Meldpunt bezorgd

  • Inwoners uit Woudenberg die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen deze zorgen delen met het Meld- en Adviespunt Bezorgd bij de GGD Regio Utrecht (GGDrU).
Meld- en Adviespunt Bezorgd Coöperatie De Kleine Schans

Bij verward gedrag wordt er gedacht aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

U kunt dagelijks, ook in het weekend en de avonduren, bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd terecht als u zorgen heeft over mensen met verward gedrag. Het Meld- en Adviespunt Bezorgd is bereikbaar op nummer 030-6305480. Mailen kan ook naar meldpunt@ggdru.nl

Tijdens kantoortijden kunt u ook terecht bij de Coöperatie De Kleine Schans via telefoonnummer 085-0669700. Mailen kan ook naar info@dekleineschans.nl.

Het meldpunt is er niet om levensbedreigende situaties te melden. Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.

Voor verdere informatie en het meldingsformulier kunt u terecht op de website van de ggd.

Meldingsformulier meldpunt bezorgd

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dat melden in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

In deze  wet is  geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling indien die nodig is, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De Wvggz maakt het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden. Verplichte ggz is een uiterst redmiddel; in de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving.

In Wvggz is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is.

Wat gebeurt er met uw melding?
Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De medewerker schat ook in of verplichte zorg noodzakelijk is. Waar nodig overlegt hij met andere hulpverleners. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?
In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. Dit houdt verband met privacyregels (AVG).

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?
Verplichte zorg wordt ingezet in de situatie waarin dreigt dat u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen.

In deze situatie nemen andere besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp), iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp? Geen dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.

U kunt ook zelf contact opnemen via tel. 0900-4448888 of mailen naar helpdesk@pvp.nl

Waar kunnen burgers een Wvggz-melding doen?
Via het meldingsformulier WVGGZ

Meldingsformulier WvGGZ