Bouwen en verbouwen: vergunning aanvragen

 • U wilt gaan verbouwen, slopen of bouwen. Dan is het mogelijk dat u een vergunning nodig heeft. 
 • U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen op het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U kunt in het Omgevingsloketook een vergunningscheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft.
 • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken door te mailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl of te bellen naar 14033. 
Ga naar omgevingsloket

Vergunningcheck en vergunning aanvragen in het Omgevingsloket (DSO)

Het nieuwe Omgevingsloket (DSO; Digitaal Stelsel Omgevingswet) is dé plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Op de kaart kunt u zien welke regels er op een plek gelden. En met de vergunningcheck kunt u nagaan of er op die plek een vergunning of melding nodig is. Na de vergunningcheck krijgt u te zien welke acties u moet ondernemen om uw werkzaamheden uit te voeren. Hierin wordt onder andere aangegeven of u een melding moet doen, een vergunning moet aanvragen of contact opnemen met de gemeente. Een melding maken of een vergunning aanvragen kan via de vergunningaanvraag in het omgevingsloket. Het Omgevingsloket levert de aanvraag dan automatisch af bij de juiste overheidsorganisaties. Wordt er aangegeven dat u contact moet opnemen met de gemeente? Stuur dan een mail naar loketleefomgeving@woudenberg.nl of bel naar 14033 om een afspraak te maken. 

Klik hier voor meer informatie over de vergunningcheck.

Vergunningcheck Vergunning aanvragen

Vergunning aangevraagd of gekregen voor 1 januari 2024?

Heeft u een vergunning gekregen of een vergunningaanvraag ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet (dus vóór 1 januari 2024)? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de huidige wetgeving. U moet wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert. Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Stuur dan een mail naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij het Loket Leefomgeving van gemeente Woudenberg, bereikbaar via telefoonnummer 14033 of door te mailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.

Meer informatie

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen. Deze kunt u hier bekijken.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning? De gemeente helpt u graag op weg. U kunt hiervoor een afspraak maken bij Loket Leefomgeving.

Om u goed te kunnen helpen tijdens de afspraak en met u mee te kunnen denken vragen wij u vooraf het volgende te emailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl

 • Het adres of perceel  waar u de omgevingsvergunning voor aanvraagt
 • Een omschrijving van uw voorgenomen plannen aangevuld met een tekening of situatieschets
 • Het voorgenomen gebruik van het gebouw
Afspraak maken loket Leefomgeving

 • Wilt u een bouwcontainer of bouwmaterialen (bijvoorbeeld stenen, hoogwerker, toiletunit, kraan of steiger) op de openbare weg of in de berm plaatsen? U moet het in ieder geval melden bij loket Leefomgeving. De melding kunt u mailen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Voor het plaatsen van bouwmateriaal en bouwmaterieel gelden nadere regels. (pdf, 49 KB)
 • Plaatst u het materiaal/materieel langer dan 14 dagen op de openbare weg, dan heeft een vergunning nodig. Voor het aanvragen van een vergunning kunt u een email sturen naar loket Leefomgeving loketleefomgeving@woudenberg.nl.
 • Let erop dat u de spullen niet in de bloemperken plaatst.

U kunt een verzoek voor het inzien van bouwtekeningen indienen door een e-mail te sturen naar loketleefomgeving@woudenberg.nl. Vermeld daarbij het adres waarvan  u de bouwtekeningen in wenst te zien. U krijgt deze dan per e-mail door ons toegestuurd. 

Voor het opzoeken van informatie uit het archief worden leges in rekening gebracht.
De leges voor het opvragen van de bouwtekeningen bedragen € 23,00 per kwartier.

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een besluit

Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten ‘leges’. Heeft u een vergunning nodig dan kunt u de leges berekenen aan de hand van de "Verordening op de heffing en invordering van leges 2023".

LET OP! Het legesbedrag is een globale indicatie en niet het definitieve bedrag. Het uiteindelijk te betalen bedrag aan leges kan hoger of lager zijn wanneer de definitieve bouwkosten bekend zijn. Tijdens het bouwen komen er soms extra kosten bij. Of u start met een klein plan en later blijkt dat het toch groter is geworden dan u had ingeschat.

Hulpmiddelen bij het aanvragen van vergunningen

Participatie bij ruimtelijke initiatieven
Heeft u als inwoner of ondernemer een initiatief voor het uitbouwen van een woning, het bouwen van een nieuwe woonwijk of een functie verandering van een bedrijf? En zijn daarbij één of meer vergunningen nodig? De gemeente Woudenberg vindt het in dit geval belangrijk dat de omgeving goed én op tijd betrokken wordt. Dit noemen we participatie. De participatiewijzer ruimtelijke initiatieven  helpt u bij het nadenken over de inzet van participatie bij uw initiatief. En tegelijk helpt het de gemeente om te gaan met initiatieven van u als burger en ondernemer.

Waarom de omgeving betrekken?
Participatie zorgt ervoor dat de verschillende belangen en wensen, maar ook kennis en creativiteit, direct op tafel komen. Initiatieven kunnen eerder op draagvlak rekenen als in een vroeg stadium zowel bezwaren als goede ideeën besproken worden.

Hoeveel participatie is nodig?
De mate van participatie verschilt per initiatief. De hoeveelheid participatie moet in verhouding staan tot de gevolgen van uw initiatief voor de omgeving. Over het algemeen geldt: hoe groter en veelomvattender het initiatief, hoe belangrijker het is om de omgeving te betrekken. De participatiewijzer is een handig hulpmiddel om een beeld te krijgen van de impact van uw initiatief. De wijzer geeft daarbij aan welke mate van participatie gewenst is, de manier van participeren en geeft goede tips.

Hoe kan ik participatie organiseren?
Als initiatiefnemer bepaalt u zelf hoe u participatie organiseert. De participatiewijzer geeft daarin denkrichtingen en adviezen. Voor vragen en verdere tips kunt u ook  terecht bij de gemeente.  

Hoe beoordeelt de gemeente participatie?
Voor de gemeente is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij uw plan spelen en hoe u hiermee denkt om te gaan. De gemeente weegt de participatie mee bij de aanvraag van een omgevingsvergunning en aanpassing van een bestemmingsplan/omgevingsplan. De participatiewijzer is één van de vereisten voor indiening van een ruimtelijk plan. Daarbij kijken we naar wie u heeft betrokken, hoe u hen betrokken heeft en wat u met de resultaten heeft gedaan. Hierdoor kunnen wij een goede afweging maken en zorgvuldig en snel besluiten over uw plan. In onze handreiking leest u waar de gemeente op let bij het meewegen van participatieresultaten.  

Bekijk hier de participatiewijzer. (pdf, 257 KB)

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, toetst de gemeente uw aanvraag aan de eisen van de welstand en op de regels van het bestemmingsplan.

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw bouwwerk er op zichzelf en in relatie tot de omgeving uit moet zien. Bijvoorbeeld of een uitbouw of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota (pdf, 2 MB). Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen.

U hoeft geen welstandsadvies nodig bij een interne wijziging of een tijdelijk gebouw, behalve bij een monument en seizoensgebonden bouwwerken.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

Een commissie van onafhankelijke deskundigen, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK), kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. De CRK toets de aanvragen aan de Welstandsnota (pdf, 2 MB). Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Vooroverleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan voor u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw aanvraag door de commissie wordt goedgekeurd. U bespaart zo onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening.

Deze commissie moet haar advies baseren op de volgende criteria.

Het nieuwe bouwwerk moet passen bij:

 • de bebouwing die er al staat
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige context

Het nieuwe bouwwerk moet goed zijn. Bijvoorbeeld wat betreft de

 • grootte
 • structuur
 • detaillering
 • materiaalkeuze
 • kleurstelling

De delen van het bouwwerk moeten logisch met elkaar samenhangen.

