Begroting 2023 positief, maar niet zorgeloos

Een bedrag van zo’n €98.000 euro in de plus prijkt onderaan de begroting van 2023 die het college onlangs presenteerde. Ondanks de positieve begroting, sluit het college de ogen niet voor de toekomst. Doordat de rijksbijdrage aan de gemeentelijke financiën met een flink bedrag wordt verhoogd en de voortvarende aanpak van de bezuinigingen, is het college erin geslaagd de raad een concept begroting te presenteren die voor het jaar 2023 sluitend is.

Was kort voor de zomer nog de verwachting dat bezuinigingen onontkoombaar zouden zijn en zo ziet de financiële toekomst er inmiddels gunstiger uit. Dit is vooral te danken aan de extra rijksbijdrage en de aanpak van de bezuinigingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het college voor 2023 een gezonde begroting heeft gepresenteerd.

Ook voor de jaren 2024 en 2025 ziet het er gunstig uit. Maar hiermee zijn de financiële problemen voor de gemeente in de komende jaren zeker niet van tafel. De extra rijksbijdrage is voor de komende drie jaar en dit betekent dat het jaar 2026 er minder rooskleurig uitziet. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland en het Rijk moet hier op korte termijn duidelijkheid over geven. Maar dat de gemeente een sluitende concept begroting kan presenteren met ruimte voor investeringen is op zich al bijzonder in deze uitdagende tijd.

Wat betekent dit voor inwoners en ondernemers?
Het college stelt voor om het positieve resultaat voor een groot deel te investeren met het oog op de huidige ontwikkelingen, zoals de kosten voor energie en levensonderhoud. Daarom stelt zij de volgende maatregelen voor:

  • Zo wordt de toegang tot de minimaregelingen verbreed voor inwoners die minder dan 130% van het minimumloon verdienen. Minimaregelingen zorgen ervoor dat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien of uitgaven die zij niet zien aankomen kunnen betalen.
  • De jaarlijkse extra 1% OZB-stijging als maatregel uit het Eerste Herstelplan 2021 vervalt.
  • Er komt een compensatie voor de hoge energiekosten voor de sport- en cultuursector.
  • Er is € 150.000 opgenomen in de begroting en de gemeenteraad gevraagd om kaders, zodat in december 2022 een voorstel wordt gedaan om bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen voor nu niet door te voeren.
  • De reservepositie van de gemeente wordt versterkt.
  • Er wordt geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie op personeelsbeleid.

Financiële positie op langere termijn onzeker
Tegelijk met het structureel positieve resultaat sluit het college de ogen voor de toekomst niet. Er is nog steeds onzekerheid over de manier waarop gemeenten door het Rijk worden gefinancierd en dit is de grootste inkomstenbron voor gemeenten.

“Namens het college kan ik een degelijke begroting aan de gemeenteraad presenteren. Deze begroting zorgt ervoor dat we weer meer ruimte hebben om te kunnen doen waarvoor we als gemeente staan. Dit was het laatste wat we hadden verwacht, maar in de huidige onzekere tijd zeer welkom. Ook voor inwoners. Het college heeft niet lichtvaardig structurele uitgaven toegevoegd aan de begroting, maar dat alleen gedaan waar wij dat echt noodzakelijk achten. Ook willen we de reservepositie van de gemeente verbeteren om voldoende vet op de botten te hebben voor de toekomst.”, aldus Henk-Jan Molenaar wethouder Financiën.

Begroting in een oogopslag
De infographic (pdf, 2 MB) laat in één oogopslag zien hoe de gemeente er financieel voor staat en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. De begroting is een belangrijke stap in de uitvoering van de kadernota.

Hoe nu verder?
De begroting wordt op 4 oktober 2022 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats op het gemeentehuis. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 20 oktober 2022 een besluit. De vergaderstukken zijn te vinden op de pagina gemeentebestuur.