Rioolheffing

  • Als u gebruiker of eigenaar bent van een pand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, dan betaalt u rioolheffing.
  • De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE).
  • De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).
  • De opbrengst van de rioolheffing gebruiken we voor de aanleg en onderhoud van de rioleringen, voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en het beheer van regenwater en grondwater
  • De rioolheffing staat op de gecombineerde belastingaanslag.
  • Bij een waterafvoer van meer dan 500 m3 betalen huishoudens en bedrijven een hoger tarief voor gebruik rioolheffing

Tariefdifferentiatie rioolheffing gebruik 2024

De gemeenteraad heeft in 2023 besloten een tariefdifferentiatie door te voeren bij de rioolheffing gebruik. Dit betekent dat eenpersoonshuishoudens vanaf 2024 voor rioolheffing gebruik een lager tarief gaan betalen dan meerpersoonshuishoudens. Hierdoor zal de lastendruk voor eenpersoonshuishouden minder worden.

Door dit besluit gaan eenpersoonshuishouden € 10,03 minder betalen voor rioolheffing gebruik en meerpersoonshuishouden € 2,87 meer betalen voor rioolheffing gebruik.

De tarieven rioolheffing gebruik (bij waterafvoer t/m 500 m3) zijn dan als volgt:

Rioolheffing gebruik 2024 2023
Eenpersoonshuishouden € 72,50 € 82,53
Meerpersoonshuishouden en bedrijven € 85,40 € 82,53

Voor alle objecten in de gemeente wordt rioolheffing voor de eigenaar en gebruiker betaald. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor:

1. Een goede riolering
2. Maatregelen om het grondwater laag te houden en het hemelwater af te voeren.

Dit betekent dat u niet alleen een aanslag krijgt wanneer het object of pand waar u eigenaar of gebruiker van bent is aangesloten op het riool. De rioolheffing geldt voor alle objecten waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering. Met een indirecte aansluiting bedoelen we objecten waarbij er geen rioolaansluiting is maar waarbij er wel regenwater via het object naar de rioolvoorziening stroomt. Voorbeelden van objecten met een indirecte aansluiting zijn terreinen, garageboxen en schuurtjes.

Kwijtschelding van rioolheffing is alleen mogelijk als u gebruiker bent van het pand. Voor meer informatie kunt u terecht op belastingbalie.veenendaal.nl of vraag een formulier aan via 0800-0230081.

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? U kunt tot zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken via belastingbalie.veenendaal.nl.