Voordat de welstandscommissie een uitspraak kan doen moet het verzoek om vooroverleg wel eerst planologisch te zijn goedgekeurd.

Als u een huis of een ander gebouw koopt, gaat (ver-)bouwen of bijvoorbeeld kabels of leidingen gaat aanleggen, is het belangrijk dat u weet of de bodem verontreinigd is. De eerste stap is het raadplegen van het online bodemloket via www.bodemloket.nl. Op deze website staat van welke locaties bodeminformatie in het kader van de Wet bodembescherming bekend is. De Wet bodembescherming valt onder bevoegd gezag van de provincie en gaat over ernstige gevallen van bodemverontreiniging. Als er gegevens bekend zijn, dan kunt u via dit online formulier de stukken opvragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ook voor het opvragen van overige, gemeentelijke bodeminformatie (bijvoorbeeld onderzoeken, aanwezigheid van ondergrondse tanks) kunt u dit formulier gebruiken. De gemeente Woudenberg rekent voor het afhandelen van deze informatieaanvragen leges van € 74,80,-. U krijgt hiervoor een factuur van de gemeente.

U ontvangt de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen per e-mail of u krijgt bericht wanneer u de dossiers bij de provincie of de gemeente kunt inzien.

Nota Bodembeheer
In de nota bodembeheer beschrijft de gemeente Woudenberg hoe zij omgaat met hergebruik van grond en bagger.

Nota Bodembeheer (pdf, 6 MB) 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Dat kan bij alle graafwerkzaamheden, als u gaat bouwen maar ook bij het slopen van funderingen of bij natuuraanleg. Door graafwerkzaamheden kunt u archeologische resten vernietigen. Om dat te voorkomen is in het bestemmingsplan vastgelegd wanneer archeologisch onderzoek verplicht is voor een omgevingsvergunning. We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem.

Vaak bestaat het onderzoek voor de omgevingsvergunning uit de volgende stappen:

 1. U krijgt te horen van de gemeente dat u een gespecialiseerd bureau (website SIKB) een verkennend booronderzoek moet laten uitvoeren
 2. Na uitvoering dient u het rapport in bij het Omgevingsloket ter beoordeling
 3. Als het rapport is goedgekeurd, neemt de gemeente een besluit of vervolgonderzoek nodig is
 4. Als vervolgonderzoek nodig is moet u daarvoor een Programma van Eisen (PvE) laten maken
 5. Als het PvE is goedgekeurd verleent de gemeente meestal de vergunning onder voorwaarde dat u het vervolgonderzoek volgens het PvE én voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden uitvoert

Of u archeologisch onderzoek moet laten doen is afhankelijk van de locatie en omvang van uw plan.

Archeologiebeleid (pdf, 2 MB)

Op deze pagina vindt u de bomenkaarten van Woudenberg.

Het afwegingskader zon en wind is vastgesteld. Dit afwegingskader grootschalige opwek zon- en windenergie is gebaseerd op het participatietraject zon en wind dat samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden in Woudenberg is gevoerd in de periode oktober tot en met december 2021. De uitkomsten van het participatietraject vindt u in het document ‘Participatietraject gemeente Woudenberg’ (pdf, 750 KB). Op basis van de huidige wet- en regelgeving, beleidskeuzes en de input uit het participatietraject is dit afwegingskader opgesteld.

Onderstaand afwegingskader zon en wind bestaat uit verschillende aspecten. Ten eerste geven we inzicht in de kansen en belemmeringen voor zonneparken en windturbines in Woudenberg. Ten tweede diepen we de voorwaarden rondom kansrijke gebieden en uitsluitingsgebieden uit en geven we een samenvatting van de afweging die hieraan ten grondslag ligt. Daarnaast bieden we een procesbeschrijving voor het indienen en in behandeling nemen van initiatieven.

Bekijk de volledige versie hier (pdf, 1 MB).