Onderzoek Rekenkamercommissie levert duidelijke rapportage over belastingsamenwerking Scherpenzeel

De gemeente Woudenberg heeft van 2011 tot en met 2020 samengewerkt met de gemeente Scherpenzeel op het gebied van belastingen en WOZ. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van deze belastingtaken. Tot en met 2017 verliep de samenwerking goed. In 2019 kwamen diverse problemen in de belastingadministratie naar voren. Het college herkent zich in het geschetste beeld en doet haar voordeel met de uitkomsten van het onderzoek.

De gemeente Woudenberg werkte van 2011 tot en met 2020 samen met de gemeente Scherpenzeel op het gebied van belastingen en WOZ. Voor het uitvoeren van de belastingtaken waren er afspraken gemaakt, waarbij in de praktijk het werk door de gemeente Scherpenzeel werd gedaan.

Op verzoek van de gemeenteraad van Woudenberg heeft de Rekenkamercommissie onderzocht waardoor deze problemen zijn ontstaan. Het eindrapport biedt verschillende conclusies en aanbevelingen. Zoals dat de samenwerking die tot met 2017 goed verliep en dat in 2019 de problemen in de belastingadministratie naar voren kwamen.  

“Wij herkennen ons in de uitkomsten van het onderzoek en het daarin geschetste beeld. Oog hebben voor de kwetsbaarheid en deskundigheid van het team belastingen is daarbij ontzettend belangrijk. Als college nemen we de heldere inzichten en aanbevelingen uit de rapportage graag mee in nieuwe of herziene samenwerkingen. Wij trekken lering hieruit en zijn alert op huidige samenwerkingen. Zoals de samenwerking met Veenendaal waarmee scherpere afspraken zijn vastgelegd, zodat we goed vinger aan de pols kunnen houden. En daardoor tijdig actie kunnen ondernemen wanneer zaken niet goed dreigen te lopen”, aldus het college.

Samenwerking Veenendaal
In de huidige samenwerking met Veenendaal zijn de gemaakte afspraken over sturing en verantwoording goed vastgelegd in (samenwerkings)overeenkomsten. Zo blijft de gemeente Woudenberg betrokken bij de uitvoering van haar uitbestede belastingtaak en kan er waar nodig tijdig geschakeld worden.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen en doet onderzoek voor de gemeenten Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde.