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde betreft de woning aan de Stationsweg West 48 (reconstructiewoning).

Het ontwerpbesluit heeft het zaakkenmerk Z/21/710673.

U wilt reageren?
U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Het ontwerpbesluit ligt vanaf dinsdag 5 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan de  RUD Utrecht, t.a.v. C. de Jong, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via het e-mailadres: c.dejong@rudutrecht.nl . Voor een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met C. de Jong, (c.dejong@rudutrecht.nl). Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via het e-mailadres c.dejong@rudutrecht.nl of 06-55498013

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht, C. de Jong (c.dejong@rudutrecht.nl) of  via telefoonnummer 06-55498013.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
26 maart 2022:
Hopeseweg 26a, 3931 PP, het oprichten van een bedrijfswoning, Z.335362.

28 maart 2022:
’t Schilt 32, 3931 VH, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.335790.

28 maart 2022:
Laagerfseweg 105, 3931 PD, het plaatsen van een verdeelstation, Z.335862.

30 maart 2022:
Prangelaar 40, 3931 RD, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak, Z.335920.

30 maart 2022:
Parallelweg 136a, 3931 MT, nieuwbouw van een mestopslag/werktuigenberging, Z.335175.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
25 maart 2022:
Het organisatiecomité KTR Operation Faust 2022, Keep Them Rolling Operation Faust 2022 van 4 - 8 mei 2022, Z.336307.

28 maart 2022:
Plaatsen container, Rembrandtlaan 5, van 28 maart t/m 8 april 2022, Z.336334.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 12-04-2022

Op dinsdag 12 april 2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Benoeming accountant voor de controle van de jaarstukken 2022 t/m 2024
 • Vaststellen bestemmingsplan Schoolstraat 9
 • Vaststellen bestemmingsplan Herziening Hoevelaar Fase 1
 • Vaststellen bestemmingsplan Voskuilerweg 36
 • Vaststellen bestemmingsplan Zuiderbroek 18 en Griftdijk 31-33
 • 11e herziening en afsluiting Amalialaan
 • 14e herziening en afsluiting Het Groene Woud
 • 4e herziening Nijverheidsweg *)
 • 6e herziening Hoevelaar fase 1 *)
 • Herziening 2022 Spoorzone *)
 • Resultaatbestemming grondexploitaties 2021
 • Ontwerpbegroting AVU 2023 - geen zienswijze

*)       Conform afspraak over de behandeling van de grondexploitaties zal de voorzitter in de
          vergadering voorstellen de agendapunten 15 t/m 17 in beslotenheid te behandelen.

Inspreken:
Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen? Meld dit dan uiterlijk 07-04-2021 bij de griffie. Dit kan per e-mail: griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033.

Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Op 7 april 2022 houdt de commissie bezwaarschriften een openbare zitting. In deze hoorzitting worden de volgende zaken behandeld:

 • om 19.30 uur, bezwaarschrift weigeren omgevingsvergunning carport en bouwen veranda op perceel Meent 2a
 • om 20.15 uur, bezwaarschrift verleende kapvergunning ter hoogte van Zegheweg 6

De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:
Nijverheidsweg 22, 3931 CX, het realiseren van een aanbouw aan de zijgevel van de woning, Z.336310.
Laagerfseweg 48-50, 3931 PG, het plaatsen van een erfafscheiding, Z.336300.
Brinkkanterweg 8, 3931 PJ, verbouwing van een schuur t.b.v. een mantelzorgwoning, Z.336325.
Stationsweg Oost 259, 3931 ER, het realiseren van een coachingsruimte, OLOnr. 6833845.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Keep Them Rolling Operation Faust 2022 van 4 - 8 mei 2022, Z.336307.
Rembrandtlaan 5, het plaatsen van een container t.b.v. grond/tuinaarde, Z.336334.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.
U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
23 maart 2022:
Rumelaarseweg 36, 3931 PA, het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur, nummer 035112303.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
21 maart 2022:
Stille tocht dodenherdenking, gemeente Woudenberg, 4 mei 2022, vanaf de Middenstraat – Voorstraat, waarbij tijdelijk wat wegen worden afgesloten, Z.336270.
Oranjevereniging Scherpenzeel/Keep Them Rolling, het maken van een rondrit met 100 oude legervoertuigen, 5 mei 2022, Z.336148.
Garageverkoop, B. van den Ende, Burgwal 129, 14, 15 en 16 april 2022, Z.336216.
Amersfoortse Tweedaagse, Organisatiecomité Amersfoortse Tweedaagse, 25 juni 2022, Z.335963.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

John F. Kennedylaan 19, 3931 XE, het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.336229.
Gerard Doulaan 8, 3931 LG, het vervangen van een deel glas door een dichte muur, Z.336230.
Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het realiseren van vier wooneenheden, Z.336258.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Bekendmaking melding aan de Stationsweg Oost 148 Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Woudenberg hebben op 21 februari 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van de Muijnck Aannemersbedrijf. De melding heeft betrekking op de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Stationsweg Oost 148 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/715241.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Bekendmaking melding van een activiteit aan de Stationsweg Oost 281E in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 11 november 2021 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen van Vekostar c.v. te Woudenberg. De melding heeft betrekking op het controleren welke milieuregels er van toepassing zijn voor het bedrijf Vekoventilatie, gelegen aan de Stationsweg Oost 281E in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/21/709817.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.
Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Garageverkoop, B. van den Ende, Burgwal 129, 14, 15 en 16 april 2022, Z.336216.
5e Spieren aan de wandel Pinkstertocht, Spieren aan de Wandel, 5 juni 2022, Z.336236.
Stille tocht dodenherdenking, gemeente Woudenberg, 4 mei 2022, vanaf de Middenstraat – Voorstraat, waarbij tijdelijk wat wegen worden afgesloten, Z.336270.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.


Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

10 maart 2022: Tulpensingel 13, 3931 ZX, het plaatsen van een dakkapel, Z.335551.
11 maart 2022: Van Hogendorplaan 19, 3931 HN, een uitbouw aan de achtergevel en het herbouwen van een berging, Z.335684.
14 maart 2022: Nijverheidsweg 44, 3931 CX, uitbouw aan de zijkant van de woning, Z.335770.
15 maart 2022: Ekris 71, 3931 PV, het afgeven van een tijdelijke vergunning voor een schuur en terugplaatsing bijgebouw na beëindiging van de mantelzorg, Z.335593.
16 maart 2022: Maarsbergseweg 51, 3931 JG, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, Z.335705.
16 maart 2022: Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

8 maart 2022: C. Lokhorst, Tweedehands kinderkleding beurs, Bosrand 15-17, 26 maart 2022, Z.336110.
16 maart 2022: Kermis, Stichting Haantjesdag, 30 maart – 2 april 2022, parkeerplaats John F. Kennedylaan, Z.335468.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Maarsbergseweg 26, 3931 JH, Bouw van een garage, Z.336108.
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, Plaatsen van een waterpompinstallatie, Z.336109.
Sectie G nummer 2073 (Parallelweg), het bouwen van bedrijfsruimten, het kappen van bomen en het verbreden van de bestaande in- en uitrit, Z.336113.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Oranjevereniging Scherpenzeel/Keep Them Rolling, het maken van een rondrit met 100 oude legervoertuigen, 5 mei 2022, Z.336148.
Oranjecomité Woudenberg, 26 april 2022 Koningsnacht in de kantines van de voetbal- en korfbalvereniging, 27 april 2022 Koningsdag in het centrum van Woudenberg, waarbij gedeelten van het centrum worden afgesloten, Z.336182.
Stichting Dierenambulance Woudenberg en omstreken, Open dag i.v.m. 25 jarig jubileum Dierenambulance Woudenberg, Bosrand 17-19, 4 juni 2022, Z.336162.
C. Lokhorst, Tweedehands kinderkleding beurs, Bosrand 15-17, 26 maart 2022, Z.336110.
Woudenbergse Proeverij op 9 juli 2022, Dorpsstraat (wordt afgesloten), Stichting Proef Woudenberg, Z.336183.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

 

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

Datum: 5 maart 2022

't Schilt 18, 3931 VH, het vervangen van de bestaande handelsreclame door JUMBO handelsreclame, alsmede het vervangen van de bestaande winkelwagenoverkapping door een nieuwe winkelwagenoverkapping, Z.335504.

Buiten behandeling stellen omgevingsvergunning:

Datum: 9 maart 2022 Rembrandtlaan 16, 3931 TK, het plaatsen van een deurluifel boven de voordeur, Z.335594.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:

7 maart 2022: Remtest met ANWB auto, De Wartburgschool, parkeerplaats Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, 6 en 20 april 2022, Z.336069.
8 maart 2022: Wielerevenement Classico giro Utrecht, Central Events, Woudenberg e.o., 22 mei 2022, Z.336025.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

 

Bekendmakingen                                       

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Rumelaarseweg 15, 3931 PA, het aanleggen van een vijver, Z.336054.
Laan van Lichtenberg 11, 3931 DP, het plaatsen van een buitenunit, Z.336052.
Zegheweg 10, 3931 MR, het plaatsen van een bijgebouw, Z.336063.
Ekris 52, 3931 PX, OBM i.v.m. bouwplan voor een kippenschuur, Z336090.

Ingediende sloopmelding:

Griftdijk 28, 3931 MC, het gedeeltelijk slopen van de muur en het dak wat aansluit op het te bouwen gedeelte, Z.336062.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:

Wielerevenement Classico giro Utrecht, Central Events, Woudenberg e.o., 22 mei 2022, Z.336025.
Helemaal Hollands Koningsdag, Herry’s Bar, 27 april 2022, gedeelte van de Dorpsstraat tussen nummer 23 en 17 wordt afgesloten, Z.336049.
Feestavond, Sport en Cultureel Centrum de Camp, De Bosrand 15-17, 23 april 2022, Z.336067.
Remtest met ANWB auto, De Wartburgschool, parkeerplaats Sporthal De Camp, De Bosrand 15-17, Z.336069.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verlenging beslistermijn (Wabo):

28 februari 2022: Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):

24 februari 2022: Ekris 28, 3931 PW, opbouw op bestaande uitbouw en slopen van schoorsteen, Z.335514.
25 februari 2022: John F. Kennedylaan 72, 3931 XL, een interne constructieve verbouwing, Z.334968.
28 februari 2022: Bosrand 15, 3931 AR, interne verbouwing van de sporthal de Camp, Z.335784.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
21 februari 2022: Care 4 Bikes Utrechtse Heuvelrugtocht, Driebergse Tourclub, Woudenberg e.o., 27 maart 2022, Z.335933.
22 februari 2022: Henschotermeergames wintereditie 2022, Stichting Run 033, Henschotermeer, 5 maart 2022, Z.335489.
25 februari 2022: Het plaatsen van spandoeken in de periode van 28 maart tot en met 2 april 2022 t.b.v. ZOA collecte, Z.335755.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Gouden Regen 44b, 3931 ZE, plaatsen dakkapel op het voordakvlak, Z.335979.
Prins Mauritslaan 21, 3931 KD, uitbreiding van woning, Z.336029.
Laan van Nieuwoord 69, 3931 DE, plaatsen carport in het voorerf, Z.336023.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
Stationsweg Oost 148, 3931 EW,
Tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. aanbouw woning, Z.336010.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Henschotermeergames Wintereditie 2022, Stichting Run 033, Henschotermeer, 5 maart 2022, Z.3335489.
Opening pand, Wilbrink, Stationsweg Oost 259, 22 April 2022, Z.335974.
Care4 Bikes Utrechtse Heuvelrugtocht, Driebergse Tourclub, Woudenberg e.o., 27 maart 2022, Z.335933.
Amersfoortse Tweedaagse, Organisatiecomité Amersfoortse tweedaagse, Woudenberg e.o., 25 juni 2022, Z.335963.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding aan de Parallelweg 136 in Woudenberg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 12 januari 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de mestopslagvoorziening van het Vleeskuiken ouderdieren bedrijf W. Bloed aan de Parallelweg 136 in Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/712720.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen. Genoemde instelling valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
Datum: 22 februari 2022 Rembrandtlaan 38, 3931 TK, het vervangen van dakpannen, Z.335450.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
23 februari 2022: Chef Impie (I. van de Fliert),  standplaats met Street food bij Hoogvliet, Parallelweg 1, Z.335941.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Davelaar 4, 3931 PS, bouwen tuinhuis, Z.335791.
Middenstraat 20, 3931 HJ, het kappen van twee slechte bomen, Z.335895.
Laagerfseweg 77, 3931 PD, het omschakelen van een traditioneel varkensbedrijf naar een gesloten biologische varkenshouderij, Z.335891.
Griftdijk 28, 3931 MC, het vergroten van een bestaand bedrijfspand, Z.335896.
Prangelaar 40, 3931 RD, plaatsen dakkapel in het voordakvlak, Z.335920.
Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR, het vernieuwen van de gevels, het verhogen van het dak inclusief het realiseren van een aanbouw en verduurzamen van de woning, Z.335940.

Ingediende sloopmelding:
Willem de Zwijgerlaan 203, 3931 KR,
het slopen van het dak, Z.335947.

Ingediende melding Besluit lozen buiten inrichtingen:
't Schilt 60, 3931 VH,
tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. fundering, Z.335913

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Melding avondvierdaagse Austerlitz, 10-13 mei 2022, Zeisterweg, Z.335882.
Vaste standplaats met streetfood bij Hoogvliet op woensdag, Chemimpie, Parallelweg 1, Z.335941.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen. U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Bekendmaking melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Wij hebben op 17 januari 2022 een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen.

De melding heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem door Duratherm Nederland B.V., op de locatie De Kolk 11 te Woudenberg en heeft zaakkenmerk Z/22/712819.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
11 februari 2022:

Zegheweg t.h.v. nr. 6, 3931 MR, het kappen van een zomereik, Z.335353.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

’t Schilt 32, 3931 VH, het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning, Z.335790.
Nijverheidsweg 42, 3931 CX, het uitbreiden van de woning, waarmee de woning wordt opgesplitst in 3 woningen en de bestaande inrit verbreden, Z.335810.
Rumelaarseweg 6, 3931 PA, het legaliseren van een erfafscheiding, Z.335815.
Laagerfseweg 105, 3931 PD, het plaatsen van een verdeelstation, Z.335862.
Laan van Blotenburg 16a, 3931 SK, het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning, Z.335865.

Verlenging beslistermijn (Wabo):
Datum: 9 februari 2022: Laagerfseweg 92, 3931 PG, het vervangen en vergroten van de bovenbouw van de ligboxenstal en het oprichten van een open loods, Z.335253.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
28 januari 2022: Stationsweg Oost 199a, 3931 EP, het verplanten van twee monumentale leilindes, Z.335654.
1 februari 2022: Stationsweg West 48, 3931 ES, het kappen van 4 kleine bomen (zomereiken), Z.335700.
5 februari 2022: Strubbelenburg 12, 3931 PH, het vervangen van een bestaand bijgebouw, Z.334644.
 

Raadsvergadering van 24 februari 2022

Op donderdag 24-02-2022 vergadert de raad van de gemeente Woudenberg.
Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:

 • Suppletie-uitkering i.h.k.v. de bommenregeling 2022
 • Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2017 (risicoanalyse integriteit kandidaatwethouders)

De vergadering begint om 20.00 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg). Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan uiterlijk 23 februari aan bij: griffie@woudenberg.nl

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Geeresteinselaan 35, 3931 JA, plaatsen tuinhuis, Z.335696.
Stationsweg West 48, 3931 ES, kappen vier kleine bomen, Z.335700.
Maarsbergseweg 51, 3931 JG, uitbouw achterzijde woning, Z.335705.
Vondellaan 26, 3931 VB, het realiseren van een aanbouw met een slaapkamer, een badkamer en een schuur, Z.335722.
Nijverheidsweg 44, 3931 CX, uitbouw aan de zijkant van de woning, Z.335770.
Ruysdaellaan 32, 3931 TR, het creëren van een parkeergelegenheid, Z.335777.
Bosrand 15, 3931 AR, verbouwing sporthal de Camp, Z.335784.

Ingediende sloopmelding:
Vondellaan 26, 3931 VB
, het slopen van een aangebouwde schuur en overkapping, Z.335727.

Ingekomen aanvragen en meldingen evenementen:
Autorittensportevenement Nacht van Weesp (NvW),  start 14 mei 2022 (16:00 uur) en einde op zondag 15 mei 2022 (06:00 uur) en zal door verschillende straten in Woudenberg rijden, Z.335731.

Het plaatsen van spandoeken in de periode van 28 maart tot en met 2 april 2022 t.b.v. ZOA collecte, Z.335755.
De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
29 januari 2022: Parallelweg, het plaatsen van extra lichtbakreclame aan lichtmasten, Z.335227.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
1 februari 2022: Melding, door de straten met een draaiorgel door Woudenberg, 5 maart 2022, Z.335778.
2 februari 2022: MB Support, gebruik van 4 parkeerplaatsen t.b.v. de aanleg van een CAI kabel op 24 februari 2022, Albert Cuyplaan 5, Z.335744.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.
 

Vaststelling Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg 2022
De gemeenteraad van Woudenberg heeft op 27 januari 2022 besloten tot vaststelling van de Geluidregels Omgevingsplan Gemeente Woudenberg 2022 en deze inwerking te laten treden op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dat moment worden de Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 2012 ingetrokken. De beleidsnota is vanaf heden te raadplegen via de website www.woudenberg.nl. Indien u de stukken op een andere wijze wenst in te zien kunt u een afspraak makenvia telefoonnummer 14033.

Vaststelling actualisatie archeologische verwachtingen en archeologie beleid en beleidsadvies Ontplofbare oorlogsresten
De gemeenteraad van Woudenberg heeft op 27 januari 2022 de volgende beleidsdocumenten vastgesteld:

 • Actualisatie archeologische verwachtingen en archeologie beleid
 • Beleidsadvies Ontplofbare oorlogsresten

De actualisatie van het archeologie beleid vervangt het beleid uit 2010. De beleidsnota’s zijn vanaf heden te raadplegen via de website www.woudenberg.nl.
Indien u de stukken op een andere wijze wenst in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Bekendmakingen                               

Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo):
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

De Heygraeff 3, 3931 MK, het tijdelijk plaatsen van een unit voor huisvesting van cliënten, Z.335611.
Zegheweg 4, 3931 MR (adres t.z.t. Huisstede 4), het bouwen van een vrijstaande woning met vrijstaand bijgebouw, waarbij het vrijstaand bijgebouw ten tijde van uitvoering gebruikt wordt als tijdelijke woonunit, Z.335622.
Westerwoud 13, 3931 DJ, het realiseren van een tuinkamer met berging, Z.335642
Heuvelsesteeg 32, 3931 PP, het realiseren van twee agrarische bedrijfsgebouwen, Z.335650.
Stationsweg Oost 199A, 3931 EP, verplanten van Leilindes binnen hetzelfde perceel t.h.v. Valleilaan 3, Z335654.
Van Hogendorplaan 19, 3931 HN, het uitbouwen van de achtergevel en het herbouwen van de berging, Z.335684.
Geeresteinselaan 35, 3931 JA, het plaatsen van een tuinhuis, Z.335620.
Zegheweg 8a, 3931 MR, nieuwbouw van 7 seniorenwoningen met parkeervoorziening, Z.335695.
 

Ingediende melding besluit lozen buiten inrichtingen:

Nijverheidsweg 50, 3931 CX, het tijdelijk verlagen van het grondwater t.b.v. uitgraven van fundering woning, Z.335697.
De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.  U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.

Verleende omgevingsvergunningen regulier (Wabo):
21 januari 2022: Berkenlaan 9 en 9a, 3931 ZV, het bouwen van een kerkgebouw met huisartsenpraktijk, Z.330496.
24 januari 2022: Lambalgseweg 16, 3931 PK, het plaatsen van een paardenbak/omheining/lichtmasten en het kappen bomen, Z.334373.
26 januari 2022: Nijverheidsweg 44, 3931 CX, het splitsen van opslagruimte, Z.334596.

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen:
Datum: 20-1-2022: Amac, Kaartleesrit Woudenberg, 16 februari 2022, Z.335479.
Datum: 25-1-2022: Tijdelijk plaatsen van een verhuiswagen en een lift i.v.m. verhuizing, Nieuwe Poort, 28 April 2022, Z.335667.

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen  ter inzage.  Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA  Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland  een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.


Uit de Raad | Raadscommissievergadering van 8 februari 2022
Op dinsdag 8 februari 2022 vergadert de raadscommissie van de gemeente Woudenberg. De vergadering begint om 19:30 uur in de aula van de begraafplaats (Henschoterlaan 44 in Woudenberg). Op de agenda staan, naast de reguliere punten, de volgende onderwerpen:
 

 • Beleidsnotitie ingrepen Woningmarkt
 • Diverse verordeningen in verband met de Omgevingswet
 • Verordening geurhinder en veehouderij
 • Suppletie-uitkering in het kader van de bommenregeling 2022
 • Begroting 2022-2026 STEV – geen zienswijze
 • Kaderbrief GGDrU 2023 – geen zienswijze
   

Bijwonen vergadering:
Deze vergadering is toegankelijk voor publiek. Wilt u de vergadering bijwonen, dan is het noodzakelijk dat u zich vóór 7 februari 2022 aanmeldt bij de griffie: griffie@woudenberg.nl, zodat wij e.e.a. in goede banen kunnen leiden.

Inspreken:
Wilt u inspreken over dit onderwerp? Meld dit dan a.u.b. vóór 7 februari 2022 bij de griffie: griffie@woudenberg.nl.

Stukken online:
De agenda(-stukken) staan op de website: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/vergaderingen.
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.

Geen meldingen.