Lokale regelgeving en beleid

De gemeenteraad stelt allerlei regels vast om ervoor te zorgen dat Woudenberg voor iedereen een fijne en veilige plek is om te wonen, te werken en te verblijven. Deze regels staan in verordeningen. Alle verordeningen, beleidsregels en richtlijnen die nu gelden in Woudenberg vindt u op deze pagina. Ook kunt u terecht op overheid.nl. Op deze website staat bijvoorbeeld ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Beleidsregels

Hier vindt u alle geldende beleidsstukken van de gemeente Woudenberg.

Groenbeleidsplan Woudenberg 2020 (pdf, 8 MB)
14e wijziging Bouwverordening 2012 (pdf, 1 MB)
14e wijziging Bouwverordening vastgesteld 22 maart 2012 (pdf, 1 MB)
Aanvullende subsidieregels peuteropvang (pdf, 105 KB)
Afwegingsmodel handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen (pdf, 1 MB)
Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart (pdf, 2 MB)
Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 (pdf, 1 MB)
Beleidsregels Terugvordering Tozo 2021 (pdf, 151 KB)
Beleidsnota Uitwegvergunningen (pdf, 71 KB)
Beleidskaart (pdf, 7 MB)
Beleidskaart Ontplofbare Oorlogsresten (pdf, 100 KB)
Beleidsregels Aanwijzen belastingplichtige in een keuzesituatie (pdf, 215 KB)
Beleidsregels voor coffeeshops (pdf, 83 KB)
Beleidsregels Invordering gemeentelijke belastingen (pdf, 466 KB)
Beleidsregels Kostenvergoeding Bezwaarfase (pdf, 48 KB)
Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht (pdf, 109 KB)
Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke heffingen (pdf, 330 KB)
Beleidsregels laadpalen (pdf, 89 KB)
Beleidsregels Nodeloze Meldingen (pdf, 432 KB)
Beleidsregels ongeregistreerd grondgebruik (pdf, 142 KB)
Beleidsregels ontheffingen RVV 1990 (pdf, 157 KB)
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (pdf, 839 KB)
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2020  (pdf, 429 KB)
Beleidsregels Schuldhulpverlening (pdf, 137 KB)
Beleidsregels standplaatsen Woudenberg (pdf, 469 KB)
Beleidsregels subidieregelingen Sociaal Domein (pdf, 55 KB)
Beleidsregels Terugvordering en Verhaal (pdf, 314 KB)
Beleidsregels Toekennen vermindering van gemeentelijke belastingen (pdf, 164 KB)
Beleidsvisie gemeentelijke begraafplaats (pdf, 629 KB)
Beleidsregels wet BIBOB-2019 (pdf, 270 KB)
Beleidsregel wet aanpak woonoverlast Woudenberg (pdf, 287 KB)
Bodemkwaliteitskaart Woudenberg 2020 (pdf, 8 MB)
Bomenverordening (pdf, 789 KB)
Bronnenkaart (pdf, 11 MB)
Evenementenbeleid (pdf, 274 KB)
Evenementenbeleid bijlage 1: Relevante Wetten (pdf, 2 MB)
Gebeurtenissenkaart (pdf, 6 MB)
Geurverordening en gebiedsvisie
Gladheidbestrijdingsplan (pdf, 867 KB)
Gladheidbestrijdingsroute 1 (pdf, 2 MB)
Gladheidbestrijdingsroute 2 (pdf, 1 MB)
Hondenbeleidsnota (pdf, 196 KB)
Indieningsvereisten Ruimtelijke Plannen Gemeente Woudenberg (pdf, 147 KB)
Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 (pdf, 2 MB)
Nadere regels behorende tot artikel 2.10 van de APV (pdf, 283 KB)
Nadere regels subsidie bedrijven (pdf, 174 KB)
Nalevingsbeleid Drank- en horeca  (pdf, 212 KB)
Nota Bodembeheer 2020 (pdf, 5 MB)
Nota Beleidswijzer Deel 2 (pdf, 1 MB)
Nota Grondbeleid 2021 (pdf, 5 MB)
Nota IBOR (pdf, 10 MB)
Nota Ruimtelijke Kwaliteit (welstandsnota) (pdf, 1 MB) en Bijlage bij Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 1 MB)
Nota strategische visie op samenwerking (pdf, 657 KB)
Oplegger 2020+ die hoort bij Woonvisie 2019+ (pdf, 171 KB)
Ontplofbare Oorlogsresten (pdf, 478 KB)
Parkeerbeleidsplan (pdf, 1 MB)
Parkeerverordening (pdf, 102 KB)
Rapport Speelruimte Woudenberg (pdf, 3 MB)
Risicokaart (pdf, 2 MB)
Stookbeleid gemeente Woudenberg (pdf, 172 KB)
Subsidieregels Peuteropvang (pdf, 194 KB)
Subsidieregels aanvullend VVE 2020 (pdf, 191 KB)
Standplaatsen gemeente Woudenberg (pdf, 24 KB)
Toekomstvisie Woudenberg 2030 (pdf, 1 MB)
Uitvoeringsbesluit re-integratie werkleeraanbod (pdf, 106 KB)
Waarden en verwachtingskaart  (pdf, 10 MB)
Waterplan 2020-2024 (pdf, 9 MB)
Wegsleepverordening (pdf, 94 KB)
Woonvisie 2019+ (pdf, 2 MB)

Provinciale plannen ter inzage