Herinrichting Nico Bergsteijnweg

Er is groot onderhoud nodig aan de Nico Bergsteijnweg. Dit biedt de mogelijkheid de weg opnieuw in te richten en verkeersveiliger te maken. Aan de bewoners is gevraagd wat zij daarbij belangrijk vinden als het gaat over bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, parkeren en groen. Dit heeft geleidt tot een definitief ontwerp waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met ieders wensen en ideeën, maar ook met de beschikbare ruimte, het beschikbare budget en de verkeersnormen.

In het najaar van 2022 hebben het college en de raad een besluit genomen over het ontwerp. De nieuwe inrichting is verkeersveiliger, biedt voldoende parkeermogelijkheden op loopafstand en het groen blijft ook behouden. Hiermee is een balans gevonden tussen veiligheid en de leefbaarheid in de straat.

Laatste informatie over werkzaamheden
De laatste informatie over de fasering, planning en voortgang van de werkzaamheden kunt u vinden via de app of op de website van aannemer Van Gelder. De app kunt u downloaden in de App Store (Apple) en op Google play (android).

Op 16 mei 2022 is begonnen met de herinrichting en renovatie van de Nico Bergsteijnweg. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m begin 2023. 

  • De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Tijdens afsluitingen kunt u gebruik maken van de overige wegen in de wijk.
  • Er is soms tijdelijk geen of minder parkeergelegenheid als een weggedeelte wordt afgesloten. Voor parkeren kunt u onder andere terecht in omliggende straten of parkeerterreinen in de buurt.
  • Gedurende de werkzaamheden informeert de aannemer u met bebording, verkeersbakens en afsluithekken over de beschikbaarheid van de weg.
  • U kunt op de gebruikelijke inzameldagen de containers/afvalzakken buiten de verkeersafzettingen plaatsen.
  • Bij de wegwerkzaamheden blijven percelen van de aanwonenden bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten.
  • Ongunstige weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat de planning van de werkzaamheden noodgedwongen naar achteren schuift.

Hoe zit het met het zwaartransport richting Ekris?
Zodra van Gelder de kruising Ekris/Nico Bergsteijnweg heeft afgesloten wordt het verkeer via N226 naar Ekris omgeleid. Aanwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd door van Gelder.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van zorggroep Charim, Groenewoude en woningen gelegen aan de Kersentuin?
Zodra de kruising Kersentuin/Nico Bergsteijnweg/Kouweland is afgesloten, wordt de Kersentuin toegankelijk gemaakt via een tijdelijke verbinding met de Laan 1940 – 1945. Aanwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd door Van Gelder.

Wie verzorgt het onderhoud aan de grasbetonstenen?
De grasbetonstenen worden door de buitendienst van de gemeente onderhouden.

Wie verzorgt het onderhoud van de bomen?
De bomen worden door de buitendienst van de gemeente binnen het reguliere onderhoud meegenomen.

Komt er meer biodiversiteit in de grasstrook?
Dit valt buiten het huidige project. Maar hier kan mogelijk in de toekomst nog wel naar worden gekeken.

Wat is de planning voor het groen in de straat?
Begin 2023 wordt er eerst bekeken welke plantvakken aan de noordzijde worden omgevormd. Ze worden naar verwachting in het eerste kwartaal omgevormd. Hierbij wordt de bestaande beplanting gerooid en nieuwe beplanting aangebracht.

Kan de kliko-opstelplaats bij de Koningin Wilhelminastraat 3 verplaatst worden?
Ja, deze is verplaatst zodat het aansluit op het achterpad.

Voldoen de kliko opstelplaatsen aan de wensen van bewoners, Rova en de beschikbare openbare ruimte?
Er is een afweging gemaakt tussen de verschillende functies binnen de openbare ruimte (bv. voetgangers, parkeren, groen, etc.) De klik-opstelplaatsen worden in de nieuwe inrichting aangepast en de locaties zijn met Rova afgestemd.

Bekijk het definitieve ontwerp

Bekijk enquêteresultaten Nico Bergsteijnweg