Inspraak ontwerp afwegingskader zon en wind

De gemeente Woudenberg heeft een ontwerp afwegingskader grootschalige opwek door middel van zon en wind opgesteld. Ter voorbereiding daarvan hebben in het najaar van 2021 een aantal samenwerksessies plaatsgevonden. Het concept afwegingskader is hierop gebaseerd maar kent een ander detailniveau dan de eerder gesprekken.

Er is daarom besloten het concept afwegingskader voor inspraak te inzage te leggen, alvorens te besluiten over de vaststelling.

Het concept afwegingskader zon en wind bestaat uit verschillende aspecten:

  • Inzicht in de kansen en belemmeringen voor zonneparken en windturbines in Woudenberg.
  • Voorwaarden rondom kansrijke gebieden en uitsluitingsgebieden (inclusief een samenvatting van de afweging die hieraan ten grondslag ligt).
  • Procesbeschrijving voor het indienen en in behandeling nemen van initiatieven.

De ontwikkelingen en denkwijze, maar ook de problematiek rond grootschalige opwek door middel van zon en wind is volop in beweging. Het blijft dan ook van belang om dit blijvend te volgen. Immers de mate waarin een bijdrage geleverd moet worden om de landelijke doelstelling van het klimaatakkoord te halen door opwek via zon en wind kan in de loop van de jaren veranderen (meer of minder worden). Het kader is zo opgesteld dat het in alle gevallen de basis kan bieden voor afwegingen. Waarbij altijd uitgegaan wordt van de stand van de techniek en wetgeving op dat moment.

Ter inzage en reacties
De ontwerp afwegingskader zon en wind ligt van 14 september tot en met 18 oktober 2022 ter inzage. U kunt de stukken op het gemeentehuis of hieronder bekijken.

Afweginskader (pdf, 1 MB)
Participatie verslag (pdf, 750 KB)
Sociale media bijlage (pdf, 997 KB)

Tijdens de vermelde periode kan iedereen zijn of haar reactie mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan het college, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033.

Na de inspraakperiode
Na afloop van de inspraaktermijn worden eventuele aanpassingen naar aanleiding van de reacties verwerkt in de definitieve nota, welke ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad.  Vragen over of naar aanleiding van deze nota kunt u stellen via info@woudenberg.nl.