Statement van het college van B&W over motie 'definitie sociale huur'

In de vergadering van de gemeenteraad vorige week donderdag 24 september is de motie ‘Aanpassen definitie sociale huur Gemeente Woudenberg’ besproken en aangenomen. In dit bericht vertellen wij u wat een motie inhoudt en wat het college nu gaat doen.

Wat is een motie?
Een motie is een instrument van de gemeenteraad om een wens, verzoek of opdracht aan het college mee te geven. Een aangenomen motie is geen bindend besluit, maar een opdracht aan het college om hiermee aan de slag te gaan. Dat betekent dat het college hierover zelf nog geen besluit heeft genomen en hierop terug komt door een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dan een finaal besluit.

Wat houdt deze motie in?
In de motie Aanpassen definitie sociale huur is voorgesteld de definitie van een sociale huurwoning aan te passen aan de landelijke gebruikte definitie. Het college wordt gevraagd om deze landelijke definitie te hanteren.  In juni 2020 is het Woonbehoefteonderzoek gepresenteerd aan de raad. Dit WBO is de basis voor actualisatie van de Woonvisie en woningbouwprogrammering voor de komende jaren. In dit Woonbehoefteonderzoek (WBO), gemaakt in opdracht van gemeente Woudenberg en Omnia Wonen, is gewerkt met de landelijk gebruikelijke definitie.

In de raadscommissievergadering van begin september heeft de gemeenteraad dit Woonbehoefteonderzoek op de agenda gezet en besproken. Het college heeft toen aangegeven deze bespreking van het WBO in de commissievergadering van september af te wachten alvorens over te gaan tot het formuleren van de Oplegger bij de Woonvisie 2019+, die naar verwachting in november aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden.

Wat gaat het college nu doen?
Het college gaat nu met de opdracht uit deze motie aan de slag en nu zelf een standpunt bepalen over de te hanteren definitie. Daarbij betrekt het college welke gevolgen een aanpassing van deze definitie heeft. Deze afwegingen komen terug in de actualisatie van de Woonvisie, die nu door het college wordt voorbereid. Vervolgens wordt de oplegger op de - Woonvisie in november 2020 door het college aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In dit raadsvoorstel komt het college met haar standpunt over deze definitie.

Als het college in de reactie op deze motie tijdens de raadsvergadering de indruk heeft gewekt het al eens te zijn met deze wijziging van de definitie, berust dat op een misverstand.