Gemeentebelastingen

Uiterlijk 31 maart hebben de meeste inwoners van Woudenberg het aanslagbiljet 2023 in de brievenbus ontvangen. Inclusief de afrekening afvalstoffenheffing voor het werkelijk verbruik in het jaar ervoor.

 • Op het aanslagbiljet staat wat u moet betalen aan bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en voor hondenbezitters, ook de hondenbelasting.
 • Heeft u een eigen woning? Of gebruikt of heeft u een bedrijfspand, schuur of stuk grond? Dan staat op het aanslagbiljet ook de meest actuele WOZ-waarde.
 • De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Gemeente Woudenberg heeft  de uitvoering van gemeentelijke belastingen aan de gemeente Veenendaal overgedragen. Uw aanslag wordt dan ook opgelegd en geïnd door de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Veenendaal.

Een overzicht van alle belastingtarieven vindt u hier.

In de digitale omgeving kunt u snel en gemakkelijk uw WOZ- en belastingzaken inzien en regelen. U kunt bijvoorbeeld:

 • Uw taxatieverslag inzien
 • Uw rekeningnummer en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) wijzigen
 • Bezwaar maken
 • Kwijtschelding aanvragen
 • Uw hond aan- of afmelden
 • Betalingen raadplegen

Klik op de button hieronder voor de digitale belastingbalie.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. 
Staat uw vraag er niet tussen? U kunt bellen naar 0800 - 0230 081 om uw vraag te stellen.

Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Het taxatieverslag kunt u digitaal opvragen via het WOZ-Taxatieloket van de gemeente. U logt in via MijnOverheid:

 • Klik links boven op 'Menu' en dan kopje 'Wonen'.
 • Vervolgens klikt u op 'Bekijk WOZ-gegevens'.
 • Daarna klikt u op uw adres en dan ziet u een kopje 'Taxatieverslag' met een pdf die u kunt downloaden. 

In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Let op: doordat deze website veel wordt geraadpleegd, kan het zijn dat u niet meteen kunt inloggen. Wij adviseren u om het te blijven proberen.

De WOZ waarde voor woningen kunt u vinden op www.wozwaardeloket.nl.

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Heeft u het idee dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of bent u geen eigenaar of gebruiker (meer) van het adres van de aanslag? Dan kunt u dit doorgeven via belastingbalie.veenendaal.nl

Heeft u een aanslagbiljet ontvangen dat op naam staat van de vorige bewoner? Dan kunt u de envelop retour sturen aan de gemeente. Dit doet u als volgt:

 • Zet een kruis door de adresgegevens
 • Schrijf op de envelop “Woont hier niet meer – Retour afzender”
 • Post de envelop in een oranje brievenbus, er hoeft geen extra postzegel op

Het kan zijn dat u nog geen aanslag heeft ontvangen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • De administratieve gegevens worden momenteel nog gecontroleerd.
 • De waarde wordt momenteel nog gecontroleerd. 

Bent u na 1 januari 2021 eigenaar geworden van het pand? Dan ontvangt u geen OZB aanslagbiljet en geen WOZ-beschikking. Dit is bij de overdracht van uw woning bij de notaris verrekend. Wilt u wel de WOZ-waarde van een woning weten? Dan kunt u de WOZ-waarde raadplegen op www.wozwaardeloket.nl.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft u de WOZ-waarde 2022 nodig. Deze WOZ-waarde staat op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van 2022 die u in 2022 van de gemeente heeft ontvangen. De gemeente verstrekt de nieuwe WOZ-waarde aan de Belastingdienst. Zij verwerken bij de beoordeling van uw belastingaangiften de juiste WOZ-waarde.

Het kan zijn dat u een aanslag heeft ontvangen met de gebruikersheffingen en een aparte aanslag met de eigenarenheffingen. Als u dit samen wilt voegen ga dan naar belastingbalie.veenendaal.nl.

Als de woning na 1 januari is overgedragen dan heeft u voor dit jaar geen WOZ-beschikking ontvangen. De OZB en rioolheffing (eigenaar) zijn met de vorige eigenaar verrekend tijdens de overdracht van de woning bij de notaris.

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u deze  aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl. U ontvangt dan binnen 8 weken een WOZ-beschikking.

Betalen

U kunt de belastingaanslag als volgt betalen:

 1. In vier termijnen via eigen betaalmogelijkheden.
 2. In tien termijnen via automatische incasso.
 3. In 1 keer door het bedrag over te maken op rekeningnummer
  IBAN: NL49 BNGH 0285 0337 78  ten name van de gemeente Woudenberg met vermelding van het aanslagbiljetnummer.

Is dit voor u niet haalbaar? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 0800 - 0230 081 of ga naar de website belastingbalie.veenendaal.nl. We zoeken met u naar een passende betalingsregeling.

Ja dit is mogelijk. U kunt de belastingaanslag als volgt betalen:

 1. In vier termijnen via eigen betaalmogelijkheden.
 2. In tien termijnen via automatische incasso.

Voor het instellen van een automatische incasso of het stopzetten hiervan kunt u mailen naar: Invordering@veenendaal.nl.

Er worden alleen bedragen afgeschreven bij burgers en bedrijven die een automatische incasso hebben afgegeven. Het te incasseren bedrag wordt in 10 gelijke termijnen afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Mocht dit niet kloppen, wilt u de automatische incasso stopzetten en/of uw rekeningnummer wijzigen, ga dan naar belastingbalie.veenendaal.nl of neem telefonisch contact op met 0800 - 0230 081.

Om uw rekeningnummer te wijzigen voor een automatische incasso, kunt u mailen naar Invordering@veenendaal.nl.

Betaalt u niet op tijd dan ontvangt u een aanmaning.

 • Aanmaning bij aanslag tot € 454,- kost € 8,- extra 
 • Aanmaning bij aanslag vanaf € 454,- kost € 18,- extra
 • Dwangbevel kost € 46,- tot maximaal € 13.745,-

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl of het formulier hier (pdf, 243 KB) downloaden. U kunt het ook ophalen bij het gemeentehuis door te bellen naar 0800-0230081.

Neem in dit geval contact met ons op via telefoonnummer 0800 - 0230 081 of ga naar belastingbalie.veenendaal.nl

U krijgt van ons een bevestiging als wij uw verzoek tot kwijtschelding hebben ontvangen. U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u een uitspraak heeft ontvangen op uw verzoek.

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met de gemeente. U kunt hiervoor bellen naar 0800 - 0230 081. Wij verbinden u door met een collega van het team belastingen. Vaak kunnen zij in een gesprek de meeste onduidelijkheid wegnemen. Blijkt na het gesprek dat u de WOZ-waarde alsnog te hoog vindt? Dan is dit voldoende voor de gemeente om de waarde opnieuw te bekijken.

Wilt u toch bezwaar maken? Dan kunt u dit doen via belastingbalie.veenendaal.nl. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling belastingen ontvangen. Bezwaar indienen kan tot zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

U kunt ook benaderd worden door zogenaamde no-cure-no pay bureaus die tegen betaling bezwaar namens u kunnen maken bij de gemeente. Wij raden u aan ons eerst zelf te bellen voor u bezwaar maakt. In een gesprek kunnen we de meeste onduidelijkheden over de belastingaanslag of WOZ-waarde toelichten en/of wegnemen. En we vinden het belangrijk dat de WOZ-waarde klopt; we hebben helemaal geen belang bij een te hoog vastgestelde WOZ-waarde.

Voorbeeld

Als bij een bezwaarprocedure de waarde van uw woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dan wordt uw ozb-aanslag met € 11,- verminderd. De gemeente is dan wettelijk verplicht het door u ingeschakelde bureau een bedrag te vergoeden. Het bedrag kan oplopen tot wel € 526,76. Het bedrag bestaat uit:

 • € 261,- voor het indienen van een bezwaarschrift
 • € 130,50 voor een (telefonische) hoorzitting
 • € 7,- voor kadastrale kosten
 • € 128,26 voor het indienen van een taxatierapport

Bezwaarschriften kunnen worden ingediend tot zes weken na dagtekening van een aanslagbiljet.

De gemeente behandelt bezwaarschriften zorgvuldig en dit kan vragen om een langere doorlooptijd. Wij hebben als gemeente wettelijk tot 31 december van het dit jaar de tijd om een uitspraak te doen over het bezwaar tegen de WOZ-waarde. 

Door het indienen van een bezwaarschrift krijgt u uitstel van betaling voor het belastingbedrag waar u bezwaar tegen maakt.

Afvalstoffenheffing

Uiterlijk 31 maart ontvangen de meeste inwoners van Woudenberg het aanslagbiljet 2023 in de brievenbus. Hierbij ontvangt u ook de afrekening afvalstoffenheffing voor het werkelijk verbruik in het jaar ervoor. Dit gaat over de volgende kosten:

 • Afrekening van het aantal ledigingen restafval 2022 (op basis van de informatie van de ROVA)
 • Vastrecht 2023

In Woudenberg wordt de afvalstoffenheffing bepaald volgens de diftar-methode. Met diftar (gedifferentieerde tarieven) bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel (vastrecht) is voor alle inwoners van de gemeente gelijk en wordt gevormd door de kosten van gezamenlijke voorzieningen, de inzet en het beheer daarvan. Het variabele deel wordt berekend op het aantal keren aangeboden restafval. Als u geen restaanval aanbiedt, dan krijgt u voor dit variabele deel geen rekening.

Wij krijgen het aantal ledigingen door van de ROVA. Als u graag een specificatie wilt ontvangen dan kunt u dit aanvragen via belastingbalie.veenendaal.nl.

Heeft u medisch afval? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor een deel van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan alleen de afvalstoffenheffing en de eerste zeven ledigingen van uw restafvalcontainer of de eerste 28 ledigingen via een ondergrondse container. De ledigingen daarna hoeft u niet te betalen. U kunt via belastingbalie.veenendaal.nl de vrijstelling voor medisch afval aanvragen.

Rioolheffing

Voor alle objecten in de gemeente wordt rioolheffing voor de eigenaar en gebruiker betaald. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente onder andere voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor:

1. Een goede riolering.
2. Maatregelen om het grondwater laag te houden en het hemelwater af te voeren.

Dit betekent dat u niet alleen een aanslag krijgt wanneer het object of pand waar u eigenaar of gebruiker van bent is aangesloten op het riool. De rioolheffing geldt voor alle objecten waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering. Met een indirecte aansluiting bedoelen we objecten waarbij er geen rioolaansluiting is maar waarbij er wel regenwater via het object naar de rioolvoorziening stroomt. Voorbeelden van objecten met een indirecte aansluiting zijn terreinen, garageboxen en schuurtjes.

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding. Kwijtschelding van rioolheffing is alleen mogelijk als u gebruiker bent van het pand. U kunt kwijtschelding via de website belastingbalie.veenendaal.nl aanvragen of door een formulier aan te vragen door te bellen naar 0800-0230081. Dit formulier kunt u samen met de gevraagde bewijsstukken per post sturen naar de Gemeente Veenendaal, afdeling Belastingen, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Hondenbelasting

U kunt uw hond aanmelden via de website belastingbalie.veenendaal.nl. De gemeente registreert uw hond en u ontvangt later dit jaar een aanslagbiljet hondenbelasting. 

U kunt uw hond online afmelden via belastingbalie.veenendaal.nl.

Is uw hond overleden en heeft u een bewijsstuk van overlijden van de dierenarts? Als u deze meestuurt dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment van overlijden. Is er geen bewijsstuk aanwezig? Dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment dat wij het afmeldingsformulier hebben ontvangen. Uw hond wordt afgemeld in de administratie en u ontvangt binnen een maand een verminderingsnota.