Kansen voor schone energie in de Regio Amersfoort in kaart gebracht

Heel Nederland gaat aan de slag met het opwekken van schone energie. De Regio Amersfoort zet lokaal en regionaal stappen om een duurzame regio te worden. Naast de regionale ambitie om tot 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen, is samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties gewerkt aan de Concept Regionale Energie Strategie (RES). Ook de voorstellen van de Dialooggroep Duurzaamheid en Energietransitie zijn meegenomen. De RES geeft antwoord op de vraag hoe en waar we tot 2030 grootschalig schone energie en warmte opwekken. Elke regio in Nederland maakt een bod waarin zij beschrijven wat zij bijdragen aan de landelijke opgave om 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken tot 2030.

Op weg naar schone energie in 2030

Een onderdeel van de Regionale Energie Strategie is hoeveel duurzame elektriciteit de Regio Amersfoort opwekt tot 2030. Het bod dat de Regio Amersfoort uitbrengt is 0,5 TWH. Dit bestaat uit 0,09 TWh aan gerealiseerde of lopende initiatieven om op korte termijn windmolens of zonnevelden te realiseren. Vervolgens wordt de komende jaren gewerkt aan nieuw toekomstig vermogen van 0,41 TWh. Samen met onder andere natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, landgoedeigenaren, woningcorporaties en lokale duurzaamheidsorganisaties is in kaart gebracht in welke gebieden kansen liggen om nog meer duurzame elektriciteit op te wekken. De eerste stappen worden gezet door windmolens en zonnevelden te plaatsen langs de infrastructuur in de regio, door op bedrijfsdaken zonnepanelen te plaatsen en grote parkeerterreinen te overdekken met zonnepanelen. Daarnaast vindt er de komende maanden verder onderzoek plaats naar de mogelijkheid om windmolens te plaatsen op het Defensieterrein bij de Leusderheide. Met deze eerste stappen is de opgave van de regio nog niet ingevuld. Daarom worden ook andere kansrijke gebieden in de regio die zijn aangedragen verder onderzocht. Door samen volop in te zetten op de ontwikkeling van duurzame elektriciteit wordt de Regio Amersfoort straks duurzaam en toekomstbestendig.

Gevolgen Corona maatregelen voor de Regionale Energie Strategie

De komende weken, tot eind mei, is de besluitvorming gepland over de Regionale Energie Strategie. Voorafgaand hieraan worden de reacties van belanghebbenden over de RES geïnventariseerd. Nu de huidige maatregelen rond het Corona-virus van kracht zijn, worden digitale vormen van participatie ingezet. Na de digitale raadpleging wordt de concept RES aan alle gemeenteraden, de provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap aangeboden ter besluitvorming. Afhankelijk van de wijze waarop de besluitvorming kan plaatsvinden de komende periode, wordt uiterlijk 1 juni 2020 de concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES.