Bouwen en verbouwen omgevingsvergunning

 • U wilt gaan verbouwen, slopen of bouwen. Dan is het mogelijk dat u een vergunning nodig heeft. Officieel heet dit een omgevingsvergunning.
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen op het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U kunt in het Omgevingsloket ook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
 • U betaalt voor de behandeling van uw vergunningaanvraag.
 • Een melding doen is gratis.
 • Als bedrijf of instelling kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van eHerkenning. U regelt de eHerkenning via deze website.
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Loket Leefomgeving.
 • Tip: informeer uw buren.
 • Tijdens uw verbouwing een container, kraan of ander object op de openbare weg plaatsen? Meld dit dan bij loket Leefomgeving.
   
Ga naar omgevingsloket Afspraak inplannen loket leefomgeving

 • Voor reguliere aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
 • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid. De termijn mag altijd 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd.
 • U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen kunt u eerst een conceptaanvraag indienen. De gemeente Woudenberg doet dan een haalbaarheidsonderzoek voor u. Hierbij wordt uw plan getoetst aan de welstandseisen en wordt beoordeeld of aan uw plan medewerking kan worden verleend als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan. Daarna weet u of uw plan haalbaar is. Een conceptaanvraag kunt u indienen via het omgevinsgloket of door een e-mail te sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl

Na een conceptaanvraag kunt u vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen.

Dit hebt u nodig

Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. 

Bij welstand

 • Ge­vel­te­ke­nin­gen, door­sne­den en plat­te­gron­den van de be­staan­de en nieu­we toe­stand, schaal 1:100
 • De­tail­te­ke­nin­gen van ge­zichts­be­pa­len­de de­len, schaal 1:5/​10
 • Si­tu­a­tie­te­ke­ning schaal 1:500/​1000
 • Fo­to’s van de hui­di­ge si­tu­a­tie en aan­gren­zen­de pan­den
 • In­for­ma­tie over ma­te­ri­aal- en kleur­ge­bruik van de ge­vels, ko­zij­nen, ra­men en deu­ren, dak­be­dek­king, de af­wer­king van de dak­rand/​dak­goot (boei­deel), plin­ten, e.d.

Bij afwijken van het bestemmingsplan

 • Si­tu­a­tie­te­ke­ning, schaal 1:500/​1000
 • Om­schrijf de wij­zi­ging ten op­zicht van de hui­di­ge si­tu­a­tie (bijv. kap­sa­lon of kan­toor aan huis)
 • Plat­te­gron­den van de be­staan­de en nieu­we toe­stand, schaal 1:100

Geef in de omschrijving duidelijk aan waaraan (welstand en/of bestemmingsplan) de conceptaanvraag getoetst dient te worden.

Stap 1: Aanvraag is ingediend

De gemeente maakt de aanvraag bekend op www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/bekendmakingen.

Met de 'e-mailservice bekendmakingen' kunt u de gemeenteberichten ook via e-mail ontvangen. Meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen (overheid.nl).

Belanghebbenden (omwonenden; mensen die belang hebben bij de aanvraag) kunnen de aanvraag bekijken via www.overheid.nl

Stap 2: Controle op volledigheid

De gemeente controleert of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag niet volledig? Dan ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie binnen een bepaalde termijn aan te leveren.

Reageert de aanvrager niet binnen de gestelde tijd dan wordt de behandeling stop gezet. De aanvrager moet dan opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. De aanvrager ontvangt hiervan dan het besluit en ook dit wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl/overuwbuurt.

Stap 3: Inhoudelijke beoordeling

De aanvraag wordt getoetst aan de regels. Deze zijn per vergunning verschillend. Als de aanvraag niet voldoet aan alle regels dan krijgt de aanvrager hiervan bericht. De gemeente overlegt met de aanvrager of de aanvraag kan worden aangepast zodat het wel voldoet aan de regels.

Stap 4: Ontwerpbesluit

Voor een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt eerst een ontwerpbesluit opgesteld. De aanvrager heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid om binnen de termijn van 6 weken een zienswijze in te dienen. Hoe u dit kunt doen staat bij het gemeentebericht vermeld.

Als stap 4 niet van toepassing is dan neemt de gemeente direct een besluit. Zie hiervoor stap 5.

Stap 5: Besluit

De gemeente verleent of weigert de gevraagde vergunning en dit besluit is ook te vinden op de pagina www.overheid.nl/overuwbuurt. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken en/of in beroep gaan tegen dit besluit.

Belanghebbenden kunnen afhankelijk van de procedure bezwaar maken bij burgemeester en wethouders of in beroep gaan bij de Rechtbank (indien stap 4 onderdeel uitmaakt van de procedure).

Stap 6: Starten met (ver)bouwen

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de bezwaartermijn is voorbij, kunt u beginnen. Meld per mail bij de gemeente via loketleefomgeving@woudenberg.nl wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent, onder vermelding van het zaaknummer en het adres waar de werkzaamheden zal plaatsvinden. Een inspecteur kan bij u langs komen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Loket Leefomgeving.

Om u goed te kunnen helpen tijdens de afspraak en met u mee te kunnen denken vragen wij u vooraf het volgende te emailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl

 • Het adres of perceel  waar u de omgevingsvergunning voor aanvraagt
 • Een omschrijving van uw voorgenomen plannen aangevuld met een tekening of situatieschets
 • Het voorgenomen gebruik van het gebouw
Afspraak maken loket Leefomgeving

In een bestemmingsplan staan regels van de gemeente over het (ver)bouwen en over het gebruik van de grond en de gebouwen. Er staat in waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden.

Daarnaast geeft het bestemmingsplan aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zitten. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staan er regels in over hoeveel je mag bouwen, in diepte en hoogte.Als u wilt afwijken van wat er nu mogelijk is in het bestemmingplan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Een omgevingsvergunning kunt u online of schriftelijk aanvragen.

Voor beide opties gebruikt u het landelijke systeem 'Omgevingsloket online'. In het omgevingsloket kunt u aangeven voor welke werkzaamheden u de aanvraag wilt indienen.

Ga naar omgevingsloket

Participatie bij ruimtelijke initiatieven
Heeft u als inwoner of ondernemer een initiatief voor het uitbouwen van een woning, het bouwen van een nieuwe woonwijk of een functie verandering van een bedrijf? En zijn daarbij één of meer vergunningen nodig? De gemeente Woudenberg vindt het in dit geval belangrijk dat de omgeving goed én op tijd betrokken wordt. Dit noemen we participatie. De participatiewijzer ruimtelijke initiatieven  helpt u bij het nadenken over de inzet van participatie bij uw initiatief. En tegelijk helpt het de gemeente om te gaan met initiatieven van u als burger en ondernemer.

Waarom de omgeving betrekken?
Participatie zorgt ervoor dat de verschillende belangen en wensen, maar ook kennis en creativiteit, direct op tafel komen. Initiatieven kunnen eerder op draagvlak rekenen als in een vroeg stadium zowel bezwaren als goede ideeën besproken worden.

Hoeveel participatie is nodig?
De mate van participatie verschilt per initiatief. De hoeveelheid participatie moet in verhouding staan tot de gevolgen van uw initiatief voor de omgeving. Over het algemeen geldt: hoe groter en veelomvattender het initiatief, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken. De participatiewijzer is een handig hulpmiddel om een beeld te krijgen van de impact van uw initiatief. De wijzer geeft daarbij aan welke mate van participatie gewenst is, de manier van participeren en geeft goede tips.

Hoe kan ik participatie organiseren?
Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u participatie organiseert. De participatiewijzer geeft daarin denkrichtingen en adviezen. Voor vragen en verdere tips kunt u ook  terecht bij de gemeente.  

Hoe beoordeelt de gemeente participatie?
Voor de gemeente is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij uw plan spelen en hoe u hiermee denkt om te gaan. De gemeente weegt de participatie mee bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en aanpassing van een bestemmingsplan/omgevingsplan. De participatiewijzer is één van de vereisten voor indiening van een ruimtelijk plan. Daarbij kijken we naar wie u heeft betrokken, hoe u hen betrokken heeft en wat u met de resultaten heeft gedaan. Hierdoor kunnen wij een goede afweging maken en zorgvuldig en snel besluiten over uw plan. In onze handreiking leest u waar de gemeente op let bij het meewegen van participatieresultaten.  

Bekijk hier de participatiewijzer. (pdf, 257 KB)

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente uw aanvraag aan de eisen van de welstand en op de regels van het bestemmingsplan.

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw bouwwerk er op zichzelf en in relatie tot de omgeving uit moet zien. Bijvoorbeeld of een uitbouw of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota (pdf, 2 MB). Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.

U hoeft geen welstandsadvies nodig bij een interne wijziging of een tijdelijk gebouw, behalve bij een monument en seizoensgebonden bouwwerken.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Een commissie van onafhankelijke deskundigen, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. De CRK toets de aanvragen aan de Welstandsnota (pdf, 2 MB). Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw aanvraag door de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart zo onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening.

Deze commissie moet haar advies baseren op de volgende criteria.

Het nieuwe bouwwerk moet passen bij:

 • de bebouwing die er al staat
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige context

Het nieuwe bouwwerk moet goed zijn. Bijvoorbeeld wat betreft de

 • grootte
 • structuur
 • detaillering
 • materiaalkeuze
 • kleurstelling

De delen van het bouwwerk moeten logisch met elkaar samenhangen.

Voordat de welstandscommissie een uitspraak kan doen moet het verzoek om vooroverleg wel eerst planologisch te zijn goedgekeurd.

Als u een huis of een ander gebouw koopt, gaat (ver-)bouwen of bijvoorbeeld kabels of leidingen gaat aanleggen, is het belangrijk dat u weet of de bodem verontreinigd is. De eerste stap is het raadplegen van het online bodemloket via www.bodemloket.nl. Op deze website staat van welke locaties bodeminformatie in het kader van de Wet bodembescherming bekend is. De Wet bodembescherming valt onder bevoegd gezag van de provincie en gaat over ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Als er gegevens bekend zijn, dan kunt u via dit online formulier de stukken opvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ook voor het opvragen van overige, gemeentelijke bodeminformatie (bijvoorbeeld onderzoeken, aanwezigheid van ondergrondse tanks) kunt u dit formulier gebruiken. De gemeente Woudenberg rekent voor het afhandelen van deze informatieaanvragen leges van € 74,80,-. U krijgt hiervoor een factuur van de gemeente.

U ontvangt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per e-mail of u krijgt bericht wanneer u de dossiers bij de provincie of de gemeente kunt inzien.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Dat kan bij alle graafwerkzaamheden, als u gaat bouwen maar ook bij het slopen van funderingen of bij natuuraanleg. Door graafwerkzaamheden kunt u archeologische resten vernietigen. Om dat te voorkomen is in het bestemmingsplan vastgelegd wanneer archeologisch onderzoek verplicht is voor een omgevingsvergunning. We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem.

Vaak bestaat het onderzoek voor de omgevingsvergunning uit de volgende stappen:

 1. U krijgt te horen van de gemeente dat u een gespecialiseerd bureau (website SIKB) een verkennend booronderzoek moet laten uitvoeren
 2. Na uitvoering dient u het rapport in bij het Omgevingsloket ter beoordeling
 3. Als het rapport is goedgekeurd, neemt de gemeente een besluit of vervolgonderzoek nodig is
 4. Als vervolgonderzoek nodig is moet u daarvoor een Programma van Eisen (PvE) laten maken
 5. Als het PvE is goedgekeurd verleent de gemeente meestal de vergunning onder voorwaarde dat u het vervolgonderzoek volgens het PvE én voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden uitvoert

Of u archeologisch onderzoek moet laten doen is afhankelijk van de locatie en omvang van uw plan.

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen. Deze kunt u hier bekijken.

U kunt een verzoek voor het inzien van bouwtekeningen indienen door een e-mail te sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Vermeld daarbij het adres waarvan  u de bouwtekeningen in wenst te zien. U krijgt deze dan per e-mail door ons toegestuurd. 

Voor het opzoeken van informatie uit het archief worden leges in rekening gebracht.
De leges voor het opvragen van de bouwtekeningen bedragen € 23,00 per kwartier.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een besluit

 • Wilt u een bouwcontainer of bouwmaterialen (bijvoorbeeld stenen, hoogwerker, toiletunit, kraan of steiger) op de openbare weg of in de berm plaatsen? U moet het in ieder geval melden bij loket Leefomgeving. De melding kunt u mailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Voor het plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel gelden nadere regels. (pdf, 49 KB)
 • Plaatst u het materiaal/materieel langer dan 14 dagen op de openbare weg, dan heeft een vergunning nodig. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u een email sturen naar loket Leefomgeving loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Let erop dat u de spullen niet in de bloemperken plaatst.