Woudenberg krijgt begroting niet meer rond

Gemeente Woudenberg krijgt de begroting niet meer rond. Wij zijn er als gemeente om onze inwoners, ondernemers en organisaties te helpen en ondersteunen als dat nodig is. Dat lukt niet als de totale kosten niet in de pas lopen met de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en het geld dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft. Gelijktijdig staan we voor de opgave om de economie en de samenleving weer op te bouwen tijdens en na de coronacrisis. De gemeente voorziet dat zij de komende fors tijd meer moet uitgeven dan er binnenkomt. Bezuinigingen zijn dan ook onvermijdelijk om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen. Ook is er meer geld nodig van het Rijk. Dit laat het college van burgemeester en wethouders in een kaderbrief aan de gemeenteraad weten.

Meer geld nodig van het Rijk

Het geld dat gemeenten vanuit het Gemeentefonds van het Rijk krijgen wordt opnieuw verdeeld onder gemeenten.  De eerste berichten laten zien dat kleine gemeenten veel minder geld gaan krijgen. Dit heeft grote gevolgen voor de financiën van de gemeente Woudenberg. Daarnaast blijven de uitgaven aan Jeugdzorg en Wmo de komende jaren stijgen en de gemeente krijgt onvoldoende geld van het Rijk om deze kosten te kunnen betalen. De gemeente heeft de afgelopen jaren reserves ingezet om de tekorten op te vangen. Nu leidt dit tot  ingrepen in de dienstverlening en het voorzieningenniveau die, juist in deze tijd, onaanvaardbaar zijn.  Er moet meer geld komen van het Rijk. Omdat de gemeente verwacht dat het Rijk de kostenstijgingen niet volledig gaat compenseren, stelt het college voor om in dialoog met de samenleving te komen tot bezuinigingsvoorstellen.

Anita Vlam, wethouder financiën: “Als eerste overheid staan wij het dichtst bij onze inwoners en ondernemers. Door de huidige financiële situatie zijn bezuinigingen onvermijdelijk en dat zal gevoeld  worden door onze inwoners en door verenigingen en organisaties die in en voor Woudenberg actief zijn. Dat doet pijn. Inwoners verwachten veel van ons, terecht. Dat vraagt ook een goede toerusting van gemeenten om die verwachting waar te kunnen maken.  Het feit dat we aantoonbaar niet genoeg geld ontvangen van het Rijk en toch een sluitende begroting moeten presenteren is voor ons niet verenigbaar.  Daarom zullen wij er alles aan doen om provinciaal en landelijk niveau de problematiek op de agenda te zetten en te houden. Alleen zo kunnen wij als gemeente het beste voor Woudenberg blijven doen."

Bespreking kaderbrief en jaarrekening

De kaderbrief en de jaarrekening worden op 23 juni 2020 tijdens een openbare raadscommissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergaderingen digitaal te volgen. De gemeenteraad neemt vervolgens op 2 juli 2020 een besluit over de Kaderbrief en de Jaarrekening. De stukken zijn te vinden op de pagina gemeenteraad.