Zienswijze indienen

  • Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl en in De Woudenberger. Dit kan door uw zienswijze in te dienen. In deze zienswijze geeft u uw mening over het plan.
  • De zienswijze kunt u alleen schriftelijk indienen. U stuurt deze naar de gemeente.
  • Wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 14033 en vragen naar de behandelend ambtenaar.
Direct contact opnemen

Het indienen van een zienswijze doet u door een brief aan het college te sturen.Vermeld in deze brief de volgende informatie:

  • Het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient
  • Het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit
  • De redenen waarom u een zienswijze indient.
  • De datum
  • Uw naam en adres
  • Uw handtekening

Als iemand anders voor u een zienswijze indient, dan moet u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

U kunt uw zienswijze richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

Uw zienswijze moet binnen de daarvoor gestelde termijn worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij anders vermeld in de bekendmaking.

De zienswijze dient gericht te zijn aan degene die het besluit gaat nemen, bijvoorbeeld het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad.