Vitaal dorpshart Woudenberg

Rapport Visie op de Retail (pdf, 5 MB)

Samen werken wij aan een vitaal dorpshart in Woudenberg
Het dorpscentrum is het hart van Woudenberg. Een aantrekkelijk en levendig centrum is belangrijk voor de lokale economie. Het is belangrijk dat een centrum voor iedereen iets te bieden heeft. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor inwoners en bezoekers van Woudenberg. De afgelopen jaren is er al veel gedaan om hieraan bij te dragen, maar dit is continue in ontwikkeling. Op deze webpagina vindt u alle informatie over de ontwikkelingen in het centrum. Heeft u vragen of wilt u ideeën met ons delen dan kunt u contact opnemen met ons via: vitaaldorpshart@woudenberg.nl.

Een vitaal dorpshart met een goede balans tussen ruimte voor ondernemerschap, wonen, zorg, winkelen, horeca en cultuur is belangrijk voor iedereen.

Verandering kost tijd
Om het dorpshart van Woudenberg aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn veel partijen nodig; allereerst de winkeliers en de eigenaren van de panden, de gemeente maar zeker ook inwoners. En alle verschillende partijen moeten ook de tijd krijgen om keuzes te maken en om in actie te komen.

In december 2021 is de visie op de Retail vastgesteld en direct daarna is Herman Dechesne gestart als centrumregisseur.

De centrumregisseur spreekt met partijen over hun wensen, dromen en concrete plannen. Hij probeert deze bij elkaar te brengen en mensen te inspireren. Helaas gaan veranderingen niet zo snel als we het liefst zouden willen, maar als we kijken met hoeveel mensen de regisseur en de gemeente in gesprek zijn, dan biedt dit vertrouwen.

Panden bouwen, opknappen en leegstand aanpakken
Dit bevestigt maar weer de mooie plannen van (Woudenbergse) partijen. Gelukkig zijn partijen ook bezig om het centrum opnieuw een impuls te geven door bijvoorbeeld panden op te knappen of te vervangen en leegstand aan te pakken, dan wel van functie te veranderen.

Toekomstbestendig
Al met al werken we met elkaar aan een vitaal en aantrekkelijk dorpshart dat voor iedereen iets te bieden heeft. Waarin winkels, dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting, onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten en toekomstbestendig.

‘Boodschappen plus’
Het uitgangspunt is het ontwikkelen van een ’boodschappen plus’ dorp. Met een combinatie van bekende supermarkten en filialen, maar ook een rijk en onderscheidend aanbod aan zelfstandige, kwalitatief goede ondernemers. Zowel in het dagelijkse als niet-dagelijkse segment.  

Vragen of persoonlijk gesprek?
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijke gesprek? Neem contact op via 14033 of via vitaaldorpshart@woudenberg.nl

Regisseur Detailhandelsontwikkeling Woudenberg gaat aan de slag.

Eind december is de visie op retail Woudenberg door de gemeenteraad vastgesteld. In die visie staan bevindingen en aanbevelingen om te komen tot een vitaal centrum. Het beschrijft de kansen die er liggen maar ook de acties die de gemeente samen met ondernemers en vastgoedpartijen kunnen nemen om die kansen te benutten.

In het centrum bestaat al enige tijd behoefte bij diverse partijen aan herontwikkeling, uitbreiding, verplaatsing of transformatie van winkels en horecagelegenheden. Ook is er behoefte aan clustering van voorzieningen. De verschillende plannen hebben een grote invloed op elkaar. De visie geeft duidelijke kaders waarmee de ondernemers en vastgoedeigenaren samen met de gemeente de schouders eronder kunnen zetten om de plannen verder uit te werken, op elkaar af te stemmen en te realiseren. Het is van groot belang dat de commerciële en maatschappelijke belangen op een goede manier samenkomen. Het kan immers maar één keer goed.

Daarom is het nu het moment om in actie te komen. De gemeente heeft een Regisseur Detailhandelsontwikkeling gevraagd om de diverse behoeften en plannen in het centrum verder in kaart te brengen en sturing te geven aan de verschillende ontwikkelprocessen.

Deze functie van Regisseur Detailhandelsontwikkeling Woudenberg wordt uitgevoerd door Herman Dechesne. Hij krijgt hierbij ondersteuning van de opsteller van de visie, Mischa de Gier. Beiden zijn zij van het bureau BRDG Advies.

Herman heeft in zijn 25-jarige carrière bij onder andere Ahold Real Estate veel ervaring opgedaan in retailvastgoed. Vanaf 2018 hij als centrummanager en vastgoedregisseur actief in diverse kernen in Noord-Nederland. Hij is bereikbaar (ma t/m do) op telefoonnummer 06-22204328 of via email info@brdgadvies.nl.

Mischa de Gier heeft de afgelopen 12 jaar gewerkt in en aan ruimtelijk-economische processen in met name winkelgebieden en ondersteuning van ondernemers: eerst 7 jaar bij de gemeente Groningen en daarna als zelfstandig adviseur en centrummanager. Mischa is bereikbaar via telefoonnummer 06-23607682 of via email info@brdgadvies.nl.

Herman (en Mischa) gaan in eerste instantie inventariseren welke bestaande plannen en behoefte aan ontwikkelingen in het centrum bestaan. Wilt u hierover met hen spreken? Neem dan vooral contact met één van hen op. Zij beiden kijken uit naar de samenwerking met u.

Een aantrekkelijk centrum
Verschillende Woudenbergse partijen hebben mooie plannen of zijn bezig om het centrum opnieuw een impuls te geven door bijvoorbeeld panden op te knappen en leegstand aan te pakken, dan wel van functie te veranderen. Het is belangrijk dat deze ideeën uiteindelijk op de juiste manier bij elkaar komen en haalbaar gemaakt worden. De gemeente is blij met de initiatieven die de leegstand in het centrum kunnen verminderen en bijdragen aan een aantrekkelijk centrum. Het veranderen van de functie van panden heeft gevolgen voor het gebruik van het gebied eromheen. Zeker zolang winkels en woningen naast elkaar bestaan. Het is lastig om te zien welke aanpassingen goed zijn voor de korte en de lange termijn. Daarom heeft de gemeente in samenwerking met de DES een onafhankelijke visie laten opstellen, het rapport Visie op de Retail.

Rapport Visie op de Retail
Het rapport Visie op de Retail geeft duidelijkheid in de verschillende ideeën en plannen. Het is geen eindplaatje, maar geeft wel aan welke kant de ontwikkeling op kan gaan en welke acties en besluiten in dat kader gewenst zijn. Deze Visie maakt ook duidelijk dat een Vitaal Dorpshart niet alleen ontstaat door gebieden te herontwikkeling, een goede samenwerking tussen winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en gemeente is noodzakelijk. Lees het rapport (pdf, 5 MB).

Handvatten voor de toekomst
Als gemeente willen wij met deze Visie rust en duidelijkheid brengen en een basis bieden voor de verdere uitwerking van plannen. Op onderdelen dienen plannen bijgesteld te worden. In deze bijstelling en uitwerking krijgt de inspraak van inwoners en gebruikers van het gebied een goede plek. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze Visie ertoe leidt dat sommige winkeliers en eigenaren van panden opnieuw moeten nadenken over de toekomst. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat winkels op korte termijn verdwijnen.

Met een subsidie van de provincie Utrecht willen wij een gebiedsregisseur inhuren die de komende tijd winkeliers en eigenaren kan begeleiden en daarmee kan zorgen voor aansluiting van de ontwikkelplannen en de belangen van de individuele winkelier. Met als doel dat plannen gerealiseerd worden en dat winkeliers en horecaondernemers de basis vormen van een vitaal en toekomstbestendig dorpshart voor alle inwoners en bezoekers van Woudenberg.

Vitaal dorpshart Woudenberg
Een vitaal dorpshart voor Woudenberg creëren dat alle ingrediënten bevat om passend evenwicht tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen, recreëren en cultuur te vinden. Voor Woudenberg geldt dat we de kracht benutten van een compact, aantrekkelijk, toekomstbestendig en vitaal dorpshart. Een dorp waarin winkels, dienst- en zorgverlening, horeca, kunst/cultuur en groen zijn verweven. Met ruimte voor ontmoeting en onderscheidend ten opzichte van de omliggende gemeenten.