Jaarwisseling

We maken er dit jaar een feestelijke en veilige jaarwisseling van. Hou het gezellig, volg de spelregels en draag uw steentje bij aan een jaarwisseling met zo min mogelijk overlast en schade. Melden van overlast kan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via het telefoonnummer 0800- 7000. Bij het plegen van vernielingen of onveilige situaties, bel dan 112. Zo houden we het voor iedereen veilig en gezellig!

Na twee jaar van coronabeperkingen is de jaarwisseling 2022-2023 weer zo goed als normaal. Legaal vuurwerk is toegestaan de komende jaarwisseling, maar gebruik het veilig en verstandig! Lees hieronder meer informatie over de herkenbaarheid van legaal vuurwerk, waar u het wel en niet mag afsteken etc. 

Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2022 alleen worden gekocht/afgehaald op donderdag 29 december, vrijdag 30 december en zaterdag 31 december door personen van 16 jaar en ouder.
Afsteken is alleen toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur (nieuwjaarsnacht). Afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is dus strafbaar!

Verbod op afsteken vuurwerk
In het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, is het verboden om vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter van de volgende locaties.

Onderwijsinstellingen

  1. De Griftschool – Van Speijklaan 30 3931 AB Woudenberg
  2. De Olijfboom - J.F. Kennedylaan 6 3931 XK Woudenberg
  3. Koningin Julianaschool – Ekris 25 3931 PT Woudenberg
  4. OBS Jan Ligthart – Frans Halslaan 4 3931 LJ Woudenberg
  5. De Wartburg - Laan 1940-1945 33 3931 CR Woudenberg

Zorginstellingen

  1. Zorggroep Charim/WZC Groenewoude – Kersentuin 1 3931 SR Woudenberg
  2. Villa de Haen – Velduil 3 3931 GJ Woudenberg

Onderaan deze pagina vind je de kaart van vuurwerkvrije zones in Woudenberg.

Vrijwillige vuurwerkvrije zone
In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het met elkaar eens dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Gemeente en politie ondersteunen het bewonersinitiatief maar handhaven niet, omdat het gaat om onderlinge afspraken tussen buren. Er geldt hier geen wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

Legaal vuurwerk
Op de verpakking staat of je 12, 16 of 18 jaar moet zijn om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Legaal en goedgekeurd vuurwerk is alleen te koop bij de erkende verkooppunten en is te herkennen aan:
een Nederlandse gebruiksaanwijzing;
▪ is alleen verkrijgbaar op de bovengenoemde dagen, on der het kopje kopen en afsteken van vuurwerk;
▪ de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’;
▪ een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten zijn te verwachten van het soort vuurwerk;
▪ de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar);
▪ het toegekende artikelnummer en productiejaar;
▪ CE-keurmerk op nieuw vuurwerk.

Het is niet toegestaan om een aantal vuurwerkproducten af te steken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk (zoals rotjes), knalstrengen (zoals chinese matten), vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Romeinse kaarsen en babypijltjes blijven ook verboden.

Kindervuurwerk
Categorie F1-vuurwerk wordt ook wel kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk genoemd. Hieronder vallen sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Je mag categorie F1-vuurwerk kopen vanaf 12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en mag je ook het hele jaar door afsteken, ook op in de vuurwerkvrije zones . Uiteraard moet ook met dit vuurwerk verstandig worden omgegaan en mogen er geen vernielingen mee worden gepleegd.

Illegaal vuurwerk
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is een specialisme. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Bij twijfel is het raadzaam de politie raadplegen. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Categorie 3 vuurwerk matten, rotjes en vuurpijlen valt ook onder illegaal vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones in Woudenberg

In de gemeente Woudenberg is carbid schieten een oude traditie die met trots in ere wordt gehouden. Om de jaarwisseling veilig en verantwoord te laten verlopen, gelden daarbij de volgende spelregels.
Carbid schieten mag alleen op 31 december van 10:00 uur tot zonsondergang buiten de bebouwde kom.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn verder enkele voorwaarden voor carbidschieten opgenomen. Dit en meer lees je terug op onderstaande factsheet:

Aanmelden carbid schieten
Ben je van plan op Oudjaarsdag carbid te schieten? Laat het ons weten. We bespreken graag samen met jou hoe we het carbidschieten veilig kunnen organiseren. Mail je contactgegevens en de locatie van het carbid schieten naar info@woudenberg.nl. Wij nemen dan contact met je op!

Heeft u de politie of andere hulpdiensten snel nodig tijdens de jaarwisseling, bel dan 112. Bijvoorbeeld als iemand toch vuurwerk afsteekt, er iemand gewond is geraakt of als iemand iets vernielt. Is iemand bezig met het voorbereiden van een vreugdevuur, meld dit dan bij de politie via 0900 – 88 44. Trek aan de bel en help mee aan een veilige jaarwisseling.

Ook kunt u een melding maken via Fixi. Op deze manier kunnen politie en boa’s gerichter te werk gaan. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te doen. 

In de gemeente Woudenberg is het aansteken van vreugdevuren niet toegestaan en dus strafbaar. Het wettelijke kader hiervoor is de Wet Milieubeheer.
Wanneer er vreugdevuren zijn wordt de volgende aanpak gehanteerd.

De gemeente, politie en de brandweer voeren het onderstaande uit bij alle vreugdevuren:
▪ De grootte van toegestane verbranding op de openbare weg is de grootte van een vuurkorf. Verdere vuurhaarden worden gedoofd door de brandweer;
▪ De brandweer blust het vreugdevuur onder begeleiding van de politie;
▪ De gemeente ruimt de resten van het vreugdevuur op onder begeleiding van de politie;
▪ De gemeente en politie proberen de veroorzakers te achterhalen. Waar mogelijk wordt er een proces-verbaal opgemaakt;
▪ De gemeente nodigt de eigenaren van het perceel uit voor een gesprek waarin wordt aangegeven dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd;
▪ De gemeente verhaalt waar mogelijk de eventuele ontstane schade op de veroorzakers.

Tentfeest Oud & Nieuw Woudenberg

Een aantal vrijwilligers uit Woudenberg organiseren dit jaar het tentfeest voor Oud & Nieuw: Wombarg met Oudjaar.
Informatie en kaartverkoop hierover vind je hier.

Bijeenkomsten jaarwisseling

De gemeeente is met haar inwoners in gesprek gegaan over hoe we er komende jaren gezamenlijk een veilige en gezellig jaarwisseling van kunnen maken. Tijdens de productieve bijeenkomsten kwamen meerdere ideeën naar voren die inmiddels zijn omgezet naar concrete acties. Hieronder kunt u meer teruglezen over het verloop van deze bijeenkomsten. 

Woensdagavond 6 juli jl. zijn we in gesprek gegaan met inwoners, organisaties en partners over de jaarwisseling. Dit was een hele productieve en positieve bijeenkomst. Graag willen we ook breder de samenleving de kans geven, ook voor diegene die niet aanwezig konden zijn, om input te leveren. Om deze reden hebben wij deze digitale ideeënbus gecreëerd. 

We willen u uitnodigen om mee te denken maar ook met initiatieven te komen over hoe we met elkaar een feestelijke invulling kunnen geven aan de aankomende jaarwisseling in Woudenberg. Uw input zullen we gebruiken voor de tweede bijeenkomst op woensdagavond 31 augustus.

Woensdag 31 augustus 2022 heeft de vervolgbijeenkomst ‘het tij keren voor de jaarwisseling’ plaatsgevonden voor inwoner, organisaties en partners. Er hebben ongeveer 20 deelnemers deelgenomen aan de sessie in zalen- & sportcentrum De Camp. Deze avond heeft in het teken gestaan van het uitwerken van de opgehaalde ideeën van de eerste bijeenkomst van 6 juli 2022 en het uitwerken van de ideeën uit de ideeënbus.

De burgemeester opende de bijeenkomst en de deelnemers gingen in twee groepen aan de slag met alle opgehaalde ideeën. Hiervoor zijn twee rondes gepland. In de eerste uitwerksessie hebben de deelnemers de ideeën geprioriteerd in een persoonlijke top 3. Na het prioriteren zijn zij in gesprek gegaan over de haalbaarheid van deze ideeën. Hiervoor is gezamenlijk gekeken naar de impact en inspanning. Vervolgens is per groep een algemene top 3 van de ideeën gemaakt. In de tweede uitwerksessie hebben de beide groepen deze top 3 verder uitgewerkt aan de hand van een viertal vragen. De aanwezigen hebben uitgezocht wie of wat er nodig is, wanneer de volgende stap genomen moet worden en welke risico’s je wil voorkomen.

Net zoals de vorige bijeenkomst was weer een dwarsdoorsnede van de Woudenbergse samenleving aanwezig, jong en oud, die actief aan de slag gingen met de vormgeving van de ideeën. Het was een productieve avond, waarin concrete acties naar voren kwamen. Alle aanwezigen waren het met elkaar eens dat er vanuit de samenleving snel actie ondernomen moet worden voor de invulling van de aankomende jaarwisseling.

Lees hier (pdf, 189 KB) het volledige verslag.

Dit jaar maken we er wat moois van!

Dat was eigenlijk wel de strekking van de bijeenkomst over de jaarwisseling op woensdag 6 juli. Alle aanwezigen herkenden dat het mis ging de laatste jaren. Verveling onder jongeren. Veel mensen die het goed praten “ja, maar het was oud en nieuw”. Maar nu is het tijd om dat achter ons te laten en vooruit te kijken. “Laten we positief zijn, zeggen wat we wel willen en niet meer wat we niet willen.”

Burgemeester Jansen: “Wat een verschillende gesprekken heb ik vanavond gehoord. Maar als ik dan de terugkoppeling hoor blijkt dat vele wegen toch dezelfde bestemming hebben. Ik voel dat u de handschoen oppakt om met elkaar het tij te keren. Hou deze positiviteit vast, dat neem ik zelf ook ten harte!”

Op 31 augustus vindt de vervolgbijeenkomst plaats. Hier wordt doorgepakt op de uitkomsten van deze bijeenkomst. Wilt u hier (weer) aan mee doen? Meld u aan via info@woudenberg.nl.

Lees hier (pdf, 176 KB) het volledige verslag.