Gemeente Woudenberg, SHOW en Omnia Wonen ondertekenen prestatieafspraken wonen

Maandag 29 november ondertekenden Omnia Wonen, de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen (SHOW) en de gemeente Woudenberg samen de prestatieafspraken voor 2022. In deze overeenkomst staan de doelen en prioriteiten op het gebied van sociale huur in Woudenberg voor de komende jaren.

Doorstroom experiment
In de prestatieafspraken staat onder andere beschreven hoe doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad in Woudenberg gerealiseerd kan worden. Omnia Wonen en de gemeente Woudenberg willen ervoor zorgen dat huurders in een huis wonen dat past bij hun levensfase. Doorstroming op de woningmarkt is belangrijk en betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning binnen de gemeente. Hierdoor komt er een woning beschikbaar voor anderen. Door één verhuizing komt vaak een hele keten van verhuizingen op gang en krijgen ook de starters op de woningmarkt een kans. Doorstroming is – naast het bouwen van woningen – dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen. Over de precieze uitwerking hiervan worden nog nadere afspraken gemaakt.

Nieuwbouwprojecten Hoevelaar en Nijverheyd
Ook zijn er afspraken gemaakt over het aantal toe te voegen sociale huurwoningen. In 2022 levert Omnia Wonen twee nieuwbouwprojecten op in Woudenberg: De Hoevelaar en Nijverheyd. Samen goed voor 46 nieuwe woningen. Deze worden met voorrang toegewezen aan huurders van Omnia Wonen. Doordat er gestimuleerd wordt om huurders te laten wonen in een passende woning, komen er meer woningen beschikbaar voor jongeren, starters en gezinnen.

Jantine Clasie, manager Wonen & Vastgoed bij Omnia Wonen: “Wij hebben in Woudenberg de ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren. Gezien de huidige woningnood is het een bijna onmogelijke opgave om mensen met een beperkt inkomen of bijzondere woonvraag van een veilig en betaalbaar (t)huis te voorzien. Toch lukt het met de nieuwbouwprojecten De Hoevelaar, Nijverheyd en Klein maar fijn wonen. Voor elke leeftijd en levensfase voegen we passende woningen toe. Daar zijn we ontzettend trots op! Samenwerken met de gemeente en de SHOW is hierbij voor ons absoluut essentieel, we kunnen dit simpelweg niet in ons eentje. We zijn dan ook erg blij met de gemaakte afspraken. Hierdoor zijn we in staat om samen voor elkaar krijgen wat we alleen niet kunnen. Voor onze huurders, daar gaat het om!”

Marleen Treep, wethouder Wonen: “Wij willen dat iedereen, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden betaalbaar kunnen wonen in Woudenberg. De woningnood is hoog en er is op dit moment dringend behoefte aan kleinere betaalbare woningen. Met projecten als Klein maar Fijn wonen, het appartementencomplex Nijverheyd, met 25 sociale huurwoningen, en Hoevelaar geven we hier gericht invulling aan. Het bouwen van nieuwe woningen is niet iets wat de gemeente, Omnia Wonen en een projectontwikkelaar alleen kunnen. We doen dit met elkaar en we hebben ook veel mensen nodig die de huizen ook echt kunnen bouwen. Als wethouder ben ik dan ook erg blij dat we met Omnia Wonen en de SHOW ook voor 2022 concrete afspraken hebben gemaakt. Afspraken die onze samenwerking kracht bij zetten en we voor inwoners stappen kunnen zetten in de goede richting”.

Annemieke Jansen, SHOW; “Als vertegenwoordigers van de SHOW leverden wij onze input bij de gesprekken rond de prestatieafspraken. We zijn blij dat er ook dit jaar goede aandacht is geweest voor de belangen van onze huurders. Dat is immers wat de SHOW doet: de belangen van onze huurders behartigen. Daarmee hebben we een mooie brugfunctie tussen de huurders, Omnia Wonen en de gemeente. Op deze manier geven we huurders een stem, want dit perspectief is belangrijk: alleen huurders zelf kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Wij zijn erg blij met de nieuwbouwprojecten die lopen en op de rol staan. Elke nieuwe sociale huurwoning verkleint de wachtlijst. Zo werken we samen aan een mooi Woudenberg.”

Leefbare samenleving
Afspraken op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en huisvesting komen ook aan bod in de prestatieafspraken 2022. Samen dragen de gemeente Woudenberg, Omnia Wonen en de SHOW bij aan een leefbare samenleving. Dit door onder andere in te zetten op Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling gaat het gesprek aan met verschillende partijen wanneer er overlast is. En op het gebied van duurzaamheid is afgesproken dat de gemeente een subsidie beschikbaar stelt voor huurders van Omnia Wonen. Met deze regeling, de zogenaamde RREW regeling, die nu is toegekend en geldig is tot en met juli 2022, kunnen huishoudens heel eenvoudig energiebesparende maatregelen treffen in huis. Dit is niet alleen goed voor de portemonnee maar zorgt ook voor comfortabeler wonen. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise willen de drie partijen de Woudenbergse huurders een goed en prettig thuis bieden. De SHOW behartigt daarbij de belangen van de Woudenbergse huurders.