Samenstelling college en B&W

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de burgemeester en de drie wethouders. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij hebben ieder hun eigen taakgebied. De gemeentesecretaris is secretaris en eerste adviseur van het college.

Magda Jansen-van Harten is sinds 2022 burgemeester van de gemeente Woudenberg. Samen met de wethouders vormt zij het college van B&W; het dagelijkse bestuur van de gemeente. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt het college van B&W bijgestaan door de gemeentesecretaris. Naast voorzitter van het college is de burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad.

Portefeuille

 • Bestuursstijl, communicatie en relatiebeheer
 • Coördinatie maatschappelijke initiatieven
 • Versterken lokale democratie
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving en toezicht
 • Personeelsbeleid en werkgeverschap
 • Algemeen bestuurlijke zaken

Portefeuille
Pieter de Kruif is namens de GemeenteBelangen wethouder in Woudenberg. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke plannen
 • Vitaal platteland
 • Monumenten en erfgoed
 • Milieu en afvalketen
 • Integraal beheer Openbare ruimte
 • Sport
 • Project Nijverheidsweg
 • Project Woudenberg-Oost


Nevenfuncties
Projectleider Ingenieurs- en adviesburo Technion B.V.
Lid dagelijks bestuur AVU (Afval Verwijdering Utrecht)
Lid namens regio Amersfoort binnen O-gen

Portefeuille
Marleen Treep-Wolfswinkel is namens de ChristenUnie wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Wonen
 • Duurzaamheid en energie
 • Jeugd en gezin
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Participatie, werk en inkomen
 • Onderwijs en leerplicht
 • Gezonde leefstijl
 • Opvang en integratie nieuwkomers
 • Programma Dienstverlening


Nevenfuncties
Vrijwilliger bij Dorcas Woudenberg
Lid AB GGDrU
Lid AB Regionale Werkvoorziening Amersfoort
Aandeelhouder Amfors
Lid ALV coöperatie de Kleine Schans
Bestuurslid Bestuurdersvereniging ChristenUnie

Portefuille
Anita Vlam is namens de VVD wethouder in Woudenberg. Zij is verantwoordelijk voor:

 • Financiën en belastingen
 • Grondbedrijf
 • Duurzame economie, toerisme en recreatie
 • Ontwikkeling centrum en bedrijvigheid
 • Mobiliteit en verkeer
 • Vastgoed- en accommodatiebeleid
 • Kunst & cultuur


Nevenfuncties
Lid VNG commissie Financiën
Lid Raad van Toezicht vfonds
Voorzitter van de Raad van Toezicht Gezondheidscentrum De Roerdomp

Gemeentesecretaris Duncan Ruseler is 1 maart 2022 gestart bij de gemeente Woudenberg. 

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht van Studio de Bakkerij

Wieke van Mourik is per 1 april 2020 gestart als directeur en loco secretaris bij de Gemeente Woudenberg..

Wilt u een afspraak maken met één van de collegeleden? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bestuurssecretariaat 14033. U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat.