Krachtig signaal door niet- sluitende begroting leidt tot verscherpt financieel toezicht voor gemeente Woudenberg

De meerjarenbegroting van de gemeente Woudenberg laat voor de komende jaren een tekort zien van €899.000, dat kan oplopen tot €949.000. Wethouder Anita Vlam (financiën): “Gemeente Woudenberg presenteert een uiterst realistische begroting. Wij willen hiermee een krachtig signaal afgeven richting provincie en Rijk dat de financiële problematiek bij gemeenten groot is. De afgelopen jaren is al fors bezuinigd. Desondanks blijft er een gat over van minimaal €899.000. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er geen zicht is op structureel meer geld vanuit het Rijk om de alsmaar stijgende zorgkosten van de gemeente te bekostigen.”

Onder verscherpt toezicht van de provincie

Gemeenten zijn verplicht een sluitende en reële begroting te maken. Omdat de begroting van Woudenberg structureel niet sluitend is, heeft de provincie Utrecht besloten dat zij onder verscherpt toezicht van de provincie komt te staan. Dit heeft de provincie na overleg met het college en de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat Woudenberg het geld in de begroting 2021 kan uitgeven, maar eventuele begrotingswijzigingen moet voorleggen aan de provincie voor zover het een lastenverhoging betreft. Daarnaast moet de gemeente met een herstelplan komen waarin zij aangeeft welke maatregelen zij neemt om de begroting alsnog sluitend te krijgen.

Dit doet de gemeente zelf om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen

De gemeente Woudenberg zit niet stil en doet er alles aan om haar inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen; het zogeheten herstelplan. Zo is de gemeente afgelopen maand gestart met de Woudenbergse bezuinigingsdialoog, waarbij zij in gesprek met de samenleving de beschikbare middelen binnen het sociaal domein willen verdelen. In afwachting van deze bezuinigingsvoorstellen is de begroting niet sluitend. Daarnaast is de transformatieopgave onderdeel van de bezuinigingsdialoog: zorg dichterbij, beter, goedkoper en met meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners organiseren. De bezuinigingsdialoog bevat een bezuinigingsopgave van €720.000 vanaf 2022, oplopend naar €1,5 miljoen in 2024. 

Ook wordt er bezuinigd op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente: vanaf 2022 wordt er €35.000 bezuinigd, oplopend tot €100.000 in 2024. Verder heeft de gemeentelijke organisatie de opdracht gekregen om bij de kadernota 2022 te komen met maatregelen op de programma’s 2 t/m 4 over wonen en leefomgeving voor de jaren vanaf 2022. Daarnaast is de OZB verhoogd met 8,6% en de toeristenbelasting met 18%, hiermee wordt het tekort van €899.000,- al verminderd.

Nog meer bezuinigen is geen optie

Deze maatregelen grijpen in op de Woudenbergse samenleving  Er is structureel meer geld nodig. Wethouder Vlam: “Nog meer bezuinigen heeft op de lange termijn grote gevolgen voor onze basisvoorzieningen. Inwoners, ondernemers en organisaties worden daar dan nog meer de dupe van. Als gemeente zijn wij een vangnet voor onze inwoners en dat willen we blijven. Daarom blijven we druk uitoefenen op het Rijk voor meer geld voor gemeenten.”