Hoevelaar fase 2

Ook de komende jaren blijft er vraag naar woningen in Woudenberg. Om die reden heeft de gemeenteraad enkele jaren geleden al ingestemd met de aankoop van gronden voor Hoevelaar fase 2, direct ten noorden van de eerste fase. Dit betekent dat wij ook de komende jaren woningen kunnen blijven bouwen voor alle Woudenbergers in ieder segment.

In 2020 is de planvorming voor deze tweede fase gestart. Inmiddels ligt er een stedenbouwkundig plan met een opzet voor ruim 250 woningen. Ook is de procedure voor het bestemmingsplan gestart. Het ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2023 het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we rond de zomer van 2023 beginnen met het aanleggen van riolering en bouwwegen. De start van de woningbouw staat gepland voor eind 2023. Naar verwachting gaan in het voorjaar van 2023 de eerste woningen in de verkoop. De woningen in fase 2 worden net als in fase 1 in clusters gebouwd in de periode 2023-2026. Het bouwverkeer gaat niet door Hoevelaar Fase 1 maar wordt via de oude Spoorlaan en de Parallelweg naar de provinciale weg geleid.

Infographic

Bekijk hier (pdf, 4 MB) de infographic over Hoevelaar fase 2.

In welke clusters wordt gebouwd en waar wordt gestart?
Binnen Hoevelaar fase 2 wordt gebouwd in twee clusters. De planning is dat in de tweede helft van 2023 wordt gestart met het bouwrijp maken van het eerste cluster. Dit gebeurt vanaf de Zegheweg tot aan de aansluiting met de Valleilaan. Naar verwachting worden in de zomer van 2024 de eerste woningen opgeleverd. Aansluitend wordt in 2025 begonnen met bouw van woningen in de tweede fase.

Hoe ziet het woningbouwprogramma voor Hoevelaar fase 2 er uit?
Het woningbouwprogramma van Hoevelaar fase 2 wordt getypeerd door een mix van appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De woningen worden beschikbaar gesteld via koop en huur, zowel in de vrije sector als in de sociale huursector. Met een gevarieerd woonaanbod wordt er een gemengde wijk gecreëerd voor verschillende doelgroepen en woonwensen.  

Wat is de bouwhoogte in het algemeen en van de appartementen?
In het bestemmingsplan ‘Hoevelaar fase 2’ is voor de grondgebonden woningen een maximum goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 m en 11 m geregeld. De appartementengebouwen bestaan uit maximaal 4 bouwlagen. Als onderdeel van het bestemmingsplan is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In het beeldkwaliteitsplan is Hoevelaar fase 2 verdeeld in 2 deelgebieden, namelijk ‘De Erven’ en ‘De Singels’. Het gebied langs de Zegheweg tot aan de Laan door Hoevelaar ligt binnen deelgebied ‘De Erven’. In dit deelgebied bestaan de grondgebonden woningen voor minimaal 50% uit een goothoogte van 3 m en een bouwhoogte van 11 m. Voor de resterende grondgebonden woningen in deelgebied ‘De Erven’ en in deelgebied ‘De Singels’ geldt een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 m en 11 m.

Komt er een hondenuitlaatplaats?
In het stedenbouwkundig plan is geen specifieke hondenuitlaatplaats beoogd.  

Komt er groen in de buurt?
Bij de groenstructuur van Hoevelaar fase 2 wordt rekening gehouden met het onderliggende landschap, het duidelijk maken van de hoofdstructuur van de wijk en het versterken van de biodiversiteit. Binnen deelgebied ‘De Singels’ wordt een parkzone aangelegd. De parkzone is een multifunctioneel gebied dat onder andere als waterberging dient maar er is ook een trapveldje aanwezig. Binnen deelgebied ‘De Erven’ wordt de noordwesthoek als openbare groenvoorziening ingericht. Langs de bestaande watergangen zijn nu veelal elzen aanwezig. Om de biodiversiteit langs de oevers van de watergangen te versterken wordt een variatie aan knotbomen aangeplant. De woonstraten krijgen een groene uitstraling door verschillende groene vakken in te richten en op de erfgrens tussen openbaar en privégebied een variatie aan groene hagen aan te planten. Dit draagt ook bij aan het versterken van de biodiversiteit in de wijk.

Gaat het bouwverkeer van fase 2 door de straten van fase 1?
Het bouwverkeer van deze fase gaat niet door de straten van fase 1, maar wordt via de oude Spoorlaan en de Parallelweg naar de provinciale weg geleid.

Wordt de Laan van Hoevelaar gebruikt als bouwweg voor Hoevelaar fase 2?
De Laan van Hoevelaar wordt niet gebruikt als bouwweg voor Hoevelaar fase 2. Er wordt een bouwweg aan noordzijde van Hoevelaar fase 2 aangelegd die zal aansluiten op de Spoorlaan en de Parallelweg.

Wanneer gaan de woningen van Hoevelaar fase 2 in de verkoop?
De woningen in Hoevelaar fase 2 worden door Bouwbedrijf van de Mheen verkocht. De verwachting is dat de verkoop aanvangt vanaf 2023. Voor nadere informatie omtrent de verkoop verwijzen wij u door naar nieuwbouwwoudenberg.nl.

Wordt fase 2 aangesloten op de Zegheweg?
Voor de aansluiting op de Zegheweg wordt een onderscheid gemaakt tussen het gemotoriseerd verkeer en langzaamrijdend verkeer. Uitsluitend langzaamrijdend verkeer zal worden aangesloten op de Zegheweg. Het gemotoriseerd verkeer gaat via Hoevelaar fase 1 in de richting van N224.