Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad stelt allerlei regels vast om ervoor te zorgen dat Woudenberg voor iedereen een fijne en veilige plek is om te wonen, te werken en te verblijven. Deze regels staan in verordeningen. Alle verordeningen, beleidsregels en richtlijnen die nu gelden in Woudenberg vindt u op deze pagina. Ook kunt u terecht op overheid.nl. Op deze website staat bijvoorbeeld ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Beleidsregels

Hier vindt u alle geldende beleidsstukken van de gemeente Woudenberg.

Bomenverordening (pdf, 3,49 MB)
Groenbeleidsplan Woudenberg 2020 (pdf, 7,89 MB)
14e wijziging Bouwverordening 2012 (pdf, 1,41 MB)
14e wijziging Bouwverordening vastgesteld 22 maart 2012 (pdf, 1,39 MB)
Aanvullende subsidieregels peuteropvang (pdf, 105 KB)
Afvalbeleid (pdf, 5,12 MB)
Afwegingsmodel handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen (pdf, 1,48 MB)
Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (pdf, 12,42 MB)
Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (pdf, 1,17 MB)
Beleidsnota Uitwegvergunningen (pdf, 71 KB)
Beleidsnotitie Werkgeversdienstverlening (pdf, 629 KB)
Beleidsregels Aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie (pdf, 215 KB)
Beleidsregels Beschermd wonen 2021 (pdf, 280 KB)
Beleidsregels Bijzondere Bijstand  (pdf, 806 KB)
Beleidsregels voor coffeeshops (pdf, 83 KB)
Beleidsregels Invordering gemeentelijke belastingen (pdf, 466 KB)
Beleidsregels Kostenvergoeding Bezwaarfase (pdf, 48 KB)
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht (pdf, 109 KB)
Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke heffingen (pdf, 330 KB)
Beleidsregels laadpalen (pdf, 89 KB)
Beleidsregels Nodeloze Meldingen (pdf, 432 KB)
Beleidsregels ongeregistreerd grondgebruik (pdf, 142 KB)
Beleidsregels ontheffingen RVV 1990 (pdf, 157 KB)
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (pdf, 839 KB)
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2020  (pdf, 429 KB)
Beleidsregels Schuldhulpverlening (pdf, 137 KB)
Beleidsregels standplaatsen Woudenberg (pdf, 469 KB)
Beleidsregels subidieregelingen Sociaal Domein (pdf, 55 KB)
Beleidsregels Terugvordering en Verhaal (pdf, 314 KB)
Beleidsregels Toekennen vermindering van gemeentelijke belastingen (pdf, 164 KB)
Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats (pdf, 629 KB)
BIBOB-beleidslijn (pdf, 336 KB)
Bodemkwaliteitskaart Woudenberg 2020 (pdf, 7,58 MB)
Duurzaamheidsplan (pdf, 1,22 MB)
Evenementenbeleid (pdf, 274 KB)
Evenementenbeleid bijlage 1: Relevante Wetten (pdf, 1,56 MB)
Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021 (pdf, 701 KB)
Geurverordening en gebiedsvisie
Gladheidbestrijdingsplan (pdf, 867 KB)
Gladheidbestrijdingsroute 1 (pdf, 1,53 MB)
Gladheidbestrijdingsroute 2 (pdf, 1,30 MB)
Hondenbeleidsnota (pdf, 196 KB)
Indieningsvereisten Ruimtelijke Plannen Gemeente Woudenberg (pdf, 147 KB)
Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 (pdf, 1,57 MB)
Mandaatregeling 2018 (pdf, 48 KB)
Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de APV (pdf, 283 KB)
Nadere regels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang (pdf, 507 KB)
Nadere regels subsidie bedrijven (pdf, 174 KB)
Nadere regels verordening sociaal domein 2021  (pdf, 285 KB)
Nalevingsbeleid Drank- en horeca  (pdf, 212 KB)
Nota Beperken Alcoholreclame in Openbare Ruimte (pdf, 5,62 MB)
Nota Bodembeheer 2020 (pdf, 4,90 MB)
Nota Beleidswijzer Deel 2 (pdf, 1,01 MB)
Nota Grondbeleid 2021 (pdf, 4,90 MB)
Nota IBOR (pdf, 10,19 MB)
Nota Keetbeleid Regio De Vallei (pdf, 582 KB)
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (welstandsnota) (pdf, 1,20 MB) en Bijlage bij Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 1,27 MB)
Nota strategische visie op samenwerking (pdf, 657 KB)
Parkeerbeleidsplan (pdf, 1,23 MB)
Parkeerverordening (pdf, 102 KB)
Raadsbesluit verordening 2020 (pdf, 709 KB)
Rapport Speelruimte Woudenberg (pdf, 4,13 MB)
Regeling kindpakket (pdf, 35 KB)
Sociaal Jaarverslag 2017 (pdf, 0,91 MB)
Stookbeleid gemeente Woudenberg (pdf, 172 KB)
Subsidieregels Peuteropvang (pdf, 194 KB)
Subsidieregels aanvullend VVE 2020 (pdf, 191 KB)
Toekomstvisie Woudenberg 2030 (pdf, 1,48 MB)
Toelichting Kindpakket (pdf, 52 KB)
Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 (pdf, 344 KB)
Uitvoeringsbesluit re-integratie werkleeraanbod (pdf, 106 KB)
VTH beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg (pdf, 2,44 MB)
Verbeterplan afvalscheiding bijlage (xlsx, 11,96 KB)
Verbeterplan afvalscheiding 2015-2017 (pdf, 1,00 MB)
Waterplan 2020-2024 (pdf, 8,99 MB)
Wegsleepverordening (pdf, 94 KB)
Woonvisie 2019+ (pdf, 2,35 MB)

Mandaatregelingen