Voorbeelden

Wij zijn zoals bekend niet de enige gemeente die moeite heeft om de uitgaven en inkomsten binnen het sociaal domein in balans te houden. Het loont dan ook de moeite om te kijken naar wat anderen hebben bedacht, ontwikkeld en geprobeerd om de kosten te beperken. Hieronder staan verschillende documenten en links naar voorbeelden uit den lande. Soms gaat het om concrete initiatieven of ideeën en soms zijn het meer denkrichtingen of aandachtspunten. Het is in ieder geval geen limitatieve lijst en de voorbeelden zijn puur bedoeld als inspiratie.


Beheersmaatregelen jeugdzorg en Wmo
Het rapport van Van Dam & Oosterbaan uit 2019 geeft een overzicht van beheersmaatregelen die gemeenten kunnen inzetten om meer zicht te krijgen op de zorguitgaven en om op deze uitgaven te kunnen besparen.

Beheersmaatregelen jeugdzorg en Wmo (pdf, 6 MB)


Centering pregnancy
CenteringPregnancyis een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen bij de verloskundige 10 bijeenkomsten, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.


Leerlingenvervoer
Alternatieve vormen leerlingenvervoer: Fietsen in plaats van met het busje.
Voorbeeld gemeente Ede: Verplicht op de fiets of met het OV.
Manieren om kinderen zelfstandig te leren reizen: De reiskoffer. (pdf, 416 KB)


Preventie gericht op jeugd en jongeren
Een rapport verschenen in 2018 naar aanleiding van het feit dat de transitie van de jeugdwet nog niet leidde tot de gewenste omslag naar meer preventie en eerdere ondersteuning. In het rapport zijn voorbeelden uit 15 gemeenten samengebracht. Met als doel aan de hand van praktijkverhalen te  onderzoeken wat werkt en elkaar te helpen met nieuwe initiatieven op het gebied van jeugdpreventie.

Rapport: Van nul totdat ik groot ben (pdf, 681 KB)


Toekomstwijzer jeugd
In dit rapport wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de toename in de vraag naar jeugdzorg. Vervolgens is er aandacht voor de veranderde visie op de wijze van het benaderen van vragen op het terrein van jeugdzorg en wordt stilgestaan bij de negatieve ontwikkelingen die voortvloeien uit de transitie van de afgelopen jaren. En welke mogelijkheden ze zien om deze ontwikkelingen ten positieve om te buigen.

Rapport: Toekomstwijzer jeugd (pdf, 361 KB)


Toekomstwijzer ouderen
In de toekomstwijzer ouderen wordt hetzelfde vraagstuk behandeld als in die voor jeugd, maar dan vanuit de transitie Wet maatschappelijke ondersteuning en de doelgroep ouderen.

Rapport: Toekomstwijzer ouderen (pdf, 467 KB)


Valpreventie
Kijk hier voor meer informatie over valpreventie.


Welzijn op recept
Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Kijk op onderstaande links voor meer informatie.
https://www.movisie.nl/interventie/welzijn-recept
https://welzijnoprecept.nl/


Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten werken hard om de Wmo tot een succes te brengen. We zien echter de spanning terug dat gemeenten tot beperkte vernieuwing komen, omdat zij zich geremd voelen door wet- en regelgeving en beperkte financiële middelen om te kunnen vernieuwen. Om de bovengenoemde vraagstukken en spanningen tot oplossingen te brengen schetst het Expertiseteam ‘Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag’ een toekomstperspectief dat bestaat uit een drietal pijlers die helpen de beweging richting het toekomstperspectief te aan te jagen/te versnellen.

Rapport: Het verschil durven maken (pdf, 2 MB)

Het abonnementstarief van de Wmo brengt gemeenten ertoe na te denken welke voorzieningen anders ingericht kunnen worden zodat deze of niet meer onder het abonnementstarief vallen of niet meer vergoed worden.

Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